ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DOH
21:50 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 9 دقیقه
77W,333
11414778
1 توقف در DOH
21:50 شب
21:40 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
77W,359
11414778
1 توقف در DXB
22:00 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
77W,77W
12076908
1 توقف در DXB
22:00 شب
23:40 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
77W,77W
12076908
1 توقف در DOH
21:50 شب
10:40 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت و 20 دقیقه
77W,321
12092150
1 توقف در FRA
16:20 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 10 دقیقه
744,333
12810175
2 توقف در EWR و FRA
17:00 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
319,346,333
12872050
2 توقف در EWR و FRA
17:00 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
319,764,333
12872050
2 توقف در EWR و FRA
15:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
320,764,333
12872050
2 توقف در EWR و FRA
15:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
320,346,333
12872050
2 توقف در JFK و DOH
17:58 عصر
03:29 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 1 دقیقه
E90,351,333
13029212
2 توقف در EWR و DOH
21:09 شب
10:40 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 1 دقیقه
E90,359,321
13029212
2 توقف در JFK و DOH
14:06 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 53 دقیقه
E90,351,333
13029212
2 توقف در JFK و DOH
14:06 ظهر
21:40 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 4 دقیقه
E90,351,359
13029212
2 توقف در JFK و DOH
17:58 عصر
21:40 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 12 دقیقه
E90,351,359
13029212
2 توقف در MUC و VIE
20:35 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
359,320,320
13051625
2 توقف در JFK و DOH
11:38 صبح
21:40 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 32 دقیقه
E90,351,359
13089838
2 توقف در JFK و DOH
11:38 صبح
03:29 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 21 دقیقه
E90,351,333
13089838
2 توقف در JFK و DOH
06:10 صبح
10:40 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت
E90,359,332
13089838
2 توقف در JFK و DOH
06:10 صبح
21:40 شب
کل زمان سفر 31 ساعت
E90,359,359
13139266
2 توقف در FRA و VIE
16:20 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
744,320,320
13236700
1 توقف در FRA
16:20 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 10 دقیقه
744,333
13394550
2 توقف در IAD و FRA
13:40 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 50 دقیقه
CR7,777,333
13456425
2 توقف در IAD و FRA
18:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
CR7,777,333
13456425
1 توقف در IST
22:40 شب
00:45 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
333,333
13464667
1 توقف در IST
22:40 شب
03:45 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
333,333
13464667
1 توقف در IST
22:40 شب
05:45 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
333,333
13464667
2 توقف در ZRH و FRA
21:45 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 38 ساعت و 45 دقیقه
343,32A,333
13466737
2 توقف در ZRH و FRA
21:45 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 38 ساعت و 45 دقیقه
343,32N,333
13466737
2 توقف در EWR و FRA
15:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
320,74H,333
13533012
1 توقف در IST
22:40 شب
13:55 ظهر
کل زمان سفر 30 ساعت و 45 دقیقه
333,332
13574280
2 توقف در EWR و DOH
21:09 شب
21:40 شب
کل زمان سفر 40 ساعت و 1 دقیقه
E90,359,359
13620967
2 توقف در JFK و DOH
14:06 ظهر
10:40 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 4 دقیقه
E90,351,321
13620967
2 توقف در JFK و DOH
17:58 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 12 دقیقه
E90,351,321
13620967
2 توقف در MUC و VIE
20:35 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
359,320,320
13636000
1 توقف در IST
22:40 شب
00:30 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
333,73H
13648680
2 توقف در JFK و DOH
17:58 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 12 دقیقه
E90,359,321
13649112
2 توقف در EWR و DOH
21:09 شب
21:40 شب
کل زمان سفر 40 ساعت و 1 دقیقه
E90,351,359
13649112
2 توقف در EWR و DOH
21:09 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 45 ساعت و 50 دقیقه
E90,351,788
13649112
2 توقف در JFK و DOH
14:06 ظهر
10:40 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 4 دقیقه
E90,359,321
13649112
2 توقف در ZRH و FRA
21:45 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 38 ساعت و 45 دقیقه
343,32N,333
13658000
2 توقف در JFK و DOH
14:06 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 52 ساعت و 53 دقیقه
E90,359,788
13699961
2 توقف در JFK و DOH
11:38 صبح
21:40 شب
کل زمان سفر 49 ساعت و 32 دقیقه
E90,359,359
13699961
2 توقف در JFK و DOH
11:38 صبح
03:29 شب
کل زمان سفر 55 ساعت و 21 دقیقه
E90,359,788
13699961
2 توقف در FRA و VIE
16:20 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
744,319,320
13821075
2 توقف در FRA و VIE
16:20 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
744,320,320
13821075
2 توقف در FRA و VIE
16:20 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
744,320,320
13821075
2 توقف در FRA و VIE
16:20 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
744,32A,320
13821075
2 توقف در FRA و VIE
16:20 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
744,319,320
13897662
2 توقف در FRA و VIE
16:20 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
744,32A,320
13897662
2 توقف در IAD و FRA
18:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
CR7,777,333
14046741
2 توقف در ORD و FRA
17:25 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 43 ساعت و 5 دقیقه
320,777,333
14125735
2 توقف در EWR و FRA
19:00 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 30 دقیقه
320,764,333
14125735
2 توقف در JFK و DXB
17:58 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 12 دقیقه
E90,388,77W
14137094
2 توقف در JFK و DXB
14:06 ظهر
23:40 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 4 دقیقه
E90,388,77W
14481030
2 توقف در EWR و DXB
21:09 شب
23:40 شب
کل زمان سفر 42 ساعت و 1 دقیقه
E90,388,77W
14481030
2 توقف در JFK و DXB
17:58 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 31 ساعت و 12 دقیقه
E90,388,77W
14481030
2 توقف در EWR و DXB
21:09 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 52 ساعت و 1 دقیقه
E90,77W,77W
14592630
2 توقف در EWR و DXB
21:09 شب
23:40 شب
کل زمان سفر 42 ساعت و 1 دقیقه
E90,77W,77W
14592630
2 توقف در JFK و DXB
17:58 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 45 ساعت و 12 دقیقه
E90,388,77W
14592630
2 توقف در JFK و DXB
17:58 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 55 ساعت و 12 دقیقه
E90,77W,77W
14592630
2 توقف در JFK و DXB
20:15 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 52 ساعت و 55 دقیقه
320,77W,77W
14592630
2 توقف در JFK و DXB
14:06 ظهر
23:40 شب
کل زمان سفر 49 ساعت و 4 دقیقه
E90,388,77W
14592630
2 توقف در JFK و DXB
14:06 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 59 ساعت و 4 دقیقه
E90,77W,77W
14592630
2 توقف در EWR و FRA
17:00 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
319,346,333
15992608
2 توقف در EWR و FRA
15:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
320,346,333
15992608
2 توقف در EWR و FRA
15:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
320,74H,333
15992608
2 توقف در EWR و VIE
13:00 ظهر
20:00 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 30 دقیقه
319,76W,320
42405791
2 توقف در IAD و FRA
18:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
CR7,777,333
42462084
2 توقف در IAD و FRA
13:40 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 50 دقیقه
CR7,777,333
42462084
2 توقف در IAD و FRA
13:40 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 50 دقیقه
CR7,74H,333
42462084
2 توقف در IAD و FRA
13:40 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 50 دقیقه
CR7,74H,333
47269066
2 توقف در IAD و FRA
18:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 55 دقیقه
CR7,74H,333
47380666
2 توقف در JFK و FRA
16:05 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 25 دقیقه
CR9,76W,333
48159750
2 توقف در CDG و FRA
19:30 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 17 ساعت
772,E90,333
48415775
2 توقف در AMS و VIE
19:24 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 6 دقیقه
333,73W,320
48657637
2 توقف در LHR و FRA
19:12 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 18 دقیقه
76W,32N,333
48759387
2 توقف در LHR و FRA
19:12 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 18 دقیقه
76W,32N,333
48759387
2 توقف در CDG و FRA
19:30 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 17 ساعت
772,321,333
48855775
2 توقف در AMS و FRA
19:24 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 6 دقیقه
333,32A,333
49004550
2 توقف در FRA و VIE
16:20 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
744,320,320
49292046
2 توقف در EWR و FRA
15:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
320,764,333
49450846
2 توقف در EWR و FRA
17:00 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
319,764,333
49450846
2 توقف در IAD و FRA
18:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 55 دقیقه
CR7,777,333
49562446
2 توقف در MUC و VIE
20:35 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 38 ساعت و 55 دقیقه
359,319,320
49711246
2 توقف در MUC و VIE
20:35 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 38 ساعت و 55 دقیقه
359,320,320
49711246
2 توقف در FRA و VIE
16:20 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 43 ساعت و 10 دقیقه
744,320,320
49897246
2 توقف در FRA و VIE
16:20 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 43 ساعت و 10 دقیقه
744,321,320
49897246
2 توقف در FRA و VIE
16:20 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 43 ساعت و 10 دقیقه
744,32N,320
49897246
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند