ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در OTP
18:35 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
318,73H
02643025
بدون توقف
18:30 عصر
20:15 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 45 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
03035199
بدون توقف
10:35 صبح
12:15 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 40 دقیقه
321
03233405
بدون توقف
10:35 صبح
12:15 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 40 دقیقه
321
03248014
بدون توقف
07:45 صبح
09:30 صبح
کل زمان سفر 3 ساعت و 45 دقیقه
738
03457397
بدون توقف
10:45 صبح
12:35 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 50 دقیقه
333
03506100
1 توقف در WAW
06:55 صبح
18:05 عصر
کل زمان سفر 13 ساعت و 10 دقیقه
E75,738
03842340
1 توقف در WAW
17:25 عصر
08:40 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
E95,738
03842340
بدون توقف
09:35 صبح
11:20 صبح
کل زمان سفر 3 ساعت و 45 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
03893667
بدون توقف
13:55 ظهر
15:35 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 40 دقیقه
332
04050150
بدون توقف
18:30 عصر
20:20 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 50 دقیقه
332
04050150
1 توقف در OTP
10:40 صبح
17:55 عصر
کل زمان سفر 9 ساعت و 15 دقیقه
318,73H
04138908
بدون توقف
07:50 صبح
09:40 صبح
کل زمان سفر 3 ساعت و 50 دقیقه
333
04162249
1 توقف در WAW
17:25 عصر
21:05 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 40 دقیقه
E95,E75
04334904
1 توقف در WAW
06:55 صبح
21:05 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
E75,E75
04334904
بدون توقف
16:55 عصر
18:35 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 40 دقیقه
73H
04592862
بدون توقف
09:50 صبح
11:35 صبح
کل زمان سفر 3 ساعت و 45 دقیقه
73H
04838452
1 توقف در ATH
15:50 ظهر
15:10 ظهر
کل زمان سفر 25 ساعت و 20 دقیقه
DH4,321
04952456
1 توقف در LHR
16:40 عصر
08:15 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
320,320
05960193
1 توقف در FCO
10:35 صبح
15:35 ظهر
کل زمان سفر 7 ساعت
738,32S
05979035
1 توقف در CDG
10:50 صبح
13:00 ظهر
کل زمان سفر 28 ساعت و 10 دقیقه
320,319
06095862
1 توقف در LHR
09:00 صبح
19:10 عصر
کل زمان سفر 12 ساعت و 10 دقیقه
320,319
06129072
1 توقف در LHR
16:40 عصر
20:05 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 25 دقیقه
320,32A
06172622
1 توقف در LHR
16:40 عصر
09:00 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 20 دقیقه
320,319
06304816
1 توقف در CDG
10:50 صبح
19:00 عصر
کل زمان سفر 10 ساعت و 10 دقیقه
320,73H
06597715
1 توقف در CDG
10:50 صبح
10:00 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 10 دقیقه
320,73W
06610515
1 توقف در LHR
09:00 صبح
18:55 عصر
کل زمان سفر 11 ساعت و 55 دقیقه
320,320
06642574
1 توقف در LHR
16:40 عصر
19:50 عصر
کل زمان سفر 29 ساعت و 10 دقیقه
320,320
06696930
1 توقف در LHR
16:40 عصر
15:00 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 20 دقیقه
320,319
06696930
1 توقف در WAW
17:25 عصر
18:05 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 40 دقیقه
E95,738
06700092
1 توقف در LHR
09:00 صبح
17:45 عصر
کل زمان سفر 10 ساعت و 45 دقیقه
320,321
07100126
1 توقف در WAW
17:25 عصر
10:25 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت
E95,E75
07498218
1 توقف در CDG
10:50 صبح
12:05 ظهر
کل زمان سفر 27 ساعت و 15 دقیقه
320,319
07610710
1 توقف در CDG
10:50 صبح
09:40 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 50 دقیقه
320,73W
07610710
بدون توقف
16:55 عصر
18:35 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 40 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
08092988
1 توقف در LHR
09:00 صبح
15:40 ظهر
کل زمان سفر 8 ساعت و 40 دقیقه
320,321
08338572
1 توقف در SVO
16:25 عصر
10:15 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 50 دقیقه
320,333
08802303
1 توقف در SVO
18:25 عصر
10:15 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 50 دقیقه
32A,333
08802303
1 توقف در MAD
07:10 صبح
16:40 عصر
کل زمان سفر 11 ساعت و 30 دقیقه
330,73H
09066262
1 توقف در LHR
09:00 صبح
14:10 ظهر
کل زمان سفر 7 ساعت و 10 دقیقه
320,32Q
09084454
1 توقف در SVO
13:45 ظهر
10:15 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 30 دقیقه
73H,333
09180172
1 توقف در CDG
10:50 صبح
19:00 عصر
کل زمان سفر 10 ساعت و 10 دقیقه
320,73H
10025520
1 توقف در CDG
10:50 صبح
20:40 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 50 دقیقه
320,73W
11189950
1 توقف در LIS
12:00 ظهر
21:20 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 20 دقیقه
32B,319
11508378
1 توقف در LIS
12:00 ظهر
11:35 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 35 دقیقه
32B,319
11508378
1 توقف در SVO
13:45 ظهر
20:30 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 45 دقیقه
73H,32B
12414340
1 توقف در DOH
22:59 شب
12:20 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 21 دقیقه
320,77W
12477480
1 توقف در DOH
19:10 عصر
12:20 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
321,77W
12477480
1 توقف در SVO
11:00 صبح
20:30 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 30 دقیقه
32A,32B
14023478
1 توقف در LIS
07:25 صبح
16:05 عصر
کل زمان سفر 10 ساعت و 40 دقیقه
73H,320
14132632
1 توقف در LIS
07:25 صبح
21:20 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 55 دقیقه
73H,319
14132632
1 توقف در SVO
11:00 صبح
18:40 عصر
کل زمان سفر 9 ساعت و 40 دقیقه
32A,737
14169291
1 توقف در CDG
10:50 صبح
14:45 ظهر
کل زمان سفر 5 ساعت و 55 دقیقه
320,73H
14886752
1 توقف در DXB
15:30 ظهر
06:50 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
77W,77W
17702089
1 توقف در DXB
15:30 ظهر
11:40 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 10 دقیقه
77W,388
17702089
1 توقف در DXB
14:35 ظهر
06:50 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 15 دقیقه
77W,77W
17730922
1 توقف در DXB
14:35 ظهر
11:40 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 5 دقیقه
77W,388
17730922
1 توقف در DXB
19:05 عصر
06:50 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 45 دقیقه
77W,77W
18335385
1 توقف در DXB
19:05 عصر
11:40 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 35 دقیقه
77W,388
18335385
1 توقف در DOH
18:40 عصر
12:20 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
77L,77W
22947292
1 توقف در AUH
18:55 عصر
13:00 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 5 دقیقه
332,781
23070175
1 توقف در ARN
22:10 شب
08:55 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 45 دقیقه
73H,32A
33855162
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند