ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در CDG و DXB
12:10 ظهر
19:55 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 15 دقیقه
738,388,737
09780810
2 توقف در ORY و DXB
11:20 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 5 دقیقه
788,388,737
09780810
2 توقف در ORY و DXB
11:20 صبح
04:00 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 10 دقیقه
788,388,737
09780810
2 توقف در ORY و DXB
13:20 ظهر
19:55 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 5 دقیقه
738,388,737
09780810
2 توقف در ORY و DXB
13:20 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 10 دقیقه
738,388,737
09780810
2 توقف در CDG و DXB
12:10 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 20 دقیقه
738,388,737
09780810
2 توقف در ORY و DXB
13:20 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 10 دقیقه
738,388,737
09929610
2 توقف در CDG و DXB
12:10 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 20 دقیقه
738,388,737
09929610
2 توقف در CDG و DXB
12:10 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 20 دقیقه
738,388,737
09929610
2 توقف در ORY و DXB
11:20 صبح
04:00 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 10 دقیقه
788,388,737
09929610
2 توقف در ORY و DXB
11:20 صبح
04:00 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 10 دقیقه
788,388,737
09929610
2 توقف در ORY و DXB
17:30 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت
738,388,737
09929610
2 توقف در ORY و DXB
17:30 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت
738,388,737
09929610
2 توقف در ORY و DXB
13:20 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 10 دقیقه
738,388,737
09929610
2 توقف در BAH و DXB
09:00 صبح
04:00 صبح
کل زمان سفر 38 ساعت و 30 دقیقه
789,320,73H
10338810
2 توقف در BAH و DXB
09:00 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 30 ساعت و 25 دقیقه
789,320,73H
10338810
2 توقف در BAH و DXB
09:00 صبح
04:00 صبح
کل زمان سفر 38 ساعت و 30 دقیقه
789,320,73H
10338810
2 توقف در BAH و DXB
09:00 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 30 ساعت و 25 دقیقه
789,320,73H
10338810
2 توقف در BAH و DXB
09:00 صبح
04:00 صبح
کل زمان سفر 38 ساعت و 30 دقیقه
789,320,73H
10338810
2 توقف در BAH و DXB
09:00 صبح
19:55 عصر
کل زمان سفر 30 ساعت و 25 دقیقه
789,320,73H
10338810
2 توقف در BAH و DXB
09:00 صبح
04:00 صبح
کل زمان سفر 38 ساعت و 30 دقیقه
789,320,73H
10338810
2 توقف در BAH و DXB
09:00 صبح
04:00 صبح
کل زمان سفر 38 ساعت و 30 دقیقه
789,320,73H
10338810
1 توقف در DXB
14:05 ظهر
19:55 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 20 دقیقه
388,737
11715210
1 توقف در IST
14:40 ظهر
01:35 شب
کل زمان سفر 30 ساعت و 25 دقیقه
77W,73H
14235510
1 توقف در DOH
12:45 ظهر
02:50 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 35 دقیقه
788,320
14310779
2 توقف در JED و DXB
18:05 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 25 دقیقه
789,73H,73H
46794438
2 توقف در JED و DXB
18:05 عصر
19:55 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
789,73H,73H
46794438
2 توقف در JED و DXB
18:05 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 25 دقیقه
789,320,73H
48851970
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند