ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در SVO
10:10 صبح
00:10 شب
کل زمان سفر 18 ساعت
333,73H
15214500
1 توقف در PEK
11:30 صبح
21:20 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 50 دقیقه
330,333
15237250
بدون توقف
18:05 عصر
22:55 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 50 دقیقه
77W
16467300
1 توقف در WUH
09:30 صبح
19:45 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
738,788
16600150
1 توقف در WUH
10:50 صبح
19:45 عصر
کل زمان سفر 12 ساعت و 55 دقیقه
77W,788
16600150
1 توقف در DEL
18:05 عصر
05:20 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
333,73H
20115300
1 توقف در PEK
18:30 عصر
21:20 شب
کل زمان سفر 30 ساعت و 50 دقیقه
744,333
23019260
1 توقف در PEK
14:30 ظهر
21:20 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 50 دقیقه
333,333
23019260
1 توقف در PEK
17:30 عصر
21:20 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 50 دقیقه
773,333
23019260
1 توقف در KMG
10:10 صبح
18:00 عصر
کل زمان سفر 11 ساعت و 50 دقیقه
73H,789
27659444
1 توقف در SVO
10:10 صبح
06:55 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 45 دقیقه
333,73H
29380050
2 توقف در KUL و AUH
11:45 صبح
01:40 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
320,789,BUS
30278500
2 توقف در KUL و AUH
11:45 صبح
00:41 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 56 دقیقه
320,789,BUS
30278500
1 توقف در KMG
10:25 صبح
18:00 عصر
کل زمان سفر 11 ساعت و 35 دقیقه
32Q,789
31239222
2 توقف در CTU و AUH
12:20 ظهر
03:30 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
321,332,BUS
34422253
2 توقف در CTU و AUH
14:35 ظهر
03:30 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
321,332,BUS
36036700
2 توقف در CTU و AUH
14:55 ظهر
03:30 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 35 دقیقه
332,332,BUS
36596350
1 توقف در SVO
13:15 ظهر
06:55 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 40 دقیقه
332,73H
38062780
2 توقف در CTU و AUH
15:10 ظهر
03:30 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
738,332,BUS
38390100
2 توقف در PEK و AMS
15:00 ظهر
21:55 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 55 دقیقه
32Q,333,772
40187312
2 توقف در PEK و AMS
18:00 عصر
21:55 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 55 دقیقه
332,333,772
40187312
2 توقف در PEK و AMS
09:00 صبح
21:55 شب
کل زمان سفر 40 ساعت و 55 دقیقه
332,333,772
40187312
2 توقف در PVG و AMS
13:00 ظهر
21:55 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 55 دقیقه
321,789,772
40187312
2 توقف در SHA و AMS
09:00 صبح
21:55 شب
کل زمان سفر 40 ساعت و 55 دقیقه
789,789,772
40187312
2 توقف در KUL و AUH
11:45 صبح
00:41 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 56 دقیقه
320,789,BUS
41944000
1 توقف در IST
22:00 شب
04:45 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 45 دقیقه
77W,77W
53552450
1 توقف در MEL
20:10 شب
04:15 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 5 دقیقه
333,388
54789350
1 توقف در DAC
20:20 شب
03:30 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 10 دقیقه
333,77W
63079050
1 توقف در DAC
20:20 شب
12:20 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت
333,77W
63167650
1 توقف در SGN
19:00 عصر
03:15 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 15 دقیقه
320,77W
65662100
1 توقف در CMB
14:35 ظهر
01:00 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
332,77W
66230850
1 توقف در PVG
20:00 شب
11:35 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 35 دقیقه
332,388
71428700
1 توقف در SVO
10:10 صبح
04:55 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 45 دقیقه
333,388
83579510
1 توقف در BKK
19:15 عصر
03:45 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 30 دقیقه
738,388
92902400
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند