ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در JFK و SVO
13:00 ظهر
02:45 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 15 دقیقه
CR9,333,32B
09638460
1 توقف در DXB
11:10 صبح
23:40 شب
کل زمان سفر 27 ساعت
77W,77W
12780570
1 توقف در DXB
11:10 صبح
09:40 صبح
کل زمان سفر 37 ساعت
77W,77W
13033950
1 توقف در DOH
17:15 عصر
03:29 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 44 دقیقه
77W,333
13314667
1 توقف در DOH
17:15 عصر
21:40 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 55 دقیقه
77W,359
13314667
2 توقف در EWR و IST
06:00 صبح
13:55 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 25 دقیقه
319,333,32B
14067483
1 توقف در DOH
17:15 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 31 ساعت و 55 دقیقه
77W,321
14218725
2 توقف در IAD و IST
16:15 عصر
00:45 شب
کل زمان سفر 23 ساعت
E7W,333,333
14328510
1 توقف در FRA
16:00 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
343,333
14376368
2 توقف در IAD و FRA
16:15 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 15 دقیقه
E7W,777,333
14438243
2 توقف در EWR و FRA
12:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 30 دقیقه
320,764,333
14438243
2 توقف در EWR و FRA
12:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 30 دقیقه
320,74H,333
14438243
2 توقف در EWR و FRA
12:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 30 دقیقه
320,346,333
14438243
2 توقف در IAD و IST
16:15 عصر
03:45 شب
کل زمان سفر 26 ساعت
E7W,333,333
14688404
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
14802893
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
14802893
1 توقف در FRA
16:00 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
343,333
14960743
2 توقف در IAD و FRA
16:15 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 15 دقیقه
E7W,777,333
15022618
2 توقف در EWR و FRA
12:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 30 دقیقه
320,74H,333
15022618
2 توقف در IAH و FRA
16:45 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 45 دقیقه
320,777,333
15022618
2 توقف در EWR و FRA
12:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 30 دقیقه
320,346,333
15022618
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
15387268
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
15387268
2 توقف در IAH و IST
17:55 عصر
00:45 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
E7W,77W,333
15709179
2 توقف در EWR و FRA
18:26 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 4 دقیقه
E7W,764,333
15773650
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 42 ساعت و 30 دقیقه
343,32N,320
15829468
2 توقف در IAH و IST
14:48 ظهر
00:45 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 27 دقیقه
E7W,77W,333
16148520
2 توقف در IAH و IST
16:45 عصر
00:45 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 30 دقیقه
320,77W,333
16148520
2 توقف در IAH و IST
17:55 عصر
03:45 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 20 دقیقه
E7W,77W,333
16148520
2 توقف در ORD و IST
15:29 ظهر
00:45 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 46 دقیقه
319,77W,333
16695360
2 توقف در ORD و IST
16:40 عصر
00:45 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
319,77W,333
16695360
2 توقف در EWR و FRA
12:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 30 دقیقه
320,764,333
16818712
2 توقف در ORD و IST
16:40 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 35 ساعت و 45 دقیقه
319,77W,332
16838580
2 توقف در ORD و IST
16:40 عصر
05:45 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت و 35 دقیقه
319,77W,333
16838580
2 توقف در ORD و IST
16:40 عصر
00:45 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
319,77W,333
16838580
2 توقف در ORD و IST
16:40 عصر
03:45 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 35 دقیقه
319,77W,333
16838580
2 توقف در IAH و FRA
16:45 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 45 دقیقه
320,777,333
17010089
2 توقف در LAX و IST
13:30 ظهر
00:45 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 45 دقیقه
E75,77W,333
25288003
2 توقف در LAX و IST
13:33 ظهر
00:45 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 42 دقیقه
E7W,77W,333
26950415
2 توقف در ORD و VIE
09:30 صبح
20:00 شب
کل زمان سفر 25 ساعت
320,772,320
43686457
2 توقف در IAD و FRA
10:55 صبح
21:00 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 35 دقیقه
E7W,74H,333
50385726
2 توقف در IAD و FRA
10:55 صبح
21:00 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 35 دقیقه
E7W,777,333
50385726
2 توقف در IAD و FRA
10:55 صبح
21:00 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 35 دقیقه
E7W,777,333
50990926
2 توقف در IAD و FRA
10:55 صبح
21:00 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 35 دقیقه
E7W,74H,333
50990926
2 توقف در FRA و IST
16:00 عصر
00:45 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
343,32A,333
51159037
2 توقف در SFO و FRA
18:36 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 40 ساعت و 54 دقیقه
E7W,77W,333
51902855
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
61874588
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
61874588
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
61874588
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
61874588
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
62458113
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
62458113
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
62458113
2 توقف در FRA و VIE
16:00 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
343,320,320
62458113
2 توقف در FRA و IST
16:00 عصر
00:45 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
343,32A,333
63145256
2 توقف در FRA و IST
16:00 عصر
00:45 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
343,333,333
63234631
2 توقف در FRA و IST
16:00 عصر
00:45 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
343,32B,333
63234631
2 توقف در FRA و DXB
16:00 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 10 دقیقه
343,77W,77W
63747360
2 توقف در JFK و FRA
13:00 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 30 دقیقه
CR9,76W,333
68409031
2 توقف در LGA و FRA
11:00 صبح
21:00 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 30 دقیقه
221,76W,333
68548440
2 توقف در BOS و DXB
17:35 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 54 ساعت و 35 دقیقه
E90,77W,77W
70643730
2 توقف در BOS و DXB
17:35 عصر
16:50 عصر
کل زمان سفر 61 ساعت و 45 دقیقه
E90,77W,77W
70643730
2 توقف در BOS و DXB
17:35 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 44 ساعت و 35 دقیقه
E90,77W,77W
70643730
2 توقف در ORD و FRA
13:48 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 42 دقیقه
E7W,777,333
97890062
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند