ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در BCN
20:45 شب
08:10 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 25 دقیقه
,
03793430
1 توقف در BCN
20:45 شب
10:30 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 45 دقیقه
,
03793430
1 توقف در BCN
18:00 عصر
08:10 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
,
04341199
1 توقف در BCN
20:45 شب
10:30 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 45 دقیقه
320,320
05013250
1 توقف در BCN
20:45 شب
12:45 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت
320,320
05013250
1 توقف در BCN
20:45 شب
08:10 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 25 دقیقه
320,320
05013250
1 توقف در LIN
19:15 عصر
09:10 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 55 دقیقه
319,32S
05278968
1 توقف در ZRH
19:00 عصر
07:50 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
32B,321
05456000
1 توقف در FRA
18:45 عصر
22:40 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 55 دقیقه
32A,321
05484187
1 توقف در CDG
19:30 عصر
08:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 30 دقیقه
319,321
05810406
بدون توقف
19:35 عصر
21:45 شب
کل زمان سفر 2 ساعت و 10 دقیقه
73H
06764850
1 توقف در MUC
20:20 شب
07:00 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
319,321
07697593
1 توقف در LIS
18:50 عصر
11:55 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
321,319
08484437
1 توقف در MUC
20:20 شب
10:15 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 55 دقیقه
319,320
08740531
1 توقف در FRA
18:45 عصر
08:20 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 35 دقیقه
32A,73H
08806531
1 توقف در LIS
18:50 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
321,320
08949531
1 توقف در CDG
19:30 عصر
09:05 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 35 دقیقه
319,320
08967406
1 توقف در BOD
19:40 عصر
10:10 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
73H,E70
11031968
1 توقف در CDG
19:30 عصر
11:40 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
319,321
11155718
1 توقف در SVO
20:15 شب
13:20 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
737,73H
14121868
1 توقف در SVO
20:15 شب
16:20 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
737,320
14121868
1 توقف در SVO
20:15 شب
10:30 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
737,320
14417837
1 توقف در SVO
20:15 شب
12:20 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 5 دقیقه
737,73H
14417837
1 توقف در IST
22:15 شب
11:45 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
332,320
14508656
1 توقف در MUC
20:20 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
319,319
15161437
1 توقف در IST
22:15 شب
08:55 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
332,333
15264906
1 توقف در IST
22:15 شب
13:25 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
332,32B
15264906
1 توقف در LED
19:55 عصر
11:05 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
737,320
15377312
1 توقف در SVO
20:15 شب
06:55 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
737,321
16460331
1 توقف در BCN
20:45 شب
23:20 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 35 دقیقه
320,320
16608101
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند