ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در IST
21:25 شب
02:30 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
332,73H
14423021
2 توقف در ORD و IST
17:05 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 55 دقیقه
E7W,77W,73H
16009020
2 توقف در ORD و IST
14:45 ظهر
02:30 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 15 دقیقه
E70,77W,73H
16425405
2 توقف در FRA و IST
16:50 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 10 دقیقه
343,32A,73H
62094984
2 توقف در FRA و IST
16:50 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 10 دقیقه
343,32A,73H
62700184
2 توقف در FRA و IST
16:50 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 10 دقیقه
343,321,73H
62764584
2 توقف در FRA و IST
16:50 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 10 دقیقه
343,332,73H
62764584
2 توقف در FRA و IST
16:50 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 10 دقیقه
343,321,73H
63369784
2 توقف در FRA و IST
16:50 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 10 دقیقه
343,332,73H
63369784
2 توقف در FRA و IST
16:50 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 10 دقیقه
343,319,73H
2 توقف در FRA و IST
16:50 عصر
02:30 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 10 دقیقه
343,319,73H
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند