ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
20:20 شب
21:20 شب
کل زمان سفر 1 ساعت
-
00895030
1 توقف در SAW
21:15 شب
05:55 صبح
کل زمان سفر 8 ساعت و 40 دقیقه
,
01021548
1 توقف در SAW
18:10 عصر
23:35 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 25 دقیقه
,
01198782
1 توقف در SAW
11:35 صبح
16:00 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 25 دقیقه
,
01293880
1 توقف در SAW
14:40 ظهر
18:15 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 35 دقیقه
,
01336148
1 توقف در SAW
15:40 ظهر
19:45 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 5 دقیقه
,
01348688
1 توقف در SAW
08:50 صبح
14:30 ظهر
کل زمان سفر 5 ساعت و 40 دقیقه
,
01349671
1 توقف در SAW
12:20 ظهر
16:00 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 40 دقیقه
,
01349671
1 توقف در SAW
20:50 شب
05:55 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 5 دقیقه
,
01350657
1 توقف در SAW
10:10 صبح
14:30 ظهر
کل زمان سفر 4 ساعت و 20 دقیقه
,
01363479
1 توقف در SAW
16:20 عصر
19:45 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 25 دقیقه
,
01529865
1 توقف در SAW
13:00 ظهر
17:30 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 30 دقیقه
,
01627218
1 توقف در SAW
19:25 عصر
23:35 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 10 دقیقه
,
01629050
1 توقف در SAW
11:35 صبح
17:30 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 55 دقیقه
320,320
02134511
1 توقف در SAW
12:20 ظهر
17:30 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 10 دقیقه
320,320
02247097
1 توقف در ECN
17:15 عصر
08:20 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
738,738
02267349
1 توقف در SAW
14:40 ظهر
19:45 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 5 دقیقه
738,320
02359683
1 توقف در SAW
16:20 عصر
23:35 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 15 دقیقه
320,320
02359683
1 توقف در SAW
14:40 ظهر
20:50 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 10 دقیقه
738,320
02500416
1 توقف در SAW
15:40 ظهر
20:50 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 10 دقیقه
738,320
02500416
1 توقف در SAW
11:35 صبح
18:15 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 40 دقیقه
320,738
02584855
1 توقف در SAW
12:20 ظهر
18:15 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 55 دقیقه
320,738
02697441
1 توقف در ECN
17:15 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 45 دقیقه
738,738
02773986
1 توقف در SAW
16:20 عصر
20:50 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 30 دقیقه
320,320
02838174
1 توقف در SAW
13:00 ظهر
18:15 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 15 دقیقه
738,738
03302591
1 توقف در SAW
13:00 ظهر
19:45 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 45 دقیقه
738,320
03302591
بدون توقف
13:55 ظهر
15:05 ظهر
کل زمان سفر 1 ساعت و 10 دقیقه
32B
03526893
بدون توقف
21:25 شب
22:35 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 10 دقیقه
73H
03526893
2 توقف در SAW و ECN
21:15 شب
17:20 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
320,320,738
03791036
2 توقف در SAW و ECN
20:50 شب
17:20 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 30 دقیقه
320,320,738
03791036
2 توقف در SAW و ECN
15:40 ظهر
08:20 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
738,738,738
03847329
2 توقف در SAW و ECN
16:20 عصر
08:20 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت
320,738,738
04002134
2 توقف در SAW و ECN
18:10 عصر
08:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
320,738,738
04269526
2 توقف در SAW و ECN
16:20 عصر
08:20 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت
320,738,738
04269526
2 توقف در SAW و ECN
19:25 عصر
17:20 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
738,320,738
04494698
1 توقف در IST
21:45 شب
02:20 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 35 دقیقه
321,321
04597490
1 توقف در IST
12:00 ظهر
16:20 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 20 دقیقه
320,320
05270786
1 توقف در IST
12:00 ظهر
17:10 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 10 دقیقه
320,321
05270786
1 توقف در IST
12:00 ظهر
18:25 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 25 دقیقه
320,73J
05270786
1 توقف در SAW
14:50 ظهر
18:40 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 50 دقیقه
738,320
07022208
1 توقف در IST
11:20 صبح
15:05 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 45 دقیقه
332,333
07022208
1 توقف در IST
11:20 صبح
16:20 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت
332,320
07022208
1 توقف در IST
11:20 صبح
17:10 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 50 دقیقه
332,321
07022208
1 توقف در IST
11:20 صبح
18:25 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 5 دقیقه
332,73J
07022208
1 توقف در IST
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 4 ساعت
77W,77W
07022208
1 توقف در IST
18:40 عصر
00:10 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 30 دقیقه
321,32B
07022208
1 توقف در IST
18:40 عصر
02:20 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 40 دقیقه
321,321
07022208
1 توقف در IST
19:40 عصر
00:10 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 30 دقیقه
738,32B
07022208
1 توقف در IST
19:40 عصر
02:20 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 40 دقیقه
738,321
07022208
1 توقف در IST
22:45 شب
06:20 صبح
کل زمان سفر 7 ساعت و 35 دقیقه
333,738
07022208
1 توقف در IST
17:50 عصر
00:10 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 20 دقیقه
73H,32B
07022208
1 توقف در SAW
14:20 ظهر
18:40 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 20 دقیقه
738,320
07022208
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند