ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SAW
19:15 عصر
06:30 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 15 دقیقه
,
00603960
1 توقف در SAW
21:25 شب
06:30 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 5 دقیقه
,
00603960
1 توقف در SAW
20:25 شب
06:30 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 5 دقیقه
,
00603960
1 توقف در SAW
21:25 شب
07:20 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 55 دقیقه
,
00616638
1 توقف در SAW
20:25 شب
07:20 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 55 دقیقه
,
00616638
1 توقف در SAW
19:15 عصر
23:35 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 20 دقیقه
,
00667217
1 توقف در SAW
14:55 ظهر
19:50 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 55 دقیقه
,
00768513
1 توقف در SAW
16:30 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 55 دقیقه
,
00768513
1 توقف در SAW
16:30 عصر
19:50 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 20 دقیقه
,
00768513
1 توقف در SAW
14:55 ظهر
19:00 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 5 دقیقه
,
00869672
1 توقف در SAW
13:30 ظهر
19:00 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 30 دقیقه
,
00869672
1 توقف در SAW
08:35 صبح
14:15 ظهر
کل زمان سفر 5 ساعت و 40 دقیقه
,
00971673
1 توقف در SAW
11:55 صبح
15:55 ظهر
کل زمان سفر 4 ساعت
,
00985622
بدون توقف
18:45 عصر
19:55 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 10 دقیقه
-
01059446
1 توقف در SAW
08:35 صبح
12:35 ظهر
کل زمان سفر 4 ساعت
,
01249361
1 توقف در SAW
16:30 عصر
23:35 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 5 دقیقه
738,320
01641947
1 توقف در SAW
14:55 ظهر
20:50 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 55 دقیقه
738,320
01740460
1 توقف در SAW
14:55 ظهر
20:25 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 30 دقیقه
738,320
01740460
1 توقف در SAW
11:55 صبح
19:00 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 5 دقیقه
320,738
01796753
1 توقف در SAW
16:30 عصر
20:50 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 20 دقیقه
738,320
01824900
1 توقف در SAW
13:30 ظهر
20:25 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 55 دقیقه
738,320
01909339
1 توقف در SAW
13:30 ظهر
19:50 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 20 دقیقه
738,738
01909339
1 توقف در ECN
18:15 عصر
22:45 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 30 دقیقه
738,738
02586228
1 توقف در ECN
15:20 ظهر
22:45 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 25 دقیقه
738,738
02769180
2 توقف در SAW و ECN
19:15 عصر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
320,320,738
03312545
2 توقف در SAW و ECN
20:25 شب
12:25 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت
320,320,738
03312545
2 توقف در SAW و ECN
21:25 شب
12:25 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت
320,320,738
03312545
2 توقف در ECN و SAW
18:15 عصر
12:35 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 20 دقیقه
738,738,320
03435772
2 توقف در ECN و SAW
18:15 عصر
15:55 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 40 دقیقه
738,738,320
03435772
بدون توقف
22:55 شب
00:05 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 10 دقیقه
73H
03526893
2 توقف در SAW و ECN
11:55 صبح
22:45 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 50 دقیقه
320,320,738
03608083
2 توقف در SAW و ECN
13:30 ظهر
22:45 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 15 دقیقه
738,738,738
03678450
2 توقف در SAW و ECN
14:55 ظهر
22:45 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 50 دقیقه
738,738,738
03678450
2 توقف در ADB و ECN
18:20 عصر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 5 دقیقه
738,738,738
03992867
2 توقف در ADB و ECN
21:50 شب
12:25 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 35 دقیقه
738,738,738
03992867
2 توقف در ECN و SAW
18:15 عصر
09:45 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 30 دقیقه
738,738,320
04139434
2 توقف در ADB و ECN
15:20 ظهر
22:45 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 25 دقیقه
738,738,738
04457284
1 توقف در AMM
13:10 ظهر
04:25 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
738,738
04547215
1 توقف در IST
13:35 ظهر
21:05 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 30 دقیقه
333,321
04597490
1 توقف در IST
15:25 ظهر
21:05 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 40 دقیقه
333,321
04597490
1 توقف در IST
16:35 عصر
21:05 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 30 دقیقه
333,321
04597490
1 توقف در IST
19:20 عصر
22:55 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 35 دقیقه
73J,321
05230786
1 توقف در IST
17:15 عصر
22:55 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 40 دقیقه
320,321
05230786
1 توقف در IST
15:25 ظهر
22:55 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 30 دقیقه
333,321
05230786
1 توقف در IST
18:35 عصر
22:55 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 20 دقیقه
73G,321
05230786
1 توقف در IST
16:35 عصر
22:55 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 20 دقیقه
333,321
05230786
1 توقف در IST
18:05 عصر
22:55 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 50 دقیقه
321,321
05230786
1 توقف در IST
19:20 عصر
01:35 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 15 دقیقه
73J,319
07022208
1 توقف در IST
20:50 شب
01:35 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 45 دقیقه
738,319
07022208
1 توقف در IST
21:40 شب
01:35 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 55 دقیقه
77W,319
07022208
1 توقف در SAW
19:10 عصر
00:25 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 15 دقیقه
738,320
07022208
1 توقف در SAW
19:35 عصر
00:25 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 50 دقیقه
320,320
07022208
1 توقف در SAW
20:40 شب
00:25 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 45 دقیقه
320,320
07022208
1 توقف در SAW
13:10 ظهر
20:20 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 10 دقیقه
73H,320
07022208
1 توقف در SAW
15:10 ظهر
20:20 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 10 دقیقه
73H,320
07022208
1 توقف در SAW
15:10 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 5 دقیقه
73H,738
07022208
1 توقف در IST
18:05 عصر
01:35 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 30 دقیقه
321,319
07022208
1 توقف در IST
13:35 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 40 دقیقه
333,333
07022208
1 توقف در IST
15:25 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 50 دقیقه
333,333
07022208
1 توقف در IST
16:35 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 40 دقیقه
333,333
07022208
1 توقف در IST
16:35 عصر
00:20 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 45 دقیقه
333,73H
07022208
1 توقف در IST
17:15 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 4 ساعت
320,333
07022208
1 توقف در IST
17:15 عصر
00:20 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 5 دقیقه
320,73H
07022208
1 توقف در IST
18:05 عصر
00:20 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 15 دقیقه
321,73H
07022208
1 توقف در SAW
18:45 عصر
00:25 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 40 دقیقه
73H,320
07022208
1 توقف در IST
18:35 عصر
00:20 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 45 دقیقه
73G,73H
07022208
1 توقف در IST
18:35 عصر
01:35 شب
کل زمان سفر 7 ساعت
73G,319
07022208
1 توقف در IST
19:20 عصر
00:20 شب
کل زمان سفر 5 ساعت
73J,73H
07022208
1 توقف در IST
13:35 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 40 دقیقه
333,738
07053787
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند