ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در OTP
16:15 عصر
09:50 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 35 دقیقه
733,318
03553340
1 توقف در OTP
16:15 عصر
17:40 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
73W,318
04055804
1 توقف در SVO
21:30 شب
17:25 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
32A,32A
04514860
1 توقف در FRA
15:00 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 10 دقیقه
321,32A
04830692
1 توقف در FRA
16:00 عصر
00:10 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 10 دقیقه
321,32A
04830692
1 توقف در FRA
17:00 عصر
00:10 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 10 دقیقه
321,32A
04830692
1 توقف در OTP
10:15 صبح
16:40 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 25 دقیقه
737,318
05221040
1 توقف در FRA
13:00 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 10 دقیقه
321,32A
05278500
1 توقف در FRA
14:00 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 10 دقیقه
321,32A
05278500
2 توقف در MUC و FRA
14:15 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 55 دقیقه
321,321,32A
05592486
2 توقف در MUC و FRA
13:15 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 55 دقیقه
319,321,32A
05592486
2 توقف در MUC و FRA
12:15 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 55 دقیقه
319,321,32A
05592486
1 توقف در AMS
17:45 عصر
15:55 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 10 دقیقه
73H,73H
05598270
1 توقف در CDG
16:55 عصر
03:05 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 10 دقیقه
320,320
05795580
1 توقف در CDG
14:30 ظهر
03:05 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 35 دقیقه
318,320
05795580
بدون توقف
17:05 عصر
22:15 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 10 دقیقه
332
06232650
1 توقف در SVO
21:30 شب
00:35 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 5 دقیقه
32A,32B
06858515
2 توقف در BRU و FRA
18:00 عصر
16:55 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 55 دقیقه
320,32A,32A
07257250
1 توقف در FRA
10:00 صبح
00:10 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 10 دقیقه
321,32A
07469460
1 توقف در FRA
12:00 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 10 دقیقه
321,32A
07469460
1 توقف در FRA
11:00 صبح
00:10 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 10 دقیقه
321,32A
07469460
1 توقف در AMS
17:45 عصر
19:15 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 30 دقیقه
73H,321
07729142
1 توقف در FRA
15:00 ظهر
16:55 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 55 دقیقه
321,32A
07741520
1 توقف در FRA
19:00 عصر
00:10 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
321,32A
07741520
1 توقف در FRA
14:00 ظهر
16:55 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 55 دقیقه
321,32A
07741520
1 توقف در CDG
14:30 ظهر
20:00 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 30 دقیقه
318,320
07905387
1 توقف در CDG
16:55 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 5 دقیقه
320,320
07905387
2 توقف در ZRH و FRA
19:10 عصر
16:55 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
320,32A,32A
08709075
2 توقف در ZRH و FRA
19:10 عصر
16:55 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
320,320,32A
08709075
2 توقف در ZRH و FRA
19:10 عصر
16:55 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 45 دقیقه
320,320,32A
08709075
1 توقف در WAW
18:15 عصر
16:35 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
E75,E95
09108475
2 توقف در MUC و FRA
12:15 ظهر
00:10 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 55 دقیقه
319,321,32A
09198298
بدون توقف
10:35 صبح
15:40 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 5 دقیقه
321
09257860
1 توقف در AMS
17:45 عصر
05:10 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 25 دقیقه
73H,320
11085505
2 توقف در ZRH و FRA
17:55 عصر
16:55 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت
321,32A,32A
11226511
2 توقف در ZRH و FRA
17:55 عصر
16:55 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت
321,320,32A
11226511
1 توقف در SVO
21:30 شب
12:45 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 15 دقیقه
32A,73H
11622220
1 توقف در SVO
11:30 صبح
00:35 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 5 دقیقه
32A,32B
11707900
1 توقف در SVO
21:30 شب
10:05 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 35 دقیقه
32A,32A
11707900
1 توقف در SVO
21:30 شب
15:30 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت
32A,320
11707900
2 توقف در BRU و FRA
18:00 عصر
16:55 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 55 دقیقه
320,32A,32A
11835488
2 توقف در CDG و AMS
14:30 ظهر
19:15 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 45 دقیقه
318,320,321
12337376
1 توقف در LHR
12:15 ظهر
22:30 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 15 دقیقه
319,320
13093740
2 توقف در CDG و AMS
14:30 ظهر
15:50 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 20 دقیقه
318,320,738
14705840
1 توقف در ZRH
10:05 صبح
22:30 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 25 دقیقه
CS3,321
15178280
1 توقف در ZRH
13:55 ظهر
22:30 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 35 دقیقه
321,321
15178280
1 توقف در VIE
18:50 عصر
10:15 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
321,73H
15542970
1 توقف در DXB
20:00 شب
13:00 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت
388,77W
15869300
1 توقف در DXB
20:00 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 50 دقیقه
388,77W
15869300
1 توقف در DXB
20:00 شب
22:40 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 40 دقیقه
388,737
15869300
1 توقف در DXB
14:20 ظهر
13:00 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
77W,77W
15869300
1 توقف در DXB
14:20 ظهر
13:50 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
77W,77W
15869300
1 توقف در DXB
20:00 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
388,77W
15869300
1 توقف در ZRH
17:55 عصر
11:30 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 35 دقیقه
321,32B
15987171
1 توقف در ZRH
19:10 عصر
11:30 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 20 دقیقه
320,32B
15987171
1 توقف در BRU
10:25 صبح
19:30 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 5 دقیقه
319,321
16531140
1 توقف در BRU
18:00 عصر
12:20 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
320,321
17544686
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند