ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DXB
19:00 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 30 دقیقه
73H,73H
05599545
1 توقف در DXB
15:50 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
73H,73H
05599545
1 توقف در DXB
11:55 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 8 ساعت و 30 دقیقه
73H,73H
05833362
1 توقف در DXB
11:55 صبح
04:00 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 35 دقیقه
73H,73H
05833362
1 توقف در DXB
15:50 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
737,737
07083594
1 توقف در DXB
19:00 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 30 دقیقه
737,737
07083594
1 توقف در DXB
11:55 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 8 ساعت و 30 دقیقه
737,737
07135847
2 توقف در DXB و KWI
15:50 ظهر
12:40 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
73H,73H,320
09706651
2 توقف در DXB و KWI
19:00 عصر
12:40 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
73H,73H,320
09706651
1 توقف در IST
13:55 ظهر
01:35 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 10 دقیقه
73J,73J
13491922
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند