ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DOH
22:05 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 54 دقیقه
77W,788
11722387
1 توقف در DOH
22:05 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 50 دقیقه
77W,77W
11722387
1 توقف در DXB
22:10 شب
22:25 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
77W,77W
12398347
1 توقف در DOH
22:05 شب
10:35 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت
77W,788
12766157
1 توقف در IST
22:45 شب
05:05 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
333,332
13826107
1 توقف در IST
22:45 شب
00:40 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 25 دقیقه
333,32B
13826107
1 توقف در IST
22:45 شب
03:35 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
333,32B
13826107
1 توقف در IST
22:45 شب
13:25 ظهر
کل زمان سفر 30 ساعت و 10 دقیقه
333,32B
14048650
2 توقف در PHL و DOH
20:44 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 40 ساعت و 11 دقیقه
E90,359,359
18270684
2 توقف در IAD و FRA
18:45 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
738,777,343
38221575
2 توقف در MUC و FRA
19:10 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
346,320,343
38308995
2 توقف در MUC و FRA
19:10 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
346,32N,343
38308995
2 توقف در MUC و VIE
19:10 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 25 دقیقه
346,320,320
43773097
2 توقف در JFK و DOH
19:58 عصر
21:25 شب
کل زمان سفر 40 ساعت و 57 دقیقه
E90,351,359
47571003
2 توقف در FCO و KBP
20:50 شب
00:25 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 5 دقیقه
330,738,738
47681265
2 توقف در LHR و DOH
21:50 شب
03:29 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 9 دقیقه
777,388,788
49241077
2 توقف در LHR و VIE
18:43 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 52 دقیقه
332,320,320
49721535
2 توقف در JFK و DOH
19:58 عصر
10:35 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 7 دقیقه
E90,351,788
54314724
2 توقف در DOH و MCT
22:05 شب
03:35 شب
کل زمان سفر 21 ساعت
77W,789,738
56845560
2 توقف در DOH و MCT
22:05 شب
03:35 شب
کل زمان سفر 21 ساعت
77W,789,738
56924520
2 توقف در DOH و MCT
22:05 شب
03:35 شب
کل زمان سفر 21 ساعت
77W,77W,738
56924520
2 توقف در LHR و SVO
21:20 شب
01:25 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 35 دقیقه
333,321,32A
59680717
2 توقف در LHR و SVO
21:20 شب
01:25 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 35 دقیقه
333,320,32A
59680717
2 توقف در MUC و VIE
19:10 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 25 دقیقه
346,320,320
61795365
2 توقف در MUC و VIE
19:10 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 25 دقیقه
346,320,320
62394615
2 توقف در MUC و VIE
19:10 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 25 دقیقه
346,320,320
62394615
2 توقف در ZRH و KBP
20:45 شب
00:25 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
333,320,738
63366249
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند