ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در OTP
19:35 عصر
15:30 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
318,73W
02329171
1 توقف در SVO
14:45 ظهر
21:30 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 45 دقیقه
32B,320
03302958
1 توقف در SVO
19:25 عصر
10:30 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
320,32A
03388953
1 توقف در SVO
12:00 ظهر
21:30 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 30 دقیقه
32A,320
03388953
1 توقف در AMS
17:55 عصر
08:30 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 35 دقیقه
73H,73W
03602627
1 توقف در AMS
17:55 عصر
16:55 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت
73H,73H
03602627
بدون توقف
10:40 صبح
12:10 ظهر
کل زمان سفر 3 ساعت و 30 دقیقه
-
04596516
1 توقف در FRA
18:55 عصر
06:35 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 40 دقیقه
32A,321
04630421
1 توقف در FRA
18:55 عصر
22:35 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 40 دقیقه
32A,321
04731483
1 توقف در SVO
17:25 عصر
10:30 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 5 دقیقه
320,32A
04862359
1 توقف در AMS
19:30 عصر
13:10 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
320,E90
04903490
1 توقف در AMS
19:30 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 15 دقیقه
320,73H
04903490
1 توقف در AMS
19:30 عصر
16:55 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
320,73H
04903490
1 توقف در AMS
19:30 عصر
08:30 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت
320,73W
04903490
1 توقف در SVO
17:25 عصر
20:30 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 5 دقیقه
320,320
04909355
1 توقف در SVO
19:25 عصر
20:30 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 5 دقیقه
320,320
04909355
1 توقف در ATH
22:20 شب
10:05 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 45 دقیقه
DH4,320
04956997
1 توقف در ATH
16:50 عصر
10:05 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 15 دقیقه
DH4,320
05170525
1 توقف در WAW
18:25 عصر
21:35 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 10 دقیقه
E90,DH4
05244565
1 توقف در WAW
18:25 عصر
09:45 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
E90,DH4
05244565
2 توقف در FRA و ZRH
18:55 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 25 دقیقه
32A,32A,CS3
05535468
2 توقف در FRA و MUC
18:55 عصر
08:30 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 35 دقیقه
32A,321,319
05612752
2 توقف در FRA و MUC
18:55 عصر
09:30 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 35 دقیقه
32A,321,320
05612752
1 توقف در OTP
19:35 عصر
09:30 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 55 دقیقه
318,737
05619784
1 توقف در FRA
18:55 عصر
07:05 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
32A,321
06087900
1 توقف در AMS
17:55 عصر
21:45 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 50 دقیقه
73H,73W
06224372
1 توقف در FRA
18:55 عصر
08:05 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
32A,321
06913383
1 توقف در FRA
18:55 عصر
09:05 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
32A,321
07028043
1 توقف در LHR
17:40 عصر
11:35 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
320,319
09012275
بدون توقف
20:30 شب
21:55 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 25 دقیقه
321
09043725
بدون توقف
15:10 ظهر
16:35 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 25 دقیقه
333
09414063
1 توقف در LHR
17:40 عصر
08:35 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
320,319
09999648
1 توقف در LUX
14:45 ظهر
19:30 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 45 دقیقه
73H,DH4
10818648
1 توقف در DXB
20:05 شب
18:05 عصر
کل زمان سفر 25 ساعت
77W,388
14907300
1 توقف در ARN
23:10 شب
09:05 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 55 دقیقه
73H,CR9
33633555
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند