ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SHJ
03:55 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 10 ساعت و 55 دقیقه
,
04998256
1 توقف در MCT
14:25 ظهر
03:35 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
738,739
05043715
1 توقف در DOH
18:05 عصر
03:29 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 24 دقیقه
332,77L
07195549
1 توقف در DOH
18:05 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
332,332
07195549
1 توقف در DOH
18:05 عصر
21:40 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 35 دقیقه
332,359
07383456
1 توقف در IST
20:30 شب
13:55 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 25 دقیقه
333,32B
08631330
1 توقف در IST
20:30 شب
00:30 شب
کل زمان سفر 29 ساعت
333,73H
08705730
1 توقف در DOH
08:25 صبح
21:40 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
332,359
09386514
1 توقف در DOH
09:50 صبح
21:40 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
346,359
09386514
1 توقف در DOH
19:20 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
346,332
09386514
1 توقف در DOH
19:20 عصر
03:29 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 9 دقیقه
346,77L
09386514
1 توقف در DOH
09:50 صبح
03:29 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 39 دقیقه
346,77L
09386514
1 توقف در DXB
08:55 صبح
23:40 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
77W,77W
09428391
1 توقف در DXB
19:15 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 25 دقیقه
77W,77W
09428391
1 توقف در DOH
08:25 صبح
03:29 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 4 دقیقه
332,77L
09435942
1 توقف در DXB
19:15 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 25 دقیقه
77W,77W
09489720
1 توقف در DXB
21:05 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 35 دقیقه
77W,77W
09681709
1 توقف در DOH
09:50 صبح
10:40 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 50 دقیقه
346,332
09708089
1 توقف در DXB
21:05 شب
23:40 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 35 دقیقه
77W,77W
09718500
1 توقف در MCT
08:10 صبح
03:35 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 25 دقیقه
739,739
10159262
1 توقف در MCT
17:55 عصر
03:35 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
320,739
10815570
1 توقف در IST
20:30 شب
05:45 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 15 دقیقه
333,333
11496660
1 توقف در IST
20:30 شب
03:45 شب
کل زمان سفر 32 ساعت و 15 دقیقه
333,333
11496660
1 توقف در IST
20:30 شب
00:45 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 15 دقیقه
333,333
12258330
2 توقف در LHR و GYD
11:50 صبح
10:25 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
333,787,E90
12779723
1 توقف در KWI
17:15 عصر
14:10 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
332,320
15422562
1 توقف در SVO
09:45 صبح
02:45 شب
کل زمان سفر 18 ساعت
773,32B
15773367
2 توقف در BOM و KWI
22:40 شب
14:10 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
32B,320,320
17896368
2 توقف در BOM و KWI
22:40 شب
14:10 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
32B,320,320
17896368
2 توقف در AUH و KWI
20:00 شب
14:10 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
321,320,320
27978120
2 توقف در AUH و KWI
20:00 شب
14:10 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
321,32A,320
27978120
2 توقف در MLE و SVO
06:20 صبح
02:45 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 25 دقیقه
333,333,32B
40800068

نمودار تغییر قیمت بلیط کلمبو تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند