ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در IST
17:25 عصر
05:45 صبح
کل زمان سفر 8 ساعت و 50 دقیقه
73H,333
06296475
1 توقف در IST
17:25 عصر
03:45 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 50 دقیقه
73H,332
06296475
1 توقف در IST
17:25 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت
73H,332
06296475
1 توقف در IST
11:50 صبح
05:45 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
73H,333
06377962
1 توقف در IST
11:50 صبح
03:45 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
73H,332
06377962
1 توقف در IST
11:50 صبح
00:45 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 25 دقیقه
73H,333
06377962
2 توقف در ARN و DOH
19:15 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 55 دقیقه
32A,359,321
07590082
2 توقف در HEL و DOH
12:55 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 4 دقیقه
319,332,77W
08749308
2 توقف در HEL و DOH
17:05 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
319,333,321
08749308
2 توقف در HEL و DOH
12:55 ظهر
10:40 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 15 دقیقه
319,332,321
08803908
2 توقف در HEL و DOH
12:55 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 4 دقیقه
319,332,77W
08803908
2 توقف در HEL و DOH
12:55 ظهر
10:40 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 15 دقیقه
319,333,321
08803908
2 توقف در FRA و DOH
12:05 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 54 دقیقه
320,77W,77W
08880348
2 توقف در HEL و DOH
17:05 عصر
21:40 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 5 دقیقه
319,333,359
09151294
2 توقف در HEL و DOH
12:55 ظهر
21:40 شب
کل زمان سفر 30 ساعت و 15 دقیقه
319,333,359
09207585
2 توقف در HEL و DOH
12:55 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 4 دقیقه
319,333,77L
09207585
2 توقف در HEL و DOH
12:55 ظهر
21:40 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 15 دقیقه
319,332,359
09207585
1 توقف در FRA
13:55 ظهر
21:00 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 35 دقیقه
32A,333
09771583
2 توقف در MUC و FRA
18:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
E95,321,333
12407508
2 توقف در MUC و FRA
18:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
E95,321,333
12407508
2 توقف در MUC و FRA
18:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
E95,321,333
12407508
2 توقف در MUC و FRA
18:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
E95,321,333
12407508
2 توقف در MUC و VIE
18:35 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
E95,320,320
12498963
2 توقف در MUC و VIE
18:35 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
E95,E95,320
12498963
2 توقف در MUC و FRA
18:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
E95,321,333
13238954
2 توقف در FRA و VIE
13:55 ظهر
02:55 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 30 دقیقه
32A,32N,320
17570573
2 توقف در FRA و VIE
12:05 ظهر
02:55 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
320,320,320
17787997
2 توقف در FRA و VIE
12:05 ظهر
02:55 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
320,32N,320
17787997
2 توقف در FRA و VIE
12:05 ظهر
02:55 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
320,321,320
17787997
2 توقف در FRA و VIE
13:55 ظهر
02:55 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 30 دقیقه
32A,320,320
17787997
2 توقف در FRA و VIE
18:40 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
32A,32A,320
17868532
2 توقف در FRA و VIE
18:40 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
32A,320,320
17868532
2 توقف در FRA و VIE
18:40 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
32A,32A,320
17868532
2 توقف در FRA و VIE
18:40 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
32A,32A,320
17868532
2 توقف در FRA و VIE
18:40 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
32A,320,320
17868532
2 توقف در FRA و VIE
18:40 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
32A,32A,320
17868532
2 توقف در RIX و SVO
14:45 ظهر
02:45 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 30 دقیقه
DH4,CS3,32B
18313795
2 توقف در RIX و SVO
14:45 ظهر
02:45 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 30 دقیقه
DH4,735,32B
19052601
1 توقف در IST
11:50 صبح
00:45 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 25 دقیقه
73H,333
27543652
1 توقف در IST
11:50 صبح
05:45 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
73H,333
27543652
1 توقف در IST
11:50 صبح
03:45 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
73H,332
27543652
2 توقف در CPH و IST
16:15 عصر
13:55 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
CR9,321,332
28050067
2 توقف در CPH و IST
15:35 ظهر
05:45 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
CR9,321,333
28050067
2 توقف در CPH و IST
16:15 عصر
05:45 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت
CR9,321,333
28050067
2 توقف در CPH و IST
15:35 ظهر
03:45 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 40 دقیقه
CR9,321,332
28398240
2 توقف در CPH و IST
16:15 عصر
03:45 شب
کل زمان سفر 9 ساعت
CR9,321,332
28398240
2 توقف در CPH و VIE
21:20 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
AT7,321,320
37901613
2 توقف در CPH و VIE
21:20 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
AT7,319,320
37901613
2 توقف در CPH و VIE
16:15 عصر
02:55 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 10 دقیقه
CR9,320,320
38309748
2 توقف در FRA و VIE
18:40 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
32A,32A,320
41147647
2 توقف در FRA و VIE
18:40 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 50 دقیقه
32A,32A,320
41147647
2 توقف در ARN و VIE
19:15 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 15 دقیقه
32A,E95,320
42487563
2 توقف در CPH و FRA
21:20 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 10 دقیقه
AT7,32A,333
52417023
2 توقف در CPH و FRA
21:20 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 10 دقیقه
AT7,32A,333
52417023
2 توقف در CPH و FRA
21:20 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 10 دقیقه
AT7,32A,333
52417023
2 توقف در DUS و VIE
20:25 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
DH4,320,320
94897530
2 توقف در DUS و VIE
20:25 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
DH4,320,320
95144595
2 توقف در DUS و VIE
20:25 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
DH4,320,320
95144595
2 توقف در CPH و FRA
21:20 شب
21:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 10 دقیقه
AT7,32A,333
95169165
2 توقف در DUS و VIE
20:25 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
DH4,320,320
95593680
2 توقف در DUS و VIE
20:25 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
DH4,320,320
95593680
2 توقف در HEL و VIE
20:30 شب
20:00 شب
کل زمان سفر 20 ساعت
E90,290,320
96384015

نمودار تغییر قیمت بلیط گوتنبرگ تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند