ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در CAI
22:20 شب
14:00 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
773,333
05776365
1 توقف در CAI
22:20 شب
08:20 صبح
کل زمان سفر 38 ساعت
773,738
05992110
1 توقف در CAI
22:20 شب
02:45 شب
کل زمان سفر 32 ساعت و 25 دقیقه
773,333
05992110
1 توقف در KMG
21:10 شب
18:15 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 5 دقیقه
321,333
06829160
1 توقف در PEK
09:30 صبح
22:15 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
747,333
06953182
1 توقف در PEK
11:30 صبح
22:15 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
359,333
06953182
1 توقف در SHA
19:30 عصر
18:15 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 45 دقیقه
321,333
07026691
1 توقف در SHA
20:30 شب
18:15 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 45 دقیقه
333,333
07026691
1 توقف در SHA
18:30 عصر
18:15 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 45 دقیقه
333,333
07026691
1 توقف در PVG
19:05 عصر
18:15 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
321,333
07026691
1 توقف در HKG
21:20 شب
06:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
320,333
08351760
1 توقف در HKG
21:20 شب
06:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
320,333
08351760
1 توقف در RUH
14:25 ظهر
08:25 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت
773,320
09312711
2 توقف در CSX و SZX
09:45 صبح
21:15 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 30 دقیقه
320,738,333
10526656
1 توقف در IKA
22:30 شب
12:45 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 15 دقیقه
,
10620540
1 توقف در PVG
19:55 عصر
18:15 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 20 دقیقه
332,333
10748876
1 توقف در IST
22:15 شب
02:50 شب
کل زمان سفر 32 ساعت و 35 دقیقه
77W,73H
11615000
1 توقف در PVG
21:00 شب
18:15 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 15 دقیقه
321,333
11623867
1 توقف در PVG
21:00 شب
18:15 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت و 15 دقیقه
321,333
12859966
1 توقف در IST
22:15 شب
00:05 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 50 دقیقه
77W,77W
13194640
2 توقف در CGK و AUH
14:45 ظهر
10:40 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 55 دقیقه
738,332,BUS
14129601
2 توقف در CGK و AUH
14:45 ظهر
07:54 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 9 دقیقه
738,332,BUS
14129601
2 توقف در CTU و INC
21:40 شب
15:10 ظهر
کل زمان سفر 45 ساعت و 30 دقیقه
321,319,330
14242444
2 توقف در CTU و INC
19:25 عصر
15:10 ظهر
کل زمان سفر 47 ساعت و 45 دقیقه
330,319,330
14242444
1 توقف در IST
22:15 شب
05:50 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 35 دقیقه
77W,333
14952760
1 توقف در RUH
14:25 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 15 دقیقه
77W,320
15057600
1 توقف در SHA
19:00 عصر
18:15 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 15 دقیقه
77W,333
15387718
1 توقف در SHA
18:00 عصر
18:15 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 15 دقیقه
32Q,333
16276598
1 توقف در WUH
21:25 شب
20:05 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 40 دقیقه
738,788
18183248
1 توقف در CAI
22:20 شب
14:00 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
773,333
19018441
1 توقف در WUH
21:30 شب
20:05 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 35 دقیقه
320,788
19414760
بدون توقف
17:30 عصر
23:05 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 35 دقیقه
333
20322800
2 توقف در BKK و WUH
19:00 عصر
20:05 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 5 دقیقه
738,738,788
20859886
1 توقف در RUH
14:25 ظهر
08:25 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت
77W,320
21687588
1 توقف در KUL
13:40 ظهر
03:30 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 50 دقیقه
333,388
22558400
1 توقف در KUL
15:25 ظهر
03:30 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 5 دقیقه
319,388
22780260
1 توقف در SVO
10:50 صبح
00:25 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
333,73H
26509897
1 توقف در SVO
10:50 صبح
06:30 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 40 دقیقه
333,73H
26595262
2 توقف در SIN و AUH
11:40 صبح
03:30 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 50 دقیقه
320,77W,BUS
26644720
2 توقف در SIN و AUH
11:40 صبح
00:41 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 1 دقیقه
320,77W,BUS
26644720
1 توقف در KUL
15:25 ظهر
03:30 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 5 دقیقه
319,388
31277803
2 توقف در RUH و AUH
14:25 ظهر
03:10 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
77W,320,BUS
31352803
2 توقف در RUH و AUH
14:25 ظهر
03:30 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
77W,320,BUS
31352803
1 توقف در BKK
19:15 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 45 دقیقه
738,388
33164302
2 توقف در XMN و KUL
13:40 ظهر
03:30 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 50 دقیقه
738,738,388
33766938
2 توقف در SIN و AUH
12:20 ظهر
00:41 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 21 دقیقه
333,77W,BUS
34449520
2 توقف در SIN و AUH
12:20 ظهر
01:40 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
333,77W,BUS
34449520
1 توقف در BKK
15:00 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
32Q,388
34695452
1 توقف در BKK
19:00 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت
738,388
35278780
2 توقف در BKK و AUH
15:00 ظهر
01:40 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
32Q,77W,BUS
36185952
2 توقف در CNX و BKK
10:15 صبح
19:30 عصر
کل زمان سفر 13 ساعت و 15 دقیقه
738,319,359
36349907
2 توقف در BKK و AUH
11:30 صبح
00:41 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 11 دقیقه
32Q,789,BUS
36477616
2 توقف در SIN و AUH
11:40 صبح
03:30 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 50 دقیقه
320,77W,BUS
37021648
2 توقف در SIN و AUH
11:40 صبح
00:41 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 1 دقیقه
320,77W,BUS
37021648
1 توقف در CDG
22:25 شب
22:25 شب
کل زمان سفر 28 ساعت
789,77W
37402570
1 توقف در CDG
22:25 شب
08:20 صبح
کل زمان سفر 37 ساعت و 55 دقیقه
789,332
37501870
2 توقف در HKT و AUH
14:45 ظهر
01:40 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
320,77W,BUS
37713715
2 توقف در PVG و AMS
13:00 ظهر
23:05 شب
کل زمان سفر 38 ساعت و 5 دقیقه
321,789,772
39136502
2 توقف در PEK و AMS
20:30 شب
23:05 شب
کل زمان سفر 54 ساعت و 35 دقیقه
321,333,772
39136502
2 توقف در CDG و AMS
22:25 شب
23:05 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 40 دقیقه
789,319,772
39262302
2 توقف در CDG و AMS
22:25 شب
23:05 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 40 دقیقه
789,73H,772
39262302
2 توقف در CDG و AMS
22:25 شب
23:05 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 40 دقیقه
789,73H,772
39262302
2 توقف در CDG و AMS
22:25 شب
23:05 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 40 دقیقه
789,73H,772
39262302
2 توقف در CDG و AMS
22:25 شب
23:05 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 40 دقیقه
789,319,772
39262302
2 توقف در CDG و AMS
22:25 شب
23:05 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 40 دقیقه
789,321,772
39262302
2 توقف در BKK و AUH
15:00 ظهر
01:50 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 50 دقیقه
32Q,777,BUS
42313967
1 توقف در BKK
19:25 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 35 دقیقه
359,388
42454182
1 توقف در BKK
13:50 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
773,388
42454182
1 توقف در BKK
22:55 شب
04:00 صبح
کل زمان سفر 33 ساعت و 5 دقیقه
738,388
43276800
1 توقف در BKK
22:55 شب
19:30 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 35 دقیقه
738,359
43276800
1 توقف در BKK
11:30 صبح
19:30 عصر
کل زمان سفر 12 ساعت
32Q,359
43296653
1 توقف در BKK
19:00 عصر
04:00 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت
738,388
43296653
1 توقف در BKK
15:00 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
32Q,388
44669500
2 توقف در BKK و AUH
15:00 ظهر
01:40 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
32Q,77W,BUS
44759376
2 توقف در HKT و AUH
14:45 ظهر
01:40 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
320,77W,BUS
46828800
1 توقف در BKK
20:40 شب
05:00 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
788,77W
59168107
1 توقف در BKK
20:40 شب
12:15 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 35 دقیقه
788,388
59168107
1 توقف در BKK
20:40 شب
04:00 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 20 دقیقه
788,77W
59168107
1 توقف در BKK
20:40 شب
06:15 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 35 دقیقه
788,77W
59168107
1 توقف در BKK
15:00 ظهر
23:50 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 50 دقیقه
32Q,388
59222307
1 توقف در BKK
11:30 صبح
18:55 عصر
کل زمان سفر 11 ساعت و 25 دقیقه
32Q,388
59222307
1 توقف در BKK
11:30 صبح
23:50 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
32Q,388
59222307
1 توقف در BKK
22:00 شب
06:15 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 15 دقیقه
738,77W
59222307
1 توقف در BKK
22:00 شب
12:15 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 15 دقیقه
738,388
59222307
1 توقف در BKK
22:55 شب
12:15 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
738,388
59222307
1 توقف در BKK
22:55 شب
06:15 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 20 دقیقه
738,77W
59222307
1 توقف در BKK
15:00 ظهر
04:00 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
32Q,77W
59222307
1 توقف در BKK
15:00 ظهر
05:00 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت
32Q,77W
59222307
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند