ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در PRG
19:30 عصر
08:00 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 30 دقیقه
73H,738
03083535
1 توقف در JED
23:00 شب
07:30 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 30 دقیقه
773,77W
04298475
1 توقف در JED
17:30 عصر
07:30 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
773,77W
04584115
1 توقف در BAH
23:35 شب
05:45 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 10 دقیقه
320,320
05790500
1 توقف در BAH
13:00 ظهر
05:45 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
320,320
06045585
1 توقف در BAH
19:15 عصر
05:45 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
320,320
06280010
1 توقف در CAI
16:20 عصر
19:40 عصر
کل زمان سفر 30 ساعت و 20 دقیقه
333,738
06333845
1 توقف در MCT
23:15 شب
18:25 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 10 دقیقه
739,789
06508455
1 توقف در SAW
17:00 عصر
13:40 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 40 دقیقه
73H,321
06578600
1 توقف در SAW
17:00 عصر
21:10 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 10 دقیقه
73H,32B
06578600
1 توقف در SAW
17:00 عصر
16:05 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 5 دقیقه
73H,333
06578600
1 توقف در SAW
17:00 عصر
08:50 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
73H,333
06578600
1 توقف در SAW
17:00 عصر
11:45 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
73H,32B
06578600
1 توقف در SAW
17:00 عصر
12:30 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 30 دقیقه
73H,320
06652600
1 توقف در BAH
21:20 شب
05:45 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 25 دقیقه
320,320
06874415
1 توقف در BAH
17:00 عصر
05:45 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
320,320
06874415
1 توقف در AMM
22:20 شب
13:10 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 50 دقیقه
320,320
07386356
1 توقف در SVO
19:30 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 45 دقیقه
73H,320
07699710
1 توقف در CAI
16:20 عصر
12:25 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 5 دقیقه
333,333
07827350
1 توقف در JED
21:00 شب
07:30 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
330,77W
08047500
1 توقف در SVO
16:45 عصر
15:50 ظهر
کل زمان سفر 26 ساعت و 5 دقیقه
77W,73H
08087840
1 توقف در SVO
16:45 عصر
09:50 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
77W,321
08087840
1 توقف در SVO
16:45 عصر
11:30 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
77W,321
08087840
1 توقف در SVO
16:45 عصر
17:25 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 40 دقیقه
77W,319
08124840
1 توقف در SVO
16:45 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 30 دقیقه
77W,320
08124840
1 توقف در IKA
22:00 شب
09:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 20 دقیقه
,
08437880
1 توقف در PRG
19:30 عصر
08:00 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 30 دقیقه
738,738
08442183
1 توقف در PRG
19:30 عصر
13:15 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 45 دقیقه
738,738
08608564
1 توقف در ADD
17:10 عصر
05:05 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 55 دقیقه
77W,350
09629065
1 توقف در RUH
16:00 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
773,773
09832750
1 توقف در RUH
22:30 شب
06:00 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 30 دقیقه
330,773
09832750
1 توقف در RUH
18:15 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
773,773
09832750
1 توقف در RUH
20:30 شب
06:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 30 دقیقه
773,773
09832750
1 توقف در OTP
19:00 عصر
07:30 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 30 دقیقه
73H,320
10072398
بدون توقف
14:50 ظهر
19:30 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 40 دقیقه
388
10354890
1 توقف در MCT
19:35 عصر
18:25 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 50 دقیقه
738,789
10376232
1 توقف در RUH
13:30 ظهر
06:00 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
320,773
10405190
1 توقف در AUH
18:45 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
BUS,388
10432890
1 توقف در AUH
17:55 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
BUS,388
10432890
1 توقف در AUH
21:30 شب
06:00 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 30 دقیقه
BUS,388
10432890
1 توقف در AUH
12:50 ظهر
06:00 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 10 دقیقه
BUS,388
10922388
1 توقف در AUH
23:50 شب
13:05 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
BUS,388
11159385
1 توقف در AUH
23:20 شب
13:05 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 45 دقیقه
BUS,388
11159385
1 توقف در AUH
18:45 عصر
13:05 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
BUS,388
11677916
1 توقف در AUH
21:30 شب
13:05 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 35 دقیقه
BUS,388
11677916
1 توقف در JED
17:30 عصر
07:30 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
773,77W
11712860
1 توقف در JED
21:00 شب
07:30 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
330,77W
11712860
1 توقف در JED
23:00 شب
07:30 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 30 دقیقه
773,77W
11712860
1 توقف در KMG
20:45 شب
04:50 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 5 دقیقه
333,332
12523390
2 توقف در AUH و FCO
23:20 شب
11:30 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
BUS,789,32S
12711159
1 توقف در BAH
16:15 عصر
05:45 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 30 دقیقه
73H,320
13188362
1 توقف در BAH
20:10 شب
05:45 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 35 دقیقه
73H,320
13188362
1 توقف در SVO
19:30 عصر
11:30 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت
73H,321
15853110
1 توقف در SVO
19:30 عصر
14:00 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
73H,73H
15853110
1 توقف در SVO
19:30 عصر
09:50 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
73H,321
15853110
1 توقف در RUH
22:30 شب
06:00 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 30 دقیقه
330,773
16092121
1 توقف در RUH
20:30 شب
06:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 30 دقیقه
773,773
16092121
1 توقف در RUH
18:15 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
773,773
16100550
1 توقف در RUH
16:00 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
773,773
16100550
1 توقف در BEY
22:25 شب
04:45 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 20 دقیقه
332,332
17760000
1 توقف در BEY
22:25 شب
10:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
332,332
17760000
1 توقف در BKK
21:40 شب
05:50 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 10 دقیقه
359,380
21860155
1 توقف در BOM
22:25 شب
07:20 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 55 دقیقه
73H,77W
24940035
1 توقف در AUH
17:40 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
BUS,388
27306142
1 توقف در RUH
14:30 ظهر
06:00 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
73H,773
27410656
1 توقف در RUH
19:35 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
320,773
36007204
1 توقف در RUH
21:35 شب
06:00 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 25 دقیقه
320,773
36007204
1 توقف در RUH
19:45 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 15 دقیقه
320,773
36007204
1 توقف در RUH
16:00 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
320,773
36176195
1 توقف در RUH
19:15 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 45 دقیقه
73H,773
36664965
1 توقف در JED
19:30 عصر
07:30 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت
320,77W
37266416
1 توقف در RUH
18:40 عصر
06:00 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 20 دقیقه
77W,773
39752615
1 توقف در ICN
22:50 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 40 دقیقه
332,388
46335266
1 توقف در BEY
22:25 شب
04:45 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 20 دقیقه
332,332
53174550
1 توقف در MAA
23:10 شب
18:00 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 50 دقیقه
321,32A
66652193
1 توقف در HKG
17:55 عصر
05:10 صبح
کل زمان سفر 39 ساعت و 15 دقیقه
333,77W
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند