ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
15:50 ظهر
17:10 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 20 دقیقه
-
01064595
بدون توقف
17:55 عصر
19:10 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 15 دقیقه
-
01149196
بدون توقف
20:00 شب
21:20 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 20 دقیقه
738
01231437
بدون توقف
21:25 شب
22:50 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 25 دقیقه
738
01231437
بدون توقف
20:50 شب
22:05 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 15 دقیقه
321
02494375
بدون توقف
22:50 شب
00:05 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 15 دقیقه
738
03532031
بدون توقف
20:35 شب
22:00 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 25 دقیقه
738
03532031
بدون توقف
21:55 شب
23:20 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 25 دقیقه
32B
03532031
بدون توقف
18:55 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 30 دقیقه
321
03532031
بدون توقف
18:30 عصر
19:50 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 20 دقیقه
77W
03532031
بدون توقف
20:05 شب
21:20 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 15 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
03532031
بدون توقف
18:20 عصر
19:35 عصر
کل زمان سفر 1 ساعت و 15 دقیقه
73H
03532031
بدون توقف
19:20 عصر
20:35 شب
کل زمان سفر 1 ساعت و 15 دقیقه
738
03532031
2 توقف در ADB و AMM
20:25 شب
04:30 صبح
کل زمان سفر 8 ساعت و 5 دقیقه
738,738,738
05860031
2 توقف در ADB و AMM
19:05 عصر
04:30 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 25 دقیقه
738,738,738
06282843
1 توقف در ESB
18:00 عصر
00:05 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 5 دقیقه
77W,73H
07032437
1 توقف در ESB
21:00 شب
00:05 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 5 دقیقه
73H,73H
07032437
1 توقف در ESB
18:05 عصر
00:05 شب
کل زمان سفر 6 ساعت
73H,73H
07032437
1 توقف در ESB
20:05 شب
00:05 شب
کل زمان سفر 4 ساعت
320,73H
07032437
1 توقف در ESB
19:40 عصر
00:05 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 25 دقیقه
73H,73H
07032437
1 توقف در ESB
20:35 شب
00:05 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 30 دقیقه
738,73H
07032437
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند