ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در KMG و DXB
19:35 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 55 دقیقه
737,333,73H
11383014
2 توقف در KMG و DXB
18:30 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 37 ساعت
738,333,73H
11383014
2 توقف در KMG و DXB
21:10 شب
04:00 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 20 دقیقه
789,333,73H
11383014
2 توقف در CAN و DXB
10:30 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 36 ساعت و 55 دقیقه
789,333,73H
13921170
2 توقف در CAN و DXB
11:30 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 35 ساعت و 55 دقیقه
332,333,73H
13921170
1 توقف در DXB
22:40 شب
04:00 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 50 دقیقه
388,737
17377050
1 توقف در DXB
22:40 شب
19:55 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 45 دقیقه
388,737
17377050
2 توقف در ICN و DXB
20:55 شب
04:00 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 35 دقیقه
772,332,73H
26328831
2 توقف در CAN و DXB
11:10 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 36 ساعت و 15 دقیقه
332,333,73H
27750270
2 توقف در CAN و DXB
10:30 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 36 ساعت و 55 دقیقه
789,333,73H
27865776
2 توقف در CAN و DXB
11:30 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 35 ساعت و 55 دقیقه
333,333,73H
27865776
2 توقف در ICN و DXB
20:55 شب
04:00 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 35 دقیقه
772,332,73H
27914880
2 توقف در KMG و DXB
19:35 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 55 دقیقه
737,333,73H
28445910
2 توقف در KMG و DXB
21:10 شب
04:00 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 20 دقیقه
789,333,73H
28445910
2 توقف در CAN و DXB
11:10 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 36 ساعت و 15 دقیقه
332,333,73H
29783250
2 توقف در HKG و DXB
20:10 شب
04:00 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 20 دقیقه
321,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
12:30 ظهر
19:55 عصر
کل زمان سفر 34 ساعت و 55 دقیقه
77W,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
15:35 ظهر
19:55 عصر
کل زمان سفر 31 ساعت و 50 دقیقه
333,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
12:30 ظهر
19:55 عصر
کل زمان سفر 34 ساعت و 55 دقیقه
77W,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
11:00 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 36 ساعت و 25 دقیقه
333,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
18:30 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 37 ساعت
333,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
18:30 عصر
19:55 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 55 دقیقه
333,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
15:35 ظهر
19:55 عصر
کل زمان سفر 31 ساعت و 50 دقیقه
333,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
17:35 عصر
19:55 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 50 دقیقه
333,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
11:00 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 36 ساعت و 25 دقیقه
333,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
18:30 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 37 ساعت
333,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
18:30 عصر
19:55 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 55 دقیقه
333,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
20:10 شب
04:00 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 20 دقیقه
321,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
17:35 عصر
19:55 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 50 دقیقه
333,333,73H
37512108
2 توقف در HKG و DXB
11:05 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 36 ساعت و 20 دقیقه
333,333,73H
38893716
2 توقف در HKG و DXB
19:10 عصر
19:55 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 15 دقیقه
333,333,73H
38893716
2 توقف در HKG و DXB
19:10 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 20 دقیقه
333,333,73H
38893716
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند