ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در CAN و URC
12:30 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 15 دقیقه
333,73G,738
04117900
2 توقف در CAN و URC
16:30 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 32 ساعت و 15 دقیقه
321,738,738
04117900
2 توقف در CAN و URC
16:30 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 32 ساعت و 15 دقیقه
321,738,738
04117900
2 توقف در CAN و URC
14:30 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 15 دقیقه
321,738,738
04117900
2 توقف در CAN و URC
14:30 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 15 دقیقه
321,738,738
04117900
2 توقف در CAN و URC
21:30 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 15 دقیقه
77W,738,738
04117900
2 توقف در CAN و URC
21:30 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 15 دقیقه
77W,738,738
04117900
2 توقف در CAN و URC
13:30 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 35 ساعت و 15 دقیقه
333,738,738
04117900
2 توقف در CAN و URC
13:30 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 35 ساعت و 15 دقیقه
333,738,738
04117900
2 توقف در CAN و URC
13:30 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 35 ساعت و 15 دقیقه
333,73G,738
04117900
2 توقف در CAN و URC
12:30 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 15 دقیقه
333,738,738
04117900
2 توقف در CAN و URC
12:30 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 15 دقیقه
333,738,738
04117900
2 توقف در SHE و URC
22:00 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 45 دقیقه
321,320,738
05854300
2 توقف در CSX و URC
15:35 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 10 دقیقه
321,73G,738
05939000
2 توقف در DLC و URC
23:05 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 40 دقیقه
321,319,738
05939000
2 توقف در CSX و URC
21:35 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
321,320,738
06037800
2 توقف در DLC و URC
12:50 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 35 ساعت و 55 دقیقه
321,319,738
06037800
2 توقف در DLC و URC
15:50 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 32 ساعت و 55 دقیقه
321,319,738
06037800
2 توقف در SHA و URC
21:20 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 25 دقیقه
332,73G,738
06051147
2 توقف در SHA و URC
21:50 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 55 دقیقه
333,73G,738
06051147
2 توقف در CSX و URC
14:10 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 35 ساعت و 35 دقیقه
321,73G,738
06150700
2 توقف در XIY و URC
17:25 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 20 دقیقه
332,738,738
06221300
1 توقف در URC
19:35 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 10 دقیقه
787,738
06263600
1 توقف در URC
18:25 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 30 ساعت و 20 دقیقه
738,738
06263600
2 توقف در SHA و URC
21:00 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 45 دقیقه
359,73G,738
06340607
2 توقف در WUH و URC
22:25 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 20 دقیقه
738,73G,738
06348400
2 توقف در WUH و URC
22:25 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 20 دقیقه
738,320,738
06348400
2 توقف در CSX و URC
22:20 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 25 دقیقه
738,320,738
06485337
2 توقف در HAK و URC
20:40 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 5 دقیقه
321,738,738
06955400
2 توقف در HAK و URC
20:40 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 5 دقیقه
321,320,738
06955400
2 توقف در XIY و URC
15:05 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 33 ساعت و 40 دقیقه
321,738,738
07150870
2 توقف در XIY و URC
17:00 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 45 دقیقه
321,738,738
07150870
1 توقف در DXB
17:40 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
333,77W
11723643
1 توقف در DXB
23:40 شب
16:50 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 40 دقیقه
388,77L
13870375
1 توقف در DXB
23:40 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
388,77W
13870375
2 توقف در BOM و KWI
19:40 عصر
14:10 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت
333,320,320
19822871
2 توقف در BOM و KWI
19:40 عصر
14:10 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت
333,320,320
19822871
1 توقف در VIE
12:20 ظهر
02:55 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 5 دقیقه
76W,320
27716666
2 توقف در HKG و DOH
13:00 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 59 دقیقه
333,77W,77W
43010126
2 توقف در HKG و DOH
13:30 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 29 دقیقه
77W,77W,77W
43010126
2 توقف در HKG و DOH
13:30 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 29 دقیقه
77W,77W,77W
43972451