ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در CGN
14:00 ظهر
19:45 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 45 دقیقه
,
01372103
1 توقف در CGN
12:15 ظهر
19:45 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 30 دقیقه
,
01372103
1 توقف در STR
15:10 ظهر
20:15 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 5 دقیقه
,
01372103
1 توقف در DUS
11:30 صبح
18:25 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 55 دقیقه
,
01372103
1 توقف در STR
08:30 صبح
15:55 ظهر
کل زمان سفر 7 ساعت و 25 دقیقه
,
01372103
1 توقف در DUS
13:30 ظهر
18:25 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 55 دقیقه
,
01372103
1 توقف در STR
14:05 ظهر
20:15 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 10 دقیقه
,
01372103
1 توقف در CGN
08:45 صبح
14:55 ظهر
کل زمان سفر 6 ساعت و 10 دقیقه
,
01534760
1 توقف در DUS
16:00 عصر
19:20 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 20 دقیقه
,
01534760
1 توقف در DUS
11:30 صبح
19:20 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 50 دقیقه
,
01534760
1 توقف در CGN
10:30 صبح
14:55 ظهر
کل زمان سفر 4 ساعت و 25 دقیقه
,
01697280
1 توقف در DUS
13:30 ظهر
19:20 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 50 دقیقه
,
01859800
بدون توقف
14:10 ظهر
15:40 ظهر
کل زمان سفر 1 ساعت و 30 دقیقه
-
03160239
1 توقف در DUS
20:50 شب
07:45 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 55 دقیقه
320,320
03543881
1 توقف در DUS
20:50 شب
06:40 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 50 دقیقه
320,320
03543881
بدون توقف
16:10 عصر
17:40 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 30 دقیقه
-
03647937
بدون توقف
19:50 عصر
21:25 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 35 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
03758053
بدون توقف
19:50 عصر
21:25 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 35 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
03758053
1 توقف در DUS
13:30 ظهر
06:40 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
319,320
03813216
1 توقف در DUS
20:05 شب
06:40 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 35 دقیقه
320,320
04019583
1 توقف در DUS
20:05 شب
07:45 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
320,320
04019583
بدون توقف
17:35 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 30 دقیقه
-
04298155
بدون توقف
15:10 ظهر
16:40 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 30 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
04377331
بدون توقف
15:10 ظهر
16:40 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 30 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
04377331
1 توقف در CGN
22:45 شب
07:20 صبح
کل زمان سفر 8 ساعت و 35 دقیقه
319,319
04477541
1 توقف در MUC
19:15 عصر
22:35 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 20 دقیقه
319,E95
04659797
1 توقف در DUS
16:00 عصر
07:45 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
319,320
04767090
1 توقف در DUS
20:50 شب
13:45 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
320,320
04767090
1 توقف در DUS
16:00 عصر
06:40 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
319,320
04767090
1 توقف در BRU
11:25 صبح
20:50 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 25 دقیقه
319,320
04803435
1 توقف در BRU
11:25 صبح
17:10 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 45 دقیقه
319,319
04803435
1 توقف در CDG
15:30 ظهر
08:10 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
318,321
04880300
1 توقف در STR
21:00 شب
07:10 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 10 دقیقه
319,319
05159017
1 توقف در CDG
17:55 عصر
08:10 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
318,321
05209132
1 توقف در FRA
19:00 عصر
23:10 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 10 دقیقه
321,32N
05219600
1 توقف در ZRH
20:00 شب
10:15 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
320,319
05252065
1 توقف در ZRH
20:00 شب
07:40 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
320,320
05252065
1 توقف در ZRH
20:00 شب
09:20 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 20 دقیقه
320,CS1
05252065
1 توقف در ZRH
20:00 شب
08:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 10 دقیقه
320,320
05252065
1 توقف در MUC
17:15 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 10 دقیقه
32A,E95
05372376
1 توقف در MUC
16:15 عصر
19:45 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 30 دقیقه
320,320
05372376
1 توقف در MUC
14:15 ظهر
18:00 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 45 دقیقه
319,319
05372376
1 توقف در RIX
19:35 عصر
07:35 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت
DH4,CS3
05382536
بدون توقف
17:35 عصر
19:05 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 30 دقیقه
319
05542923
1 توقف در MUC
14:15 ظهر
19:45 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 30 دقیقه
319,320
05832986
1 توقف در MUC
14:15 ظهر
22:35 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 20 دقیقه
319,E95
05832986
1 توقف در MUC
18:50 عصر
22:35 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 45 دقیقه
319,E95
05832986
1 توقف در MUC
15:15 ظهر
19:45 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 30 دقیقه
32A,320
05832986
1 توقف در MUC
18:15 عصر
22:35 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 20 دقیقه
320,E95
05832986
1 توقف در MUC
17:15 عصر
22:35 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 20 دقیقه
32A,E95
05832986
1 توقف در MUC
14:15 ظهر
20:25 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 10 دقیقه
319,E95
05832986
1 توقف در MUC
16:15 عصر
22:35 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 20 دقیقه
320,E95
05832986
1 توقف در MUC
16:15 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 10 دقیقه
320,E95
05832986
1 توقف در MUC
15:15 ظهر
22:35 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 20 دقیقه
32A,E95
05832986
1 توقف در MUC
15:15 ظهر
20:25 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 10 دقیقه
32A,E95
05832986
1 توقف در FRA
18:00 عصر
23:10 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 10 دقیقه
321,32N
05841385
1 توقف در FRA
17:00 عصر
23:10 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 10 دقیقه
321,32N
05841385
1 توقف در FRA
14:00 ظهر
18:10 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 10 دقیقه
321,32N
05869841
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند