ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در KUL و MCT
21:40 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 55 دقیقه
333,332,738
10853855
2 توقف در KUL و MCT
21:40 شب
03:35 شب
کل زمان سفر 37 ساعت و 25 دقیقه
333,332,738
10853855
2 توقف در KUL و MCT
21:40 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 55 دقیقه
332,332,738
13851262
2 توقف در KUL و MCT
21:40 شب
03:35 شب
کل زمان سفر 37 ساعت و 25 دقیقه
332,332,738
13851262
2 توقف در KUL و MCT
21:40 شب
03:35 شب
کل زمان سفر 37 ساعت و 25 دقیقه
332,332,738
14033362
2 توقف در KUL و MCT
21:40 شب
03:35 شب
کل زمان سفر 37 ساعت و 25 دقیقه
333,332,738
18731655
2 توقف در KUL و DOH
21:40 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 15 دقیقه
332,77W,359
22482675
2 توقف در KUL و DOH
21:40 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 37 ساعت و 19 دقیقه
332,77W,788
22533862
2 توقف در MEL و DXB
19:40 عصر
16:40 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 30 دقیقه
320,388,77W
24159880
2 توقف در KUL و DOH
21:40 شب
10:35 صبح
کل زمان سفر 44 ساعت و 25 دقیقه
332,77W,320
24688990
2 توقف در KUL و DOH
21:40 شب
10:35 صبح
کل زمان سفر 44 ساعت و 25 دقیقه
332,333,320
24893897
2 توقف در KUL و DOH
21:40 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 61 ساعت و 19 دقیقه
332,333,788
24945085
2 توقف در KUL و DOH
21:40 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 55 ساعت و 15 دقیقه
332,333,359
24945085
2 توقف در KUL و DOH
21:40 شب
10:35 صبح
کل زمان سفر 44 ساعت و 25 دقیقه
332,77W,320
26558814
2 توقف در KUL و DOH
21:40 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 37 ساعت و 19 دقیقه
332,77W,788
26558814
2 توقف در KUL و DOH
21:40 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 55 ساعت و 15 دقیقه
332,77W,359
26610001
2 توقف در CAN و PEK
21:00 شب
21:10 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 40 دقیقه
789,380,738
28936300
2 توقف در CAN و URC
21:00 شب
21:10 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 40 دقیقه
789,738,738
29854400
2 توقف در CAN و URC
21:00 شب
21:10 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 40 دقیقه
789,738,738
29854400
2 توقف در MEL و DXB
19:40 عصر
16:40 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 30 دقیقه
320,388,77W
34150576
2 توقف در MEL و DXB
19:40 عصر
16:40 عصر
کل زمان سفر 52 ساعت و 30 دقیقه
320,388,77W
34150576
2 توقف در CAN و PEK
21:00 شب
21:10 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 40 دقیقه
789,332,738
35145400
2 توقف در HKG و FRA
22:45 شب
20:45 شب
کل زمان سفر 53 ساعت و 30 دقیقه
772,346,343
35574712
2 توقف در YVR و FRA
19:15 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 33 ساعت
772,744,343
49544932
2 توقف در HKG و DOH
22:45 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 14 دقیقه
772,77W,788
75792787
2 توقف در HKG و PEK
22:45 شب
21:10 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 55 دقیقه
772,738,738
76954040
2 توقف در HKG و DOH
22:45 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 14 دقیقه
772,77W,788
78652267
2 توقف در HKG و DOH
22:45 شب
10:35 صبح
کل زمان سفر 43 ساعت و 20 دقیقه
772,77W,320
78652267
2 توقف در HKG و DOH
22:45 شب
10:35 صبح
کل زمان سفر 43 ساعت و 20 دقیقه
772,77W,320
78708667
2 توقف در HKG و DOH
22:45 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 14 دقیقه
772,77W,788
78708667
2 توقف در HKG و DOH
22:45 شب
10:35 صبح
کل زمان سفر 43 ساعت و 20 دقیقه
772,77W,320
80732565
2 توقف در HKG و SVO
22:45 شب
01:25 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 10 دقیقه
772,77W,32A
89404222
2 توقف در MEL و DXB
19:40 عصر
16:40 عصر
کل زمان سفر 52 ساعت و 30 دقیقه
320,77W,77W
96023068
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند