ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
16:35 عصر
20:20 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 45 دقیقه
32B
02351949
1 توقف در IST
08:00 صبح
14:40 ظهر
کل زمان سفر 6 ساعت و 40 دقیقه
321,32A
02435358
بدون توقف
21:35 شب
01:10 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 35 دقیقه
321
02459454
1 توقف در IST
12:00 ظهر
21:55 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 55 دقیقه
321,32A
02815336
1 توقف در IST
08:00 صبح
21:55 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 55 دقیقه
321,32A
02815336
1 توقف در SAW
07:50 صبح
13:45 ظهر
کل زمان سفر 5 ساعت و 55 دقیقه
,
02836733
1 توقف در SAW
07:00 صبح
13:45 ظهر
کل زمان سفر 6 ساعت و 45 دقیقه
,
02836733
1 توقف در SAW
05:00 صبح
13:45 ظهر
کل زمان سفر 8 ساعت و 45 دقیقه
,
03051165
1 توقف در SAW
10:10 صبح
13:45 ظهر
کل زمان سفر 27 ساعت و 35 دقیقه
738,738
03217986
1 توقف در SAW
11:35 صبح
13:45 ظهر
کل زمان سفر 26 ساعت و 10 دقیقه
320,738
03217986
1 توقف در SAW
20:50 شب
13:45 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
738,738
03217986
1 توقف در SAW
21:15 شب
13:45 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
320,738
03217986
1 توقف در SAW
12:20 ظهر
13:45 ظهر
کل زمان سفر 25 ساعت و 25 دقیقه
320,738
03217986
1 توقف در IST
12:00 ظهر
20:00 شب
کل زمان سفر 8 ساعت
321,320
03237534
1 توقف در IST
19:15 عصر
05:15 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت
330,32B
03237534
1 توقف در IST
08:00 صبح
20:00 شب
کل زمان سفر 12 ساعت
321,320
03237534
1 توقف در IST
12:00 ظهر
05:15 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
321,32B
03237534
1 توقف در SAW
14:20 ظهر
11:15 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 55 دقیقه
738,332
03343350
1 توقف در SAW
12:30 ظهر
11:15 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 45 دقیقه
738,332
03343350
بدون توقف
21:35 شب
01:10 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 35 دقیقه
321
03416024
1 توقف در SAW
14:40 ظهر
13:45 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 5 دقیقه
320,738
03526002
1 توقف در SAW
15:40 ظهر
13:45 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 5 دقیقه
320,738
03526002
1 توقف در SAW
13:00 ظهر
13:45 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 45 دقیقه
320,738
03526002
1 توقف در SAW
16:20 عصر
13:45 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 25 دقیقه
320,738
03526002
1 توقف در SAW
17:00 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 30 دقیقه
738,73H
03778590
1 توقف در SAW
15:50 ظهر
02:30 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
73H,73H
03778590
1 توقف در SAW
10:15 صبح
02:30 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 15 دقیقه
738,73H
03778590
1 توقف در SAW
14:20 ظهر
02:30 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 10 دقیقه
738,73H
03778590
1 توقف در SAW
14:20 ظهر
13:35 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
738,73H
03778590
1 توقف در SAW
12:30 ظهر
02:30 شب
کل زمان سفر 14 ساعت
738,73H
03778590
1 توقف در IST
16:00 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 30 دقیقه
77W,73H
03813576
1 توقف در SAW
08:40 صبح
18:55 عصر
کل زمان سفر 10 ساعت و 15 دقیقه
320,73H
03813576
1 توقف در IST
19:40 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 50 دقیقه
321,73H
03813576
1 توقف در IST
17:50 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 40 دقیقه
321,73H
03813576
1 توقف در IST
11:35 صبح
11:15 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 40 دقیقه
333,332
03815790
1 توقف در SAW
18:15 عصر
13:45 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
320,738
03949524
1 توقف در SAW
21:50 شب
13:35 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
738,73H
04068750
1 توقف در SAW
17:00 عصر
13:35 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
738,73H
04068750
1 توقف در SAW
17:00 عصر
11:15 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 15 دقیقه
738,332
04068750
1 توقف در SAW
21:50 شب
11:15 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
738,332
04068750
1 توقف در SAW
19:05 عصر
13:35 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
73H,73H
04068750
1 توقف در SAW
19:05 عصر
11:15 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
73H,332
04068750
1 توقف در SAW
15:50 ظهر
13:35 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
73H,73H
04068750
1 توقف در SAW
15:50 ظهر
11:15 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 25 دقیقه
73H,332
04068750
1 توقف در SAW
21:15 شب
13:35 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
320,73H
04068750
1 توقف در SAW
21:15 شب
11:15 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت
320,332
04068750
1 توقف در SAW
18:30 عصر
13:35 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 5 دقیقه
738,73H
04068750
1 توقف در SAW
18:30 عصر
11:15 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
738,332
04068750
1 توقف در SAW
06:55 صبح
18:55 عصر
کل زمان سفر 12 ساعت
320,73H
04095041
1 توقف در IST
22:25 شب
13:35 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
321,73H
04095041
1 توقف در IST
17:50 عصر
11:15 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 25 دقیقه
321,332
04095041
1 توقف در IST
19:40 عصر
11:15 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 35 دقیقه
321,332
04095041
1 توقف در IST
22:25 شب
11:15 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
321,332
04095041
1 توقف در IST
16:00 عصر
11:15 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 15 دقیقه
77W,332
04105950
1 توقف در IST
17:50 عصر
13:35 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
321,73H
04105950
1 توقف در IST
19:40 عصر
13:35 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
321,73H
04105950
1 توقف در IST
08:00 صبح
17:40 عصر
کل زمان سفر 9 ساعت و 40 دقیقه
321,73H
04250121
1 توقف در IST
22:25 شب
02:30 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 5 دقیقه
321,73H
05085240
2 توقف در IST و CDG
08:00 صبح
20:50 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
321,320,73H
05278032
2 توقف در IST و CDG
08:00 صبح
04:00 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت
321,320,321
05278032
2 توقف در IST و CDG
08:00 صبح
22:30 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
321,320,320
05278032
2 توقف در ZRH و MUC
20:20 شب
15:10 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
320,E95,320
05730833
1 توقف در SAW
21:50 شب
18:55 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
738,73H
05845980
1 توقف در IST
22:25 شب
18:55 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 30 دقیقه
321,73H
05883180
2 توقف در ZRH و VIE
20:20 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
320,320,320
06742391
2 توقف در ZRH و VIE
20:20 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
320,319,320
07130606
2 توقف در IST و CDG
08:00 صبح
01:35 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
321,320,319
07377642
2 توقف در IST و CDG
08:00 صبح
23:40 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 40 دقیقه
321,320,32A
07377642
2 توقف در ZRH و VIE
20:20 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
320,319,320
07488273
2 توقف در ZRH و MUC
20:20 شب
15:10 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
320,DH4,320
08054028
2 توقف در ZRH و VIE
20:20 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
320,320,320
09115397
1 توقف در IST
21:45 شب
05:15 صبح
کل زمان سفر 7 ساعت و 30 دقیقه
321,32B
09357616
1 توقف در IST
07:50 صبح
17:40 عصر
کل زمان سفر 9 ساعت و 50 دقیقه
321,73H
09426401
1 توقف در IST
07:50 صبح
21:55 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 5 دقیقه
321,32A
09514103
1 توقف در IST
07:50 صبح
14:40 ظهر
کل زمان سفر 6 ساعت و 50 دقیقه
321,32A
09514103
1 توقف در IST
07:50 صبح
20:00 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 10 دقیقه
321,320
09514103
1 توقف در IST
08:55 صبح
18:55 عصر
کل زمان سفر 10 ساعت
333,73H
09653974
1 توقف در IST
21:45 شب
14:40 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
321,32A
11436670
1 توقف در IST
08:55 صبح
17:40 عصر
کل زمان سفر 8 ساعت و 45 دقیقه
333,73H
12923362
1 توقف در SAW
06:55 صبح
17:40 عصر
کل زمان سفر 10 ساعت و 45 دقیقه
320,73H
12923362
1 توقف در IST
06:45 صبح
17:40 عصر
کل زمان سفر 10 ساعت و 55 دقیقه
73H,73H
12923362
1 توقف در IST
06:45 صبح
21:55 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
73H,32A
13008488
1 توقف در IST
22:25 شب
05:15 صبح
کل زمان سفر 6 ساعت و 50 دقیقه
321,32B
13008488
1 توقف در IST
19:40 عصر
05:15 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 35 دقیقه
321,32B
13008488
1 توقف در IST
11:35 صبح
21:55 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 20 دقیقه
333,32A
13008488
1 توقف در IST
11:35 صبح
05:15 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 40 دقیقه
333,32B
13008488
1 توقف در IST
11:35 صبح
20:00 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 25 دقیقه
333,320
13008488
1 توقف در IST
08:55 صبح
21:55 شب
کل زمان سفر 13 ساعت
333,32A
13008488
1 توقف در IST
08:55 صبح
20:00 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 5 دقیقه
333,320
13008488
1 توقف در IST
17:50 عصر
05:15 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 25 دقیقه
321,32B
13008488
1 توقف در IST
06:45 صبح
14:40 ظهر
کل زمان سفر 7 ساعت و 55 دقیقه
73H,32A
13008488
1 توقف در IST
06:45 صبح
20:00 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 15 دقیقه
73H,320
13008488
1 توقف در SAW
19:05 عصر
05:15 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 10 دقیقه
73H,32B
13194796
1 توقف در SAW
18:30 عصر
05:15 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 45 دقیقه
738,32B
13194796
1 توقف در IST
11:35 صبح
18:55 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 20 دقیقه
333,73H
13499880
1 توقف در IST
11:35 صبح
02:30 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
333,73H
14016682
1 توقف در IST
06:45 صبح
18:55 عصر
کل زمان سفر 12 ساعت و 10 دقیقه
73H,73H
14016682
1 توقف در IST
06:45 صبح
13:35 ظهر
کل زمان سفر 6 ساعت و 50 دقیقه
73H,73H
14016682
1 توقف در IST
22:25 شب
14:40 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 15 دقیقه
321,32A
14950597
1 توقف در SAW
21:50 شب
14:40 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 50 دقیقه
738,32A
14950597
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند