ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در NBO
22:10 شب
14:30 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 20 دقیقه
73H,788
06418302
1 توقف در DOH
11:35 صبح
10:30 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 55 دقیقه
359,789
07710081
1 توقف در DOH
11:35 صبح
11:25 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 50 دقیقه
359,388
07710081
1 توقف در DOH
11:35 صبح
11:35 صبح
کل زمان سفر 26 ساعت
359,788
07710081
1 توقف در DOH
11:35 صبح
05:25 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 50 دقیقه
359,788
07710081
1 توقف در DOH
11:35 صبح
12:10 ظهر
کل زمان سفر 26 ساعت و 35 دقیقه
359,351
07710081
1 توقف در DOH
11:35 صبح
05:20 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
359,388
07710081
1 توقف در DOH
11:35 صبح
16:30 عصر
کل زمان سفر 30 ساعت و 55 دقیقه
359,359
08957242
1 توقف در DOH
11:35 صبح
21:00 شب
کل زمان سفر 35 ساعت و 25 دقیقه
359,77W
08957242
1 توقف در DOH
11:35 صبح
19:25 عصر
کل زمان سفر 33 ساعت و 50 دقیقه
359,351
08957242
1 توقف در ADD
13:45 ظهر
05:35 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 50 دقیقه
77L,350
09027138
1 توقف در DOH
11:35 صبح
10:30 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 55 دقیقه
359,789
09536171
1 توقف در DOH
11:35 صبح
05:20 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
359,388
09536171
1 توقف در DOH
11:35 صبح
05:25 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 50 دقیقه
359,788
09536171
1 توقف در IST
17:00 عصر
08:55 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
333,77W
10230000
1 توقف در JNB
14:05 ظهر
05:25 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
343,333
10290978
1 توقف در JNB
10:55 صبح
05:25 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 30 دقیقه
332,333
10290978
1 توقف در JNB
07:45 صبح
05:25 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 40 دقیقه
738,333
11677021
1 توقف در IST
17:00 عصر
13:35 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
333,77W
11825880
1 توقف در IST
17:00 عصر
14:50 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 50 دقیقه
333,73J
11825880
1 توقف در IST
17:00 عصر
08:25 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 25 دقیقه
333,73J
11825880
1 توقف در JNB
10:30 صبح
05:25 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 55 دقیقه
320,333
12802881
1 توقف در JNB
11:25 صبح
05:25 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت
738,333
12802881
1 توقف در JNB
15:05 ظهر
05:25 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
738,333
12802881
1 توقف در JNB
12:30 ظهر
05:25 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 55 دقیقه
738,333
12802881
1 توقف در JNB
08:00 صبح
06:30 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 30 دقیقه
738,388
13291669
1 توقف در JNB
08:00 صبح
04:25 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 25 دقیقه
738,388
13291669
1 توقف در JNB
12:25 ظهر
06:30 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
738,388
13291669
1 توقف در JNB
12:25 ظهر
04:25 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت
738,388
13291669
1 توقف در JNB
11:20 صبح
06:30 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 10 دقیقه
320,388
13291669
1 توقف در JNB
11:20 صبح
04:25 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 5 دقیقه
320,388
13291669
1 توقف در JNB
16:00 عصر
06:30 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
734,388
13291669
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
06:45 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 40 دقیقه
343,74H,32N
13490327
1 توقف در IST
17:00 عصر
15:15 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 15 دقیقه
333,333
14191671
1 توقف در JNB
15:45 ظهر
05:25 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 40 دقیقه
320,333
14892090
1 توقف در ZRH
07:30 صبح
20:40 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
343,320
15186753
1 توقف در ZRH
07:30 صبح
07:05 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 35 دقیقه
343,CS3
15186753
1 توقف در MUC
08:40 صبح
07:05 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 25 دقیقه
359,32A
15431147
2 توقف در ZRH و GVA
07:30 صبح
12:40 ظهر
کل زمان سفر 31 ساعت و 10 دقیقه
343,321,CS3
15472337
2 توقف در ZRH و GVA
07:30 صبح
17:40 عصر
کل زمان سفر 36 ساعت و 10 دقیقه
343,321,CS3
15472337
2 توقف در ZRH و GVA
07:30 صبح
13:00 ظهر
کل زمان سفر 31 ساعت و 30 دقیقه
343,321,CS1
15472337
2 توقف در ZRH و GVA
07:30 صبح
07:10 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 40 دقیقه
343,CS3,CS1
15554717
2 توقف در ZRH و GVA
07:30 صبح
07:10 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 40 دقیقه
343,320,CS1
15554717
2 توقف در MUC و ZRH
08:40 صبح
10:10 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت و 30 دقیقه
359,DH4,320
15600026
2 توقف در MUC و ZRH
08:40 صبح
07:05 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 25 دقیقه
359,DH4,CS3
15600026
2 توقف در MUC و FRA
08:40 صبح
10:45 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت و 5 دقیقه
359,321,32N
15764786
2 توقف در MUC و FRA
08:40 صبح
08:45 صبح
کل زمان سفر 26 ساعت و 5 دقیقه
359,321,32N
15764786
2 توقف در MUC و ZRH
08:40 صبح
11:40 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت
359,E95,E90
15766159
2 توقف در MUC و ZRH
08:40 صبح
10:10 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت و 30 دقیقه
359,E95,320
15766159
2 توقف در MUC و ZRH
08:40 صبح
15:15 ظهر
کل زمان سفر 32 ساعت و 35 دقیقه
359,E95,320
15766159
2 توقف در MUC و ZRH
08:40 صبح
15:35 ظهر
کل زمان سفر 32 ساعت و 55 دقیقه
359,E95,CS1
15766159
2 توقف در MUC و ZRH
08:40 صبح
16:50 عصر
کل زمان سفر 34 ساعت و 10 دقیقه
359,E95,320
15766159
2 توقف در MUC و FRA
08:40 صبح
06:45 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 5 دقیقه
359,319,32N
15794992
2 توقف در MUC و FRA
08:40 صبح
07:40 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت
359,319,32N
15794992
2 توقف در MUC و FRA
08:40 صبح
08:45 صبح
کل زمان سفر 26 ساعت و 5 دقیقه
359,319,32N
15794992
2 توقف در MUC و FRA
08:40 صبح
10:45 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت و 5 دقیقه
359,321,32N
15880118
2 توقف در JNB و FRA
10:55 صبح
11:45 صبح
کل زمان سفر 26 ساعت و 50 دقیقه
332,346,32N
16868149
1 توقف در NBO
13:30 ظهر
14:30 ظهر
کل زمان سفر 27 ساعت
E90,788
17509869
2 توقف در ZRH و GVA
07:30 صبح
15:40 ظهر
کل زمان سفر 34 ساعت و 10 دقیقه
343,321,CS3
17864789
2 توقف در MUC و ZRH
08:40 صبح
16:50 عصر
کل زمان سفر 34 ساعت و 10 دقیقه
359,E95,CS1
18158611
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
11:45 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 40 دقیقه
343,74H,32N
18637788
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
07:40 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 35 دقیقه
343,74H,32N
18637788
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
08:45 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
343,74H,32N
18637788
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
10:45 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 40 دقیقه
343,74H,32N
18637788
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
06:45 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 40 دقیقه
343,74H,32N
18637788
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
07:40 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 35 دقیقه
343,346,32N
18637788
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
08:45 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
343,346,32N
18637788
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
10:45 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 40 دقیقه
343,346,32N
18637788
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
11:45 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 40 دقیقه
343,346,32N
18637788
2 توقف در JNB و ZRH
14:05 ظهر
11:40 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
343,333,E90
18803670
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
06:45 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 40 دقیقه
343,74H,32N
18817651
1 توقف در MUC
08:40 صبح
07:05 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 25 دقیقه
359,32A
18883212
2 توقف در JNB و FRA
14:05 ظهر
10:45 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 40 دقیقه
343,74H,32N
19300604
2 توقف در JNB و FRA
10:55 صبح
11:45 صبح
کل زمان سفر 26 ساعت و 50 دقیقه
332,74H,32N
19835058
2 توقف در JNB و FRA
15:05 ظهر
06:45 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 40 دقیقه
738,74H,32N
21812507
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند