ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در CMB
21:50 شب
21:30 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
332,332
03687900
1 توقف در HKG
16:55 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت
77W,333
06024900
1 توقف در HKG
16:55 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت
77W,333
06024900
1 توقف در HKG
16:55 عصر
20:20 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
77W,321
06024900
1 توقف در HKG
16:55 عصر
20:20 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
77W,321
06024900
1 توقف در WUH
22:00 شب
20:15 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 15 دقیقه
788,738
07308000
1 توقف در WUH
22:00 شب
16:15 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
788,738
07308000
1 توقف در WUH
22:00 شب
18:45 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
788,73G
07308000
1 توقف در WUH
22:00 شب
19:40 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 40 دقیقه
788,738
07308000
1 توقف در WUH
22:00 شب
21:45 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
788,77W
07308000
1 توقف در WUH
22:00 شب
22:45 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 45 دقیقه
788,738
07308000
1 توقف در BKK
19:55 عصر
18:50 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت و 55 دقیقه
359,359
07309490
1 توقف در BKK
19:55 عصر
13:30 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 35 دقیقه
359,747
07309490
1 توقف در WUH
22:00 شب
08:45 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 45 دقیقه
788,738
07324500
1 توقف در CMB
21:55 شب
21:30 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 35 دقیقه
73H,332
07469550
بدون توقف
09:20 صبح
21:05 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 45 دقیقه
388
07640500
1 توقف در SVO
15:10 ظهر
08:30 صبح
کل زمان سفر 37 ساعت و 20 دقیقه
332,333
08147890
1 توقف در SIN
19:00 عصر
11:20 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
77W,333
08399650
2 توقف در BAH و BKK
19:20 عصر
14:50 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 30 دقیقه
320,789,32Q
08520918
1 توقف در ADD
16:10 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 45 دقیقه
77W,77W
09104230
2 توقف در AUH و BKK
17:45 عصر
13:30 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
BUS,77W,747
09700950
2 توقف در AUH و PEK
12:30 ظهر
14:25 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
BUS,781,332
09757994
2 توقف در AUH و PEK
09:30 صبح
14:25 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 55 دقیقه
BUS,781,332
09757994
2 توقف در AUH و BKK
16:20 عصر
13:30 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
BUS,77W,747
09945419
2 توقف در AUH و BKK
16:20 عصر
13:30 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
BUS,77W,747
09945419
1 توقف در MCT
10:05 صبح
20:10 شب
کل زمان سفر 30 ساعت و 5 دقیقه
789,332
10059000
1 توقف در ADD
16:10 عصر
02:05 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 55 دقیقه
77W,788
10077410
1 توقف در IKA
11:00 صبح
07:50 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 50 دقیقه
,
10180960
1 توقف در WUH
22:00 شب
16:30 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
788,73H
11609000
1 توقف در CAI
15:20 ظهر
14:30 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
789,773
13793430
1 توقف در MNL
18:35 عصر
03:35 شب
کل زمان سفر 29 ساعت
333,320
14309850
1 توقف در PVG
19:30 عصر
19:55 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 25 دقیقه
789,738
16501500
1 توقف در PVG
19:30 عصر
22:40 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 10 دقیقه
789,738
16501500
1 توقف در PVG
19:30 عصر
23:45 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 15 دقیقه
789,737
16501500
1 توقف در PVG
19:30 عصر
17:40 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
789,73H
16501500
1 توقف در PVG
19:30 عصر
20:50 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
789,737
16501500
1 توقف در DEL
21:15 شب
18:55 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 40 دقیقه
73H,333
17183016
1 توقف در JED
10:25 صبح
12:30 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 5 دقیقه
320,789
17337140
1 توقف در KUL
10:20 صبح
12:05 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
388,321
17451350
1 توقف در KUL
10:20 صبح
12:15 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
388,333
17995600
1 توقف در JED
19:00 عصر
12:30 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
330,789
18149370
1 توقف در CAI
10:55 صبح
14:30 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
738,773
18194750
1 توقف در WUH
22:00 شب
16:30 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
788,73H
18275910
1 توقف در WUH
22:00 شب
14:45 ظهر
کل زمان سفر 12 ساعت و 45 دقیقه
788,320
19515850
1 توقف در WUH
22:00 شب
14:45 ظهر
کل زمان سفر 12 ساعت و 45 دقیقه
788,320
20050800
1 توقف در JED
16:30 عصر
12:30 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت
773,789
20544890
1 توقف در JED
11:10 صبح
12:30 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
320,789
21371840
1 توقف در ICN
21:35 شب
10:30 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 55 دقیقه
332,333
22030310
1 توقف در SVO
08:05 صبح
08:30 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 25 دقیقه
73H,333
22292200
1 توقف در CAI
10:55 صبح
14:30 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 35 دقیقه
738,773
23101750
1 توقف در CAI
15:20 ظهر
14:30 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
789,773
23302650
1 توقف در SVO
08:05 صبح
10:10 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 5 دقیقه
73H,332
24273480
1 توقف در ICN
21:35 شب
18:05 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
332,320
24349150
1 توقف در DAC
15:45 ظهر
05:25 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 40 دقیقه
77W,333
24680950
1 توقف در SIN
19:00 عصر
17:00 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت
77W,738
25596800
1 توقف در BKK
21:30 شب
18:00 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
388,788
25775400
1 توقف در BKK
08:40 صبح
05:05 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 25 دقیقه
388,738
25842950
1 توقف در BKK
21:30 شب
18:30 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت
388,32Q
25842950
1 توقف در BKK
21:30 شب
14:50 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 20 دقیقه
388,32Q
25842950
1 توقف در BKK
07:45 صبح
05:05 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
77W,738
25842950
1 توقف در CMB
08:50 صبح
08:20 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
77W,332
25870600
1 توقف در CMB
09:10 صبح
08:20 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
77W,332
25870600
1 توقف در HKG
18:10 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 45 دقیقه
77W,333
26213950
1 توقف در HKG
18:10 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 45 دقیقه
77W,333
26213950
1 توقف در HKG
09:45 صبح
07:55 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
388,333
26428150
1 توقف در HKG
09:45 صبح
07:55 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
388,333
26428150
1 توقف در ICN
21:35 شب
23:25 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
332,321
26501650
1 توقف در KUL
10:20 صبح
12:05 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
388,321
26842900
1 توقف در HKT
09:30 صبح
05:00 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 30 دقیقه
77W,320
26976600
1 توقف در HKT
09:30 صبح
06:20 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 50 دقیقه
77W,738
26976600
1 توقف در HKT
09:30 صبح
07:20 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 50 دقیقه
77W,320
26976600
2 توقف در HKT و BKK
09:30 صبح
05:05 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 35 دقیقه
77W,320,738
27307000
1 توقف در PVG
08:40 صبح
08:25 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
388,321
28136850
1 توقف در SIN
19:00 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
77W,319
28267400
2 توقف در AUH و BKK
16:20 عصر
11:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
BUS,77W,738
28404250
2 توقف در BKK و HKT
08:40 صبح
05:00 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
388,320,320
29545600
2 توقف در BKK و HKT
07:45 صبح
05:00 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
77W,320,320
29545600
2 توقف در BKK و HKT
07:45 صبح
05:00 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
77W,320,320
29545600
2 توقف در BKK و HKT
08:40 صبح
05:00 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
388,320,320
29545600
1 توقف در ICN
21:35 شب
18:05 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
332,320
29952300
1 توقف در ICN
21:35 شب
16:30 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
332,32Q
29952300
1 توقف در KUL
10:20 صبح
12:15 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
388,333
30270450
2 توقف در AUH و DEL
09:30 صبح
06:15 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
BUS,321,333
30910600
1 توقف در KUL
10:20 صبح
12:05 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
388,321
30952250
1 توقف در SIN
08:25 صبح
06:55 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
77W,320
32135250
1 توقف در SIN
08:25 صبح
11:10 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 45 دقیقه
77W,321
32135250
1 توقف در SIN
20:15 شب
17:00 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
77W,738
32135250
2 توقف در SIN و HKG
08:25 صبح
07:55 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
77W,773,333
32138050
2 توقف در AUH و PEK
12:30 ظهر
13:35 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
BUS,781,333
37924238
2 توقف در AUH و PEK
16:20 عصر
13:35 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
BUS,781,333
37924238
2 توقف در AUH و PEK
09:30 صبح
13:35 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 5 دقیقه
BUS,781,333
37924238
2 توقف در AUH و PEK
16:20 عصر
13:15 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
BUS,781,747
38074050
2 توقف در AUH و PEK
09:30 صبح
13:15 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 45 دقیقه
BUS,781,747
38922091
2 توقف در AUH و PEK
12:30 ظهر
13:15 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 45 دقیقه
BUS,781,747
38922091
2 توقف در AUH و BKK
16:20 عصر
11:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
BUS,77W,738
39387600
1 توقف در JED
11:10 صبح
12:30 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
320,789
40652990
1 توقف در JED
19:00 عصر
12:30 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
330,789
40652990
1 توقف در JED
16:30 عصر
12:30 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت
773,789
40652990
1 توقف در BKK
19:55 عصر
11:35 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
359,738
41752200
1 توقف در BKK
19:55 عصر
14:50 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
359,32Q
41752200
1 توقف در BKK
19:55 عصر
18:30 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت و 35 دقیقه
359,32Q
41752200
2 توقف در AUH و BKK
17:45 عصر
11:35 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 50 دقیقه
BUS,777,738
45653400
1 توقف در SIN
19:00 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
77W,319
47220600
1 توقف در SIN
19:00 عصر
17:00 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت
77W,738
47220600
1 توقف در BKK
19:55 عصر
11:35 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
359,738
52735550
1 توقف در BKK
19:55 عصر
14:50 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
359,32Q
52735550
1 توقف در BKK
19:55 عصر
18:30 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت و 35 دقیقه
359,32Q
53179670
1 توقف در DEL
21:00 شب
18:55 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
77W,333
55283350
2 توقف در HKG و TPE
16:55 عصر
10:55 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت
77W,321,333
55391700
2 توقف در AUH و BKK
17:45 عصر
11:35 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 50 دقیقه
BUS,777,738
56636750
2 توقف در HKG و HGH
16:55 عصر
13:40 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
77W,321,320
65058614
1 توقف در MNL
17:00 عصر
13:25 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 25 دقیقه
77W,738
66887600
2 توقف در HKG و WNZ
16:55 عصر
13:05 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
77W,320,738
67393300
2 توقف در HKG و WNZ
16:55 عصر
13:05 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
77W,320,738
68808630
2 توقف در HKG و SYX
16:55 عصر
13:30 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 35 دقیقه
77W,320,321
68960500
2 توقف در HKG و SYX
16:55 عصر
13:30 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 35 دقیقه
77W,320,321
68960500
2 توقف در HKG و HGH
16:55 عصر
13:40 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
77W,321,320
69845370
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند