ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در JED
16:30 عصر
12:30 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت
789,777
05436874
2 توقف در CMB و BKK
22:00 شب
03:15 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 15 دقیقه
333,321,738
06444518
1 توقف در CMB
22:00 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت
333,32B
08665554
1 توقف در CMB
22:00 شب
08:00 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت
333,333
10040094
1 توقف در CMB
22:25 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 35 دقیقه
73H,32B
10487331
1 توقف در CMB
17:50 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 10 دقیقه
73H,32B
10528003
1 توقف در PVG
19:05 عصر
16:05 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت
333,737
11002192
1 توقف در PVG
19:05 عصر
17:15 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
333,333
11002192
1 توقف در PVG
19:05 عصر
17:55 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
333,321
11002192
1 توقف در PVG
19:05 عصر
15:05 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت
333,738
11002192
1 توقف در PVG
19:05 عصر
18:10 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 5 دقیقه
333,333
11002192
1 توقف در ADD
16:10 عصر
13:20 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
77W,77W
11137776
1 توقف در PVG
19:05 عصر
20:05 شب
کل زمان سفر 21 ساعت
333,737
11262440
1 توقف در PVG
19:05 عصر
10:05 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت
333,738
11262440
1 توقف در PVG
19:05 عصر
09:05 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت
333,789
11262440
1 توقف در PVG
19:05 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
333,738
11262440
1 توقف در PVG
19:05 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 35 دقیقه
333,737
11262440
1 توقف در PVG
19:05 عصر
22:05 شب
کل زمان سفر 23 ساعت
333,737
11262440
1 توقف در PVG
19:05 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت
333,333
11262440
1 توقف در PVG
19:05 عصر
23:10 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 5 دقیقه
333,738
11262440
1 توقف در CTU
19:55 عصر
19:50 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
330,321
13578283
1 توقف در CTU
19:55 عصر
14:25 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
330,319
13916041
1 توقف در JED
18:30 عصر
12:30 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت
320,777
16626320
2 توقف در BAH و JED
16:00 عصر
12:30 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
321,320,777
17974423
2 توقف در MCT و DOH
19:25 عصر
13:25 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت
738,333,388
18691335
2 توقف در MCT و DOH
19:25 عصر
13:25 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت
738,333,388
18768223
1 توقف در KUL
20:35 شب
16:40 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 5 دقیقه
77W,320
18947056
1 توقف در KUL
20:35 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 25 دقیقه
77W,320
18947056
1 توقف در CTU
19:55 عصر
10:45 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 50 دقیقه
330,320
19249803
1 توقف در CTU
19:55 عصر
12:50 ظهر
کل زمان سفر 12 ساعت و 55 دقیقه
330,320
19249803
1 توقف در CTU
19:55 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 30 دقیقه
330,320
19517195
1 توقف در CTU
19:55 عصر
12:20 ظهر
کل زمان سفر 12 ساعت و 25 دقیقه
330,321
20051978
1 توقف در CTU
19:55 عصر
12:50 ظهر
کل زمان سفر 12 ساعت و 55 دقیقه
330,320
20586762
1 توقف در CTU
19:55 عصر
11:05 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 10 دقیقه
330,320
21656329
1 توقف در DAC
15:45 ظهر
05:25 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 40 دقیقه
77W,333
23869948
1 توقف در JED
16:30 عصر
12:30 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت
789,777
24923176
1 توقف در BKK
21:35 شب
14:50 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 15 دقیقه
388,32Q
24963990
1 توقف در KUL
20:35 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 25 دقیقه
77W,320
25286541
1 توقف در KUL
20:35 شب
16:40 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 5 دقیقه
77W,320
25286541
1 توقف در BKK
20:40 شب
12:20 ظهر
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
359,773
25662048
1 توقف در BKK
20:40 شب
18:05 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 25 دقیقه
359,359
25662048
1 توقف در ICN
21:50 شب
23:05 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 15 دقیقه
332,321
25808967
2 توقف در HKG و HAN
18:10 عصر
13:20 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
77W,320,E90
28168468
2 توقف در AUH و BKK
16:55 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
BUS,77W,738
28658629
1 توقف در ICN
21:50 شب
17:05 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
332,738
29418241
1 توقف در ICN
21:50 شب
18:25 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 35 دقیقه
332,738
29418241
2 توقف در ICN و XMN
21:50 شب
19:25 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
332,738,E90
29472474
2 توقف در AUH و DEL
22:20 شب
19:00 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
BUS,321,332
30162407
1 توقف در SIN
20:15 شب
20:55 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
77W,320
31097420
1 توقف در SIN
20:15 شب
17:00 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
77W,320
31097420
1 توقف در ICN
21:50 شب
18:25 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 35 دقیقه
332,738
31500030
2 توقف در AUH و CTU
22:50 شب
22:55 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
BUS,332,32Q
33089643
2 توقف در AUH و CTU
22:20 شب
22:55 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
BUS,332,32Q
33089643
2 توقف در AUH و CTU
20:30 شب
23:55 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
BUS,332,320
33089643
2 توقف در AUH و CTU
20:30 شب
22:55 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 25 دقیقه
BUS,332,32Q
33089643
2 توقف در AUH و BKK
16:55 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
BUS,77W,738
38785533
2 توقف در AUH و BKK
16:40 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
BUS,777,738
44397854
2 توقف در AUH و BKK
16:55 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
BUS,777,738
45575888
2 توقف در AUH و BKK
17:45 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 40 دقیقه
BUS,777,738
45575888
1 توقف در BKK
20:40 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 45 دقیقه
359,738
54325020
2 توقف در AUH و BKK
16:40 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
BUS,777,738
54482539
2 توقف در AUH و BKK
17:45 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 40 دقیقه
BUS,777,738
55660573
2 توقف در AUH و BKK
16:55 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
BUS,777,738
55660573
1 توقف در BKK
20:40 شب
14:50 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
359,32Q
65407830
1 توقف در BKK
20:40 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 45 دقیقه
359,738
66177870
1 توقف در BKK
20:40 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 45 دقیقه
359,738
76308546
1 توقف در BKK
20:40 شب
14:50 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
359,32Q
76308546
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند