ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SAW
13:25 ظهر
16:00 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
738,320
02789256
1 توقف در KBP
14:45 ظهر
15:15 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
737,737
02816226
1 توقف در SAW
13:25 ظهر
01:55 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 30 دقیقه
,
02835183
1 توقف در MSQ
10:30 صبح
01:50 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
E75,E95
03041100
1 توقف در KBP
14:45 ظهر
00:15 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 30 دقیقه
737,737
03139308
1 توقف در SVO
09:30 صبح
01:10 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
73H,73H
04285819
1 توقف در SVO
22:30 شب
01:10 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 40 دقیقه
73H,73H
04535752
1 توقف در IST
12:35 ظهر
04:30 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 55 دقیقه
738,32B
04721610
1 توقف در IST
12:35 ظهر
02:40 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 5 دقیقه
738,332
04721610
1 توقف در IST
19:05 عصر
16:10 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت و 5 دقیقه
73H,321
04721610
1 توقف در IST
19:05 عصر
04:30 صبح
کل زمان سفر 6 ساعت و 25 دقیقه
73H,32B
04721610
1 توقف در IST
08:25 صبح
02:40 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
73J,332
04721610
1 توقف در IST
08:25 صبح
04:30 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
73J,32B
04721610
1 توقف در IST
08:25 صبح
23:25 شب
کل زمان سفر 12 ساعت
73J,320
04796010
1 توقف در MUC
15:30 ظهر
03:05 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 35 دقیقه
321,319
05903410
1 توقف در SVO
11:30 صبح
01:10 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
32A,73H
06648066
2 توقف در FRA و MUC
11:30 صبح
03:05 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 35 دقیقه
32N,32N,319
06721810
2 توقف در FRA و MUC
09:55 صبح
03:05 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
32A,321,319
06721810
2 توقف در FRA و MUC
09:55 صبح
03:05 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
32A,321,319
06721810
2 توقف در FRA و MUC
09:55 صبح
03:05 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
32A,32N,319
06721810
2 توقف در FRA و MUC
11:30 صبح
03:05 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 35 دقیقه
32N,321,319
06721810
2 توقف در FRA و MUC
11:30 صبح
03:05 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 35 دقیقه
32N,321,319
06721810
2 توقف در FRA و MUC
11:30 صبح
03:05 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 35 دقیقه
32N,319,319
06721810
1 توقف در WAW
18:50 عصر
04:05 صبح
کل زمان سفر 6 ساعت و 15 دقیقه
DH4,734
07340058
2 توقف در KRK و WAW
08:25 صبح
04:05 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
DH4,E75,734
08560655
2 توقف در KRK و WAW
08:25 صبح
04:05 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
DH4,738,734
08560655
2 توقف در KRK و WAW
08:25 صبح
04:05 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
DH4,DH4,734
08560655
2 توقف در FRA و MUC
13:50 ظهر
03:05 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 15 دقیقه
32N,319,319
09370078
1 توقف در WAW
16:20 عصر
04:05 صبح
کل زمان سفر 8 ساعت و 45 دقیقه
E75,734
10423068
2 توقف در MSQ و SVO
10:30 صبح
01:10 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
E75,SU9,73H
10503793
2 توقف در FRA و MUC
13:50 ظهر
03:05 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 15 دقیقه
32N,32N,319
10618782
2 توقف در SVO و MSQ
11:30 صبح
01:50 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 20 دقیقه
32A,320,E95
10969583
2 توقف در SVO و MSQ
09:30 صبح
01:50 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 20 دقیقه
73H,320,E95
11056082
1 توقف در MUC
12:35 ظهر
03:05 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 30 دقیقه
32A,319
11113270
1 توقف در MUC
08:05 صبح
03:05 شب
کل زمان سفر 16 ساعت
E95,319
11396243
1 توقف در MUC
19:45 عصر
16:15 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
CR9,320
11455282
1 توقف در SVO
22:30 شب
16:35 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
73H,321
11885031
2 توقف در SVO و LED
22:30 شب
15:55 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
73H,320,E90
11926564
2 توقف در SVO و LED
22:30 شب
15:55 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
73H,73H,E90
11926564
2 توقف در SVO و LED
22:30 شب
15:55 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
73H,73H,E90
11926564
2 توقف در SVO و LED
22:30 شب
15:55 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
73H,32B,E90
11926564
2 توقف در FRA و MUC
09:55 صبح
03:05 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
32A,321,319
12154870
1 توقف در SVO
22:30 شب
22:40 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 10 دقیقه
73H,737
12164356
1 توقف در SVO
22:30 شب
14:00 ظهر
کل زمان سفر 12 ساعت و 30 دقیقه
73H,737
12366611
2 توقف در FRA و MUC
17:15 عصر
16:15 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
32N,321,320
12493270
2 توقف در FRA و MUC
13:50 ظهر
16:15 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
32N,321,320
12493270
2 توقف در FRA و MUC
18:00 عصر
16:15 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 15 دقیقه
32N,321,320
12516611
2 توقف در FRA و MUC
18:00 عصر
16:15 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 15 دقیقه
32N,321,320
12516611
2 توقف در FRA و MUC
18:00 عصر
16:15 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 15 دقیقه
32N,321,320
12516611
2 توقف در FRA و MUC
17:15 عصر
16:15 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
32N,321,320
12516611
2 توقف در FRA و MUC
17:15 عصر
16:15 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
32N,321,320
12516611
2 توقف در FRA و MUC
17:15 عصر
16:15 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
32N,321,320
12516611
2 توقف در WAW و SVO
11:35 صبح
01:10 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 35 دقیقه
DH4,E95,73H
17426047
2 توقف در VIE و SAW
10:15 صبح
23:25 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 10 دقیقه
DH4,320,320
17649571
2 توقف در FRA و WAW
13:50 ظهر
04:05 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 15 دقیقه
32N,734,734
17745702
2 توقف در VIE و SAW
10:15 صبح
02:40 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
DH4,320,332
17804062
2 توقف در VIE و IST
10:15 صبح
02:40 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
DH4,333,332
17804062
2 توقف در VIE و IST
10:15 صبح
04:30 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
DH4,333,32B
17804062
2 توقف در VIE و IST
10:15 صبح
02:40 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
DH4,321,332
17804062
2 توقف در VIE و WAW
10:15 صبح
04:05 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 50 دقیقه
DH4,738,734
18238000
2 توقف در MUC و WAW
15:30 ظهر
04:05 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 35 دقیقه
321,738,734
18654951
2 توقف در MUC و WAW
12:35 ظهر
04:05 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 30 دقیقه
32A,738,734
18863562
2 توقف در MUC و WAW
12:35 ظهر
04:05 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 30 دقیقه
32A,320,734
19766778
2 توقف در MUC و WAW
15:30 ظهر
04:05 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 35 دقیقه
321,320,734
19766778
2 توقف در MUC و IST
19:45 عصر
16:10 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 25 دقیقه
CR9,32B,321
21105069
2 توقف در MUC و SVO
19:45 عصر
14:00 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
CR9,320,737
26219632
2 توقف در VIE و SVO
10:15 صبح
01:10 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 55 دقیقه
DH4,73H,73H
28645242
2 توقف در VIE و SVO
10:15 صبح
01:10 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 55 دقیقه
DH4,320,73H
28645242
2 توقف در MUC و DME
15:30 ظهر
16:35 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 5 دقیقه
321,320,321
31093575
2 توقف در MUC و DME
19:45 عصر
16:35 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 50 دقیقه
CR9,320,321
32503646
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند