ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SAW
19:40 عصر
00:15 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 35 دقیقه
,
00992547
بدون توقف
20:20 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 5 دقیقه
-
01076195
بدون توقف
06:40 صبح
07:45 صبح
کل زمان سفر 1 ساعت و 5 دقیقه
-
01076195
1 توقف در SAW
18:25 عصر
22:25 شب
کل زمان سفر 4 ساعت
,
01132394
1 توقف در SAW
18:25 عصر
00:15 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 50 دقیقه
738,320
01271650
1 توقف در SAW
13:15 ظهر
18:35 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 20 دقیقه
,
01300128
1 توقف در SAW
11:50 صبح
16:25 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 35 دقیقه
,
01304319
1 توقف در SAW
20:45 شب
00:15 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 30 دقیقه
,
01380600
1 توقف در SAW
16:20 عصر
22:25 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 5 دقیقه
320,320
01429500
1 توقف در SAW
16:20 عصر
20:15 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 55 دقیقه
,
01624470
1 توقف در SAW
14:25 ظهر
18:35 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 10 دقیقه
,
01632126
1 توقف در SAW
11:50 صبح
18:35 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 45 دقیقه
320,320
01730850
1 توقف در SAW
16:20 عصر
21:05 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 45 دقیقه
320,738
01845650
1 توقف در ECN
10:05 صبح
18:00 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 55 دقیقه
320,738
02175000
1 توقف در ECN
10:05 صبح
23:35 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
320,738
02232400
1 توقف در SAW
14:25 ظهر
21:05 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 40 دقیقه
320,738
02247450
1 توقف در SAW
14:25 ظهر
20:15 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 50 دقیقه
320,320
02304850
2 توقف در ADA و ECN
21:35 شب
18:00 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 25 دقیقه
738,738,738
02704200
2 توقف در ADA و ECN
21:35 شب
08:30 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 55 دقیقه
738,738,738
02761600
2 توقف در ADA و ECN
14:00 ظهر
23:35 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 35 دقیقه
738,738,738
02804650
2 توقف در ADA و ECN
14:00 ظهر
08:30 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
738,738,738
02862050
2 توقف در ECN و SAW
10:05 صبح
06:25 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
320,738,320
02912100
2 توقف در SAW و ECN
08:50 صبح
08:30 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 40 دقیقه
738,738,738
02925050
2 توقف در SAW و ECN
18:25 عصر
08:30 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 5 دقیقه
738,738,738
02925050
2 توقف در ECN و SAW
10:05 صبح
06:25 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
320,738,320
02969500
2 توقف در ECN و SAW
10:05 صبح
06:25 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
320,320,320
02969500
2 توقف در ECN و SAW
10:05 صبح
00:15 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
320,738,320
02969500
2 توقف در ECN و SAW
10:05 صبح
22:25 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
320,738,320
02969500
2 توقف در ECN و SAW
10:05 صبح
00:15 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
320,320,320
02969500
2 توقف در SAW و ECN
14:25 ظهر
08:30 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 5 دقیقه
320,738,738
03212050
2 توقف در SAW و ECN
19:40 عصر
08:30 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
738,738,738
03212050
2 توقف در SAW و ECN
16:20 عصر
08:30 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
320,738,738
03212050
2 توقف در SAW و ECN
08:15 صبح
18:00 عصر
کل زمان سفر 9 ساعت و 45 دقیقه
320,738,738
03269450
2 توقف در SAW و ECN
11:50 صبح
23:35 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 45 دقیقه
320,320,738
03513400
2 توقف در SAW و ECN
08:50 صبح
23:35 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
738,320,738
03513400
2 توقف در SAW و ECN
08:50 صبح
23:35 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
738,738,738
03513400
2 توقف در SAW و ECN
07:25 صبح
18:00 عصر
کل زمان سفر 10 ساعت و 35 دقیقه
738,738,738
03556450
بدون توقف
19:40 عصر
20:50 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 10 دقیقه
73H
03596250
بدون توقف
12:15 ظهر
13:20 ظهر
کل زمان سفر 1 ساعت و 5 دقیقه
738
03596250
بدون توقف
14:50 ظهر
15:55 ظهر
کل زمان سفر 1 ساعت و 5 دقیقه
73H
03596250
بدون توقف
17:00 عصر
18:10 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 10 دقیقه
738
03596250
بدون توقف
21:00 شب
22:10 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 10 دقیقه
73H
03596250
بدون توقف
07:40 صبح
08:45 صبح
کل زمان سفر 1 ساعت و 5 دقیقه
73H
03596250
2 توقف در SAW و ECN
14:25 ظهر
23:35 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 10 دقیقه
320,738,738
03800400
2 توقف در SAW و ECN
16:20 عصر
23:35 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 15 دقیقه
320,738,738
03800400
1 توقف در IST
21:45 شب
02:35 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 50 دقیقه
321,320
04185650
2 توقف در SAW و ECN
20:45 شب
18:00 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 15 دقیقه
738,738,738
04230900
1 توقف در IST
07:50 صبح
13:00 ظهر
کل زمان سفر 5 ساعت و 10 دقیقه
330,333
04329150
1 توقف در IST
07:50 صبح
15:20 ظهر
کل زمان سفر 7 ساعت و 30 دقیقه
330,73H
04329150
1 توقف در IST
07:50 صبح
12:20 ظهر
کل زمان سفر 4 ساعت و 30 دقیقه
330,738
04329150
1 توقف در IST
11:05 صبح
16:20 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 15 دقیقه
321,738
05256400
1 توقف در IST
11:05 صبح
15:20 ظهر
کل زمان سفر 4 ساعت و 15 دقیقه
321,73H
05256400
1 توقف در IST
18:40 عصر
23:20 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 40 دقیقه
321,73H
05399900
1 توقف در IST
18:40 عصر
00:15 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 35 دقیقه
321,738
05399900
1 توقف در SAW
12:40 ظهر
15:50 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 10 دقیقه
320,320
07160300
1 توقف در SAW
12:40 ظهر
17:05 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 25 دقیقه
320,320
07160300
1 توقف در SAW
12:40 ظهر
15:45 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 5 دقیقه
320,73H
07160300
1 توقف در SAW
12:40 ظهر
18:15 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 35 دقیقه
320,738
07160300
1 توقف در SAW
18:05 عصر
23:05 شب
کل زمان سفر 5 ساعت
320,738
07160300
1 توقف در SAW
18:05 عصر
21:45 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 40 دقیقه
320,738
07160300
1 توقف در SAW
18:05 عصر
23:30 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 25 دقیقه
320,73H
07160300
1 توقف در SAW
19:10 عصر
23:05 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 55 دقیقه
738,738
07160300
1 توقف در SAW
19:10 عصر
23:30 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 20 دقیقه
738,73H
07160300
1 توقف در SAW
09:25 صبح
15:50 ظهر
کل زمان سفر 6 ساعت و 25 دقیقه
738,320
07160300
1 توقف در SAW
09:25 صبح
15:45 ظهر
کل زمان سفر 6 ساعت و 20 دقیقه
738,73H
07160300
1 توقف در IST
16:50 عصر
00:15 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 25 دقیقه
32B,738
07160300
1 توقف در SAW
10:15 صبح
15:45 ظهر
کل زمان سفر 5 ساعت و 30 دقیقه
738,73H
07160300
1 توقف در SAW
16:55 عصر
23:05 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 10 دقیقه
738,738
07160300
1 توقف در SAW
16:55 عصر
21:45 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 50 دقیقه
738,738
07160300
1 توقف در SAW
16:55 عصر
23:30 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 35 دقیقه
738,73H
07160300
1 توقف در IST
16:50 عصر
23:20 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 30 دقیقه
32B,73H
07160300
1 توقف در SAW
10:15 صبح
15:50 ظهر
کل زمان سفر 5 ساعت و 35 دقیقه
738,320
07160300
1 توقف در SAW
10:15 صبح
17:05 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 50 دقیقه
738,320
07160300
1 توقف در IST
22:55 شب
02:35 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 40 دقیقه
73H,320
07160300
1 توقف در IST
15:55 ظهر
23:20 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 25 دقیقه
332,73H
07160300
1 توقف در SAW
20:05 شب
23:30 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 25 دقیقه
73H,73H
07160300
1 توقف در IST
12:30 ظهر
16:20 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 50 دقیقه
32B,738
07160300
1 توقف در IST
21:20 شب
02:35 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 15 دقیقه
77W,320
07160300
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند