ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در WUH و PVG
22:00 شب
15:50 ظهر
کل زمان سفر 28 ساعت و 50 دقیقه
788,738,789
26508070
1 توقف در ICN
21:35 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 27 ساعت و 15 دقیقه
332,388
26529244
2 توقف در OTP و CDG
20:55 شب
11:30 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 35 دقیقه
73H,32A,388
33646195
2 توقف در OTP و CDG
20:55 شب
11:30 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 35 دقیقه
73H,319,388
33884485
1 توقف در SIN
19:00 عصر
08:15 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 15 دقیقه
77W,359
35370061
1 توقف در SIN
19:00 عصر
20:40 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 40 دقیقه
77W,359
35370061
1 توقف در ICN
21:35 شب
15:00 ظهر
کل زمان سفر 28 ساعت و 25 دقیقه
332,359
39018460
2 توقف در OTP و CDG
20:55 شب
11:30 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 35 دقیقه
73H,319,388
47322138
2 توقف در OTP و CDG
20:55 شب
11:30 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 35 دقیقه
73H,32A,388
47496978
2 توقف در OTP و AMS
20:55 شب
10:55 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت
73H,73J,772
47521653
2 توقف در HEL و AMS
16:25 عصر
10:55 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 30 دقیقه
73H,73J,772
47686623
2 توقف در JED و FRA
19:00 عصر
12:10 ظهر
کل زمان سفر 28 ساعت و 10 دقیقه
330,333,74H
47792514
2 توقف در JED و FRA
16:30 عصر
12:10 ظهر
کل زمان سفر 30 ساعت و 40 دقیقه
330,333,74H
47792514
2 توقف در ICN و SFO
21:35 شب
15:51 ظهر
کل زمان سفر 29 ساعت و 16 دقیقه
332,77W,717
54426775
2 توقف در ICN و SEA
21:35 شب
15:35 ظهر
کل زمان سفر 29 ساعت
332,77W,73J
54426775
2 توقف در ICN و SEA
21:35 شب
15:17 ظهر
کل زمان سفر 28 ساعت و 42 دقیقه
332,77W,738
54426775
2 توقف در JNB و JFK
22:20 شب
12:25 ظهر
کل زمان سفر 49 ساعت و 5 دقیقه
77W,346,32S
59640901
2 توقف در BKK و TPE
19:55 عصر
15:10 ظهر
کل زمان سفر 30 ساعت و 15 دقیقه
359,788,77W
71978471
1 توقف در ICN
21:35 شب
08:40 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 5 دقیقه
332,388
77625952
2 توقف در HKG و TPE
16:55 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 5 دقیقه
77W,321,77W
83677578
2 توقف در AUH و JFK
21:50 شب
00:01 شب
کل زمان سفر 37 ساعت و 11 دقیقه
BUS,388,32S
92801500
2 توقف در AUH و JFK
22:10 شب
00:01 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 51 دقیقه
BUS,388,32S
92801500
2 توقف در AUH و JFK
22:40 شب
00:01 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 21 دقیقه
BUS,388,32S
92801500
2 توقف در AUH و DUB
22:10 شب
16:55 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 45 دقیقه
BUS,77W,332
92989500
2 توقف در AUH و DUB
21:50 شب
16:55 عصر
کل زمان سفر 30 ساعت و 5 دقیقه
BUS,77W,332
92989500
1 توقف در HKG
16:55 عصر
09:05 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
77W,359
2 توقف در HKG و NRT
16:55 عصر
08:50 صبح
کل زمان سفر 26 ساعت و 55 دقیقه
77W,351,77W
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند