ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در NBO
22:00 شب
15:10 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
738,788
10212751
1 توقف در AMS
22:05 شب
12:50 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
77W,73W
14314637
1 توقف در CDG
22:50 شب
20:20 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 30 دقیقه
343,320
14327032
2 توقف در AMS و CDG
22:05 شب
20:20 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
77W,73W,320
14487637
2 توقف در AMS و CDG
22:05 شب
20:20 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
77W,321,320
14487637
2 توقف در AMS و CDG
22:05 شب
20:20 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
77W,321,320
14487637
2 توقف در AMS و CDG
22:05 شب
20:20 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
77W,73H,320
14487637
1 توقف در CDG
22:50 شب
15:25 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
343,319
19115370
2 توقف در AMS و CDG
22:05 شب
15:25 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 20 دقیقه
77W,73W,319
19363177
2 توقف در AMS و CDG
22:05 شب
15:25 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 20 دقیقه
77W,321,319
19363177
1 توقف در JNB
18:50 عصر
17:35 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 45 دقیقه
737,789
24779692
1 توقف در JNB
18:00 عصر
17:35 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 35 دقیقه
733,789
24779692
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند