ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در LYS
20:05 شب
06:10 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 5 دقیقه
E90,321
02082093
1 توقف در WAW
18:45 عصر
08:55 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
738,734
03224375
1 توقف در BCN
20:45 شب
06:50 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 5 دقیقه
321,319
03998500
1 توقف در BCN
20:45 شب
09:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 25 دقیقه
321,32A
04125343
1 توقف در BCN
20:45 شب
07:50 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 5 دقیقه
321,32A
04125343
1 توقف در BCN
20:45 شب
10:15 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
321,321
04125343
1 توقف در BCN
20:45 شب
11:55 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
321,320
04280375
1 توقف در BCN
18:00 عصر
06:50 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
32A,319
04548156
1 توقف در BCN
20:45 شب
06:50 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 5 دقیقه
320,320
04548156
1 توقف در BCN
18:00 عصر
06:50 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
320,320
04548156
1 توقف در BCN
18:00 عصر
09:10 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
32A,32A
04675000
1 توقف در BCN
20:45 شب
09:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 25 دقیقه
320,320
04675000
1 توقف در BCN
18:00 عصر
07:50 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 50 دقیقه
320,320
04675000
1 توقف در BCN
18:00 عصر
09:10 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
320,320
04675000
1 توقف در BCN
20:45 شب
10:15 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
320,320
04675000
1 توقف در BCN
20:45 شب
07:50 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 5 دقیقه
320,320
04675000
1 توقف در BCN
18:00 عصر
07:50 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 50 دقیقه
32A,32A
04675000
1 توقف در BCN
18:00 عصر
10:15 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 15 دقیقه
320,320
04785000
1 توقف در BCN
18:00 عصر
10:15 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 15 دقیقه
32A,321
04785000
1 توقف در BCN
20:45 شب
11:55 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
320,320
04844125
1 توقف در BCN
20:45 شب
13:40 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
321,321
04954125
1 توقف در LIN
19:15 عصر
07:30 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 15 دقیقه
319,E75
05448093
1 توقف در BCN
20:45 شب
13:40 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
320,320
05503781
1 توقف در FRA
18:45 عصر
08:35 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 50 دقیقه
32A,32A
05621343
1 توقف در FRA
18:45 عصر
07:35 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
32A,32N
05621343
1 توقف در ZRH
19:00 عصر
08:00 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت
32B,CS3
05635093
1 توقف در HEL
17:50 عصر
10:30 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
321,32B
05640250
1 توقف در FRA
18:45 عصر
21:45 شب
کل زمان سفر 3 ساعت
32A,321
05677375
1 توقف در FRA
18:45 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 50 دقیقه
32A,321
05735468
1 توقف در HEL
17:50 عصر
08:40 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 50 دقیقه
321,32B
06189906
1 توقف در NTE
19:35 عصر
09:05 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
73W,319
06317093
1 توقف در NTE
19:35 عصر
10:25 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 50 دقیقه
73W,320
06317093
1 توقف در NTE
19:35 عصر
06:20 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 45 دقیقه
73W,318
06317093
1 توقف در BIO
19:35 عصر
10:55 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
E90,318
06373468
1 توقف در BIO
19:35 عصر
07:45 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 10 دقیقه
E90,318
06373468
1 توقف در MUC
20:20 شب
12:45 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 25 دقیقه
319,32A
06823183
1 توقف در LYS
20:05 شب
10:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
E90,319
07494093
1 توقف در LIS
18:50 عصر
08:50 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت
321,321
07706875
1 توقف در LIS
18:50 عصر
10:25 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 35 دقیقه
321,321
08059218
1 توقف در FLR
19:35 عصر
10:30 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
E90,318
08265125
بدون توقف
19:30 عصر
20:50 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 20 دقیقه
319
08629500
بدون توقف
19:30 عصر
20:50 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 20 دقیقه
319
08629500
1 توقف در BOD
19:40 عصر
10:30 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 50 دقیقه
73H,CRK
08762875
1 توقف در BOD
19:40 عصر
08:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
73H,318
08762875
1 توقف در BOD
19:40 عصر
06:20 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
73H,320
08762875
1 توقف در BOD
19:40 عصر
10:45 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
73H,320
08762875
1 توقف در TLS
19:40 عصر
07:35 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 55 دقیقه
E90,321
08782125
1 توقف در TLS
19:40 عصر
08:20 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
E90,319
08782125
1 توقف در TLS
19:40 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت
E90,318
08782125
1 توقف در TLS
19:40 عصر
10:55 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
E90,320
08782125
1 توقف در TLS
19:40 عصر
10:05 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
E90,320
08782125
1 توقف در NTE
19:35 عصر
07:15 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
73W,AT7
08783500
1 توقف در NTE
19:35 عصر
11:15 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 40 دقیقه
73W,AT7
08783500
1 توقف در MRS
19:40 عصر
11:00 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
73H,320
08787625
1 توقف در MRS
19:40 عصر
06:30 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 50 دقیقه
73H,320
08787625
1 توقف در MRS
19:40 عصر
08:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
73H,319
08787625
1 توقف در MRS
19:40 عصر
10:00 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 20 دقیقه
73H,321
08787625
1 توقف در MRS
19:40 عصر
07:40 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت
73H,321
08787625
1 توقف در NCE
19:30 عصر
11:10 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 40 دقیقه
73H,321
08809625
1 توقف در NCE
19:30 عصر
08:05 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 35 دقیقه
73H,318
08809625
1 توقف در NCE
19:30 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
73H,321
08809625
1 توقف در NCE
19:30 عصر
11:10 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 40 دقیقه
73H,320
08809625
1 توقف در NCE
19:30 عصر
07:45 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 15 دقیقه
73H,321
08809625
1 توقف در LYS
20:05 شب
07:15 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 10 دقیقه
E90,CRK
08833000
1 توقف در LIS
18:50 عصر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
321,321
09076375
1 توقف در LYS
20:05 شب
06:10 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 5 دقیقه
E90,321
09193534
1 توقف در FLR
19:35 عصر
07:25 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 50 دقیقه
E90,318
09604031
1 توقف در LHR
18:15 عصر
08:35 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 20 دقیقه
319,32N
10284312
1 توقف در LHR
18:15 عصر
21:50 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 35 دقیقه
319,319
10284312
1 توقف در OTP
19:00 عصر
07:20 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
73H,319
11277062
1 توقف در OTP
19:00 عصر
10:00 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت
73H,73H
13348843
1 توقف در LED
19:55 عصر
07:35 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
737,319
16083718
1 توقف در LED
19:55 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
737,320
16138375
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند