ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در NBO
17:25 عصر
18:30 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 5 دقیقه
788,738
08799457
1 توقف در DXB
20:45 شب
15:30 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 45 دقیقه
388,77W
08875597
1 توقف در DXB
21:15 شب
10:45 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 30 دقیقه
388,77W
09342410
1 توقف در DXB
19:40 عصر
15:30 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
388,77W
09438187
1 توقف در DXB
18:50 عصر
15:30 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
388,77W
09438187
1 توقف در IST
17:20 عصر
11:00 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
77W,333
09663082
1 توقف در ADD
20:00 شب
12:45 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
350,77W
10002187
1 توقف در JNB
18:00 عصر
14:30 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
333,738
11514412
1 توقف در JNB
18:00 عصر
14:55 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
333,319
11531332
1 توقف در JNB
18:00 عصر
11:05 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 5 دقیقه
333,343
11531332
1 توقف در JNB
18:00 عصر
10:20 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
333,319
11531332
1 توقف در JNB
18:00 عصر
09:45 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
333,319
11531332
2 توقف در AUH و JNB
19:45 عصر
19:55 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 10 دقیقه
388,332,319
11870085
1 توقف در AMS
19:55 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 30 دقیقه
E90,772
12530360
1 توقف در NBO
17:25 عصر
12:40 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 15 دقیقه
788,E90
12716085
1 توقف در AMS
19:45 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 40 دقیقه
E90,772
12854060
1 توقف در DOH
20:55 شب
10:10 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 15 دقیقه
351,359
13554248
1 توقف در DOH
20:30 شب
10:10 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 40 دقیقه
359,359
13554248
2 توقف در CDG و AMS
18:45 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 40 دقیقه
E90,321,772
14273077
2 توقف در CDG و JNB
18:45 عصر
13:50 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 5 دقیقه
E90,77W,734
15484267
1 توقف در AMS
19:25 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 24 ساعت
E90,772
16415220
1 توقف در AMS
19:05 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 20 دقیقه
E90,772
16887570
1 توقف در AMS
18:05 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 20 دقیقه
E90,772
16887570
2 توقف در AMS و JNB
19:45 عصر
07:10 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 25 دقیقه
E90,77W,738
17015880
1 توقف در FRA
17:30 عصر
09:00 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
32N,343
19163662
1 توقف در VIE
18:30 عصر
21:40 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 10 دقیقه
320,772
19258132
2 توقف در FRA و JNB
17:30 عصر
14:55 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 25 دقیقه
32N,74H,319
19970182
2 توقف در FRA و JNB
17:30 عصر
11:45 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
32N,74H,738
20617372
1 توقف در JNB
21:30 شب
16:10 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 40 دقیقه
789,738
22299502
1 توقف در JNB
21:30 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
789,734
22299502
1 توقف در JNB
19:05 عصر
13:50 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 45 دقیقه
789,734
22299502
1 توقف در JNB
19:05 عصر
11:45 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 40 دقیقه
789,738
22299502
1 توقف در JNB
21:30 شب
14:55 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 25 دقیقه
789,319
23173702
1 توقف در JNB
19:05 عصر
11:05 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت
789,343
23173702
1 توقف در JNB
19:05 عصر
14:55 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
789,319
23173702
1 توقف در JNB
21:30 شب
15:35 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
789,738
23195557
1 توقف در JNB
19:05 عصر
12:00 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 55 دقیقه
789,738
23860372
2 توقف در CDG و JNB
18:45 عصر
15:35 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 50 دقیقه
E90,77W,738
26408652
2 توقف در AMS و JNB
19:55 عصر
07:10 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 15 دقیقه
E90,77W,738
27758670
1 توقف در JNB
18:05 عصر
10:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 30 دقیقه
388,738
31362982
1 توقف در JNB
20:25 شب
16:10 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت و 45 دقیقه
744,738
31362982
1 توقف در JNB
18:05 عصر
11:45 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
388,738
31362982
1 توقف در JNB
20:25 شب
19:10 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
744,734
31362982
1 توقف در JNB
20:25 شب
18:10 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 45 دقیقه
744,734
31362982
1 توقف در JNB
18:05 عصر
18:10 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 5 دقیقه
388,734
31362982
1 توقف در JNB
18:05 عصر
16:10 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
388,738
31362982
1 توقف در JNB
18:05 عصر
19:10 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 5 دقیقه
388,734
31362982
1 توقف در JNB
18:05 عصر
09:45 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
388,319
31677765
1 توقف در JNB
20:25 شب
14:55 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 30 دقیقه
744,319
31677765
1 توقف در JNB
18:05 عصر
13:50 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 45 دقیقه
388,734
31680937
1 توقف در JNB
20:25 شب
13:50 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 25 دقیقه
744,734
31680937
بدون توقف
20:40 شب
09:10 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 30 دقیقه
744
32157870
2 توقف در CDG و JNB
18:45 عصر
15:35 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 50 دقیقه
E90,77W,738
42196717
1 توقف در VIE
18:15 عصر
21:40 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 25 دقیقه
320,772
45410812
2 توقف در NCE و VIE
19:55 عصر
21:40 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 45 دقیقه
319,E95,772
46304752
1 توقف در SIN
18:55 عصر
08:25 صبح
کل زمان سفر 36 ساعت و 30 دقیقه
388,359
55967482
1 توقف در SIN
20:30 شب
08:25 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 55 دقیقه
777,359
55967482
1 توقف در SIN
21:05 شب
08:25 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 20 دقیقه
388,359
65798002
2 توقف در CDG و AMS
19:35 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 50 دقیقه
319,321,772
70290967
2 توقف در MRS و AMS
19:05 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 20 دقیقه
320,73W,772
73505767
2 توقف در NCE و AMS
19:55 عصر
20:25 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 30 دقیقه
319,73W,772
73526917
1 توقف در DXB
20:45 شب
15:30 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 45 دقیقه
388,77W
86041020
1 توقف در DXB
19:40 عصر
15:30 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 50 دقیقه
388,77W
86603610
1 توقف در DXB
18:50 عصر
15:30 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
388,77W
86603610
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند