ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
11:10 صبح
14:35 ظهر
کل زمان سفر 8 ساعت و 25 دقیقه
77W
07999098
1 توقف در DUB
08:35 صبح
16:00 عصر
کل زمان سفر 12 ساعت و 25 دقیقه
,
10671933
1 توقف در DUB
16:00 عصر
16:00 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت
320,330
14044860
1 توقف در DUB
12:20 ظهر
16:00 عصر
کل زمان سفر 32 ساعت و 40 دقیقه
320,330
14044860
1 توقف در WAW
18:55 عصر
20:30 شب
کل زمان سفر 30 ساعت و 35 دقیقه
738,789
14606208
1 توقف در LIS
12:40 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 35 دقیقه
320,332
15911010
2 توقف در LCY و JFK
10:40 صبح
08:45 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت و 5 دقیقه
DH4,332,CR9
27218380
1 توقف در LHR
10:35 صبح
20:10 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 35 دقیقه
32Q,788
28198530
1 توقف در LHR
13:30 ظهر
20:10 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
321,788
28198530
1 توقف در LHR
10:35 صبح
20:10 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 35 دقیقه
32Q,788
28259352
1 توقف در LHR
13:30 ظهر
20:10 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
321,788
28259352
1 توقف در YUL
14:20 ظهر
20:51 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 31 دقیقه
333,DH4
29714607
1 توقف در YUL
14:20 ظهر
20:51 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 31 دقیقه
333,DH4
29736747
1 توقف در JFK
16:15 عصر
08:45 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
744,CR9
29969107
1 توقف در JFK
16:15 عصر
16:59 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 44 دقیقه
744,CR9
30321707
1 توقف در JFK
16:15 عصر
16:59 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 44 دقیقه
744,CR9
30343847
1 توقف در KEF
12:00 ظهر
18:20 عصر
کل زمان سفر 11 ساعت و 20 دقیقه
76W,75W
33774252
1 توقف در FRA
10:00 صبح
19:40 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
319,789
38694696
1 توقف در FRA
13:50 ظهر
19:40 عصر
کل زمان سفر 10 ساعت و 50 دقیقه
319,789
38694696
1 توقف در PHL
11:05 صبح
21:22 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 17 دقیقه
763,ER4
39232857
1 توقف در SAW
12:35 ظهر
18:45 عصر
کل زمان سفر 35 ساعت و 10 دقیقه
73H,77W
41011140
1 توقف در IST
21:35 شب
18:45 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 10 دقیقه
332,77W
41011140
1 توقف در IST
17:05 عصر
18:45 عصر
کل زمان سفر 30 ساعت و 40 دقیقه
332,77W
41011140
1 توقف در IST
14:05 ظهر
18:45 عصر
کل زمان سفر 33 ساعت و 40 دقیقه
333,77W
41011140
1 توقف در LHR
10:35 صبح
20:10 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 35 دقیقه
32Q,789
41467770
1 توقف در LHR
13:30 ظهر
20:10 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
321,789
41467770
1 توقف در YUL
14:20 ظهر
20:51 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 31 دقیقه
333,DH4
41583364
1 توقف در DUB
08:35 صبح
16:00 عصر
کل زمان سفر 12 ساعت و 25 دقیقه
320,332
41634508
1 توقف در PHL
11:05 صبح
21:22 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 17 دقیقه
763,ER4
41780115
1 توقف در JFK
16:15 عصر
08:07 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 52 دقیقه
74E,73W
41796591
1 توقف در JFK
16:15 عصر
08:45 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
74E,CR9
41796591
1 توقف در LGW
09:55 صبح
20:10 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
319,789
41876970
1 توقف در PHL
11:05 صبح
21:22 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 17 دقیقه
763,ER4
41963067
1 توقف در PHL
11:05 صبح
21:22 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 17 دقیقه
763,ER4
41963067
1 توقف در MUC
18:55 عصر
14:45 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 50 دقیقه
CR9,77W
42449955
1 توقف در FRA
17:40 عصر
16:05 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 25 دقیقه
32A,744
42670299
1 توقف در MUC
18:55 عصر
14:45 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 50 دقیقه
CR9,77W
42705131
2 توقف در CDG و YUL
13:50 ظهر
08:40 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 50 دقیقه
318,77W,DH4
43178784
2 توقف در CDG و YUL
13:50 ظهر
07:53 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 3 دقیقه
318,77W,DH3
43178784
1 توقف در ATL
15:50 ظهر
10:15 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
772,M88
47665136
1 توقف در ATL
15:50 ظهر
10:15 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
772,M88
47820285
1 توقف در ATL
15:50 ظهر
07:23 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 33 دقیقه
772,E75
48895823
1 توقف در JFK
09:45 صبح
16:59 عصر
کل زمان سفر 12 ساعت و 14 دقیقه
76W,CR9
52207302
1 توقف در AUH
19:25 عصر
15:30 ظهر
کل زمان سفر 25 ساعت و 5 دقیقه
789,77W
62787976
1 توقف در LHR
13:30 ظهر
20:10 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
321,788
68386434
1 توقف در ATL
15:50 ظهر
07:23 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 33 دقیقه
772,E75
84070638
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند