ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در CMB
21:50 شب
13:00 ظهر
کل زمان سفر 11 ساعت و 10 دقیقه
332,321
04515156
1 توقف در CMB
22:20 شب
13:00 ظهر
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
73H,321
05578500
1 توقف در MCT
22:15 شب
19:10 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
330,333
08082937
1 توقف در AUH
22:40 شب
09:20 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 40 دقیقه
BUS,789
08405555
1 توقف در AUH
21:50 شب
09:20 صبح
کل زمان سفر 31 ساعت و 30 دقیقه
BUS,789
08622478
1 توقف در AUH
22:10 شب
09:20 صبح
کل زمان سفر 31 ساعت و 10 دقیقه
BUS,789
08622478
2 توقف در BAH و CMB
19:35 عصر
13:00 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
73H,321,321
10578687
2 توقف در CMB و SIN
21:50 شب
15:35 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 45 دقیقه
332,320,738
11864187
1 توقف در JED
22:00 شب
21:10 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
330,789
11899731
1 توقف در JED
22:00 شب
16:50 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 50 دقیقه
330,789
11899731
1 توقف در MCT
22:15 شب
06:55 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت و 40 دقیقه
330,332
11977980
1 توقف در SIN
19:00 عصر
12:45 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 45 دقیقه
77W,333
12703281
1 توقف در SIN
19:00 عصر
16:10 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
77W,333
12703281
1 توقف در SIN
19:00 عصر
08:30 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 30 دقیقه
77W,333
12703281
2 توقف در CKG و SZX
22:10 شب
03:00 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 50 دقیقه
330,739,738
12897500
2 توقف در CKG و SZX
22:10 شب
03:00 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 50 دقیقه
330,738,738
13700843
1 توقف در CMB
22:20 شب
13:00 ظهر
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
73H,321
14593687
1 توقف در CMB
21:50 شب
13:00 ظهر
کل زمان سفر 11 ساعت و 10 دقیقه
332,321
14719031
1 توقف در BKK
19:55 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 50 دقیقه
359,320
15576343
2 توقف در WUH و BKK
22:00 شب
20:55 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 55 دقیقه
788,738,738
19710625
1 توقف در ICN
21:35 شب
04:45 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
332,333
26154586
2 توقف در AUH و MCT
22:40 شب
19:10 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
BUS,E75,333
26782250
2 توقف در WUH و XMN
22:00 شب
21:20 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 20 دقیقه
788,738,738
28081968
2 توقف در CKG و HKG
22:10 شب
21:30 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 20 دقیقه
330,738,333
29120437
2 توقف در CKG و HKG
22:10 شب
21:30 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 20 دقیقه
330,738,333
29120437
2 توقف در CKG و HKG
22:10 شب
23:25 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 15 دقیقه
330,738,333
29650261
2 توقف در BOM و BLR
22:40 شب
17:45 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
321,32B,738
42294656
1 توقف در BKK
19:55 عصر
19:30 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 35 دقیقه
359,333
45356437
1 توقف در BKK
19:55 عصر
13:15 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 20 دقیقه
359,738
45460937
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند