ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در PVG
18:10 عصر
18:15 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 5 دقیقه
73H,773
09590968
1 توقف در CAI
22:55 شب
20:40 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 45 دقیقه
333,738
11514937
1 توقف در PEK
18:35 عصر
17:40 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 5 دقیقه
333,773
12581593
1 توقف در ICN
21:40 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 50 دقیقه
77W,388
12652062
1 توقف در ICN
22:30 شب
13:10 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
77W,77W
12652062
1 توقف در ICN
22:30 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت
77W,388
12652062
1 توقف در ICN
21:40 شب
13:10 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 30 دقیقه
77W,77W
12652062
1 توقف در IST
20:45 شب
11:45 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت
333,333
12669593
1 توقف در IST
20:45 شب
15:50 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 5 دقیقه
333,73H
12669593
1 توقف در IST
20:45 شب
17:10 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 25 دقیقه
333,332
12669593
1 توقف در CAI
22:55 شب
13:25 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
333,333
12670625
1 توقف در IST
20:45 شب
14:35 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 50 دقیقه
333,32B
14093062
1 توقف در PVG
18:10 عصر
15:40 ظهر
کل زمان سفر 26 ساعت و 30 دقیقه
73H,772
14622437
1 توقف در IST
20:45 شب
08:50 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
333,333
15727937
1 توقف در FRA
22:00 شب
08:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 35 دقیقه
343,32A
15893631
1 توقف در FRA
22:00 شب
09:35 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 35 دقیقه
343,321
15893631
1 توقف در FRA
22:00 شب
07:35 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 35 دقیقه
343,32N
15893631
1 توقف در PVG
18:10 عصر
15:40 ظهر
کل زمان سفر 26 ساعت و 30 دقیقه
73H,772
16110531
2 توقف در FRA و MUC
22:00 شب
12:45 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
343,32N,32A
16187026
1 توقف در FRA
22:00 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 30 دقیقه
343,32A
16323312
1 توقف در FRA
22:00 شب
16:30 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 30 دقیقه
343,32N
16323312
1 توقف در FRA
22:00 شب
12:35 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 35 دقیقه
343,321
16323312
1 توقف در DOH
20:05 شب
12:40 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 35 دقیقه
333,388
16598147
1 توقف در DOH
20:05 شب
20:15 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 10 دقیقه
333,77W
16648359
1 توقف در FRA
22:00 شب
21:40 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 40 دقیقه
343,321
16698393
1 توقف در FRA
22:00 شب
20:20 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 20 دقیقه
343,319
16698393
1 توقف در IST
22:00 شب
15:50 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 50 دقیقه
333,73H
17024652
1 توقف در IST
22:00 شب
11:45 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 45 دقیقه
333,333
17024652
1 توقف در IST
22:00 شب
17:10 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 10 دقیقه
333,332
17024652
1 توقف در IST
22:00 شب
21:05 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 5 دقیقه
333,321
19679480
1 توقف در IST
22:00 شب
08:50 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 50 دقیقه
333,333
19679480
1 توقف در IST
22:00 شب
14:35 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 35 دقیقه
333,32B
19679480
1 توقف در PVG
18:10 عصر
18:15 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 5 دقیقه
73H,773
20099062
1 توقف در ICN
22:30 شب
16:50 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 20 دقیقه
773,77L
21842218
1 توقف در ICN
22:10 شب
16:50 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 40 دقیقه
359,77L
21842218
1 توقف در ICN
22:30 شب
16:50 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 20 دقیقه
77W,77L
23138500
1 توقف در ICN
21:40 شب
16:50 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 10 دقیقه
77W,77L
23138500
1 توقف در DOH
19:25 عصر
12:40 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 15 دقیقه
346,388
27361468
1 توقف در DOH
18:40 عصر
12:40 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت
77W,388
27361468
1 توقف در DOH
18:40 عصر
05:55 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 15 دقیقه
77W,77W
27361468
1 توقف در DOH
19:40 عصر
12:40 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت
77W,388
27361468
1 توقف در DOH
19:40 عصر
05:55 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
77W,77W
27361468
1 توقف در DOH
19:25 عصر
05:55 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 30 دقیقه
346,77W
27361468
1 توقف در VIE
22:45 شب
12:00 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 15 دقیقه
772,320
27920750
1 توقف در VIE
22:45 شب
18:25 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 40 دقیقه
772,321
27920750
1 توقف در VIE
22:45 شب
16:35 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 50 دقیقه
772,321
27920750
1 توقف در VIE
22:45 شب
11:00 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
772,32A
27920750
1 توقف در VIE
22:45 شب
08:15 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
772,321
27920750
1 توقف در VIE
22:45 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
772,320
27920750
2 توقف در VIE و MUC
22:45 شب
16:10 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 25 دقیقه
772,320,32A
28204000
2 توقف در VIE و MUC
22:45 شب
12:45 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت
772,320,32A
28204000
1 توقف در VIE
22:45 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 30 دقیقه
772,319
28209359
2 توقف در VIE و FRA
22:45 شب
09:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 50 دقیقه
772,319,321
28239750
2 توقف در VIE و FRA
22:45 شب
12:35 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
772,320,321
28239750
2 توقف در VIE و FRA
22:45 شب
12:35 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
772,320,321
28239750
2 توقف در VIE و FRA
22:45 شب
08:35 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 50 دقیقه
772,319,32A
28239750
2 توقف در VIE و FRA
22:45 شب
12:35 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
772,319,321
28239750
2 توقف در VIE و FRA
22:45 شب
09:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 50 دقیقه
772,320,321
28239750
2 توقف در VIE و FRA
22:45 شب
12:35 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
772,319,321
28239750
1 توقف در ICN
22:10 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 20 دقیقه
359,388
32265750
1 توقف در ICN
22:30 شب
13:10 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
773,77W
32265750
1 توقف در ICN
22:30 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت
773,388
32265750
1 توقف در ICN
22:10 شب
13:10 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت
359,77W
32265750
1 توقف در ICN
21:35 شب
16:50 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 15 دقیقه
744,77L
35416562
1 توقف در ICN
22:10 شب
16:50 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 40 دقیقه
330,77L
35416562
1 توقف در ICN
22:30 شب
16:50 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 20 دقیقه
773,77L
35416562
1 توقف در SIN
18:40 عصر
06:35 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
773,388
44557218
1 توقف در ICN
22:30 شب
13:10 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
773,77W
45840093
1 توقف در ICN
22:10 شب
13:10 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت
330,77W
45840093
1 توقف در ICN
22:10 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 20 دقیقه
330,388
45840093
1 توقف در ICN
21:35 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 55 دقیقه
744,388
45840093
1 توقف در ICN
21:35 شب
13:10 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
744,77W
45840093
1 توقف در ICN
22:30 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت
773,388
45840093
1 توقف در SIN
18:40 عصر
06:35 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
773,388
47439562
1 توقف در CAI
22:55 شب
13:25 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
333,333
48670875
1 توقف در CAI
22:55 شب
20:40 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 45 دقیقه
333,738
48670875
2 توقف در SIN و FRA
18:40 عصر
14:50 ظهر
کل زمان سفر 25 ساعت و 10 دقیقه
773,388,E70
48737562
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند