ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در LHR و BAH
19:35 عصر
17:15 عصر
کل زمان سفر 34 ساعت و 40 دقیقه
772,789,320
09981690
2 توقف در LHR و BAH
19:35 عصر
15:15 ظهر
کل زمان سفر 32 ساعت و 40 دقیقه
772,789,320
09981690
1 توقف در PEK
13:20 ظهر
22:15 شب
کل زمان سفر 45 ساعت و 55 دقیقه
773,333
10416930
1 توقف در HKG
11:05 صبح
06:00 صبح
کل زمان سفر 31 ساعت و 55 دقیقه
77W,333
10810581
1 توقف در HKG
22:20 شب
06:00 صبح
کل زمان سفر 44 ساعت و 40 دقیقه
77W,333
10810581
1 توقف در HKG
22:20 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 5 دقیقه
77W,333
10810581
1 توقف در HKG
11:05 صبح
21:25 شب
کل زمان سفر 47 ساعت و 20 دقیقه
77W,333
11020818
1 توقف در SVO
15:40 ظهر
14:05 ظهر
کل زمان سفر 35 ساعت و 25 دقیقه
332,77W
11088718
1 توقف در CDG
18:20 عصر
08:20 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت
772,332
11237752
1 توقف در CDG
15:30 ظهر
22:25 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
388,77W
11237752
1 توقف در AMS
12:21 ظهر
23:05 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 44 دقیقه
333,772
11248215
1 توقف در AMS
13:50 ظهر
23:05 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 15 دقیقه
744,772
11248215
1 توقف در CDG
15:30 ظهر
08:20 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 50 دقیقه
388,332
11338452
1 توقف در CDG
18:20 عصر
22:25 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 5 دقیقه
772,77W
11338452
2 توقف در LHR و BAH
19:35 عصر
21:35 شب
کل زمان سفر 39 ساعت
772,789,320
11392500
2 توقف در LHR و BAH
19:35 عصر
19:35 عصر
کل زمان سفر 37 ساعت
772,789,320
11811930
1 توقف در SVO
15:40 ظهر
00:25 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
332,73H
12164093
1 توقف در SVO
15:40 ظهر
06:30 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت و 50 دقیقه
332,73H
12250592
1 توقف در IST
18:25 عصر
05:50 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 25 دقیقه
77W,333
12291782
2 توقف در LHR و BAH
19:35 عصر
11:10 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت و 35 دقیقه
772,789,320
13146480
2 توقف در LHR و BAH
19:35 عصر
03:10 شب
کل زمان سفر 44 ساعت و 35 دقیقه
772,789,320
13146480
1 توقف در CDG
18:20 عصر
08:20 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت
772,332
13246806
1 توقف در CDG
15:30 ظهر
22:25 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
388,77W
13246806
1 توقف در AMS
13:50 ظهر
23:05 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 15 دقیقه
744,772
13266881
1 توقف در AMS
12:21 ظهر
23:05 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 44 دقیقه
333,772
13266881
1 توقف در CDG
15:30 ظهر
08:20 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 50 دقیقه
388,332
13393106
1 توقف در CDG
18:20 عصر
22:25 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 5 دقیقه
772,77W
13393106
1 توقف در CDG
15:30 ظهر
22:25 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
388,77W
13425556
1 توقف در AMS
13:50 ظهر
23:05 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 15 دقیقه
744,772
13445631
1 توقف در AMS
12:21 ظهر
23:05 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 44 دقیقه
333,772
13445631
1 توقف در IST
18:25 عصر
00:05 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 40 دقیقه
77W,77W
13544301
2 توقف در LHR و BAH
19:35 عصر
18:35 عصر
کل زمان سفر 60 ساعت
772,789,321
14520168
2 توقف در LHR و BAH
19:35 عصر
03:10 شب
کل زمان سفر 44 ساعت و 35 دقیقه
772,789,320
14520168
2 توقف در LHR و BAH
19:35 عصر
15:15 ظهر
کل زمان سفر 56 ساعت و 40 دقیقه
772,789,320
14520168
2 توقف در LHR و BAH
19:35 عصر
17:15 عصر
کل زمان سفر 58 ساعت و 40 دقیقه
772,789,320
14520168
2 توقف در LHR و BAH
19:35 عصر
21:35 شب
کل زمان سفر 39 ساعت
772,789,320
14520168
2 توقف در ORD و AMM
07:31 صبح
02:00 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 29 دقیقه
321,787,320
14606580
2 توقف در ORD و AMM
10:18 صبح
02:00 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 42 دقیقه
321,787,320
14606580
بدون توقف
15:35 ظهر
18:30 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 55 دقیقه
388
14624166
2 توقف در ORD و AMM
10:43 صبح
20:30 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 47 دقیقه
738,787,320
14974695
1 توقف در PVG
12:20 ظهر
17:55 عصر
کل زمان سفر 42 ساعت و 35 دقیقه
359,333
15220868
1 توقف در CDG
18:20 عصر
08:20 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت
772,332
15573595
1 توقف در PVG
11:30 صبح
17:55 عصر
کل زمان سفر 43 ساعت و 25 دقیقه
773,333
15657775
2 توقف در ORD و AMM
07:31 صبح
20:30 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 59 دقیقه
321,787,320
15696557
1 توقف در CDG
15:30 ظهر
08:20 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 50 دقیقه
388,332
15719133
2 توقف در SLC و CDG
12:15 ظهر
22:25 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 10 دقیقه
717,76W,77W
15861943
2 توقف در SLC و CDG
11:46 صبح
22:25 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 39 دقیقه
E7W,76W,77W
15861943
2 توقف در SLC و CDG
09:15 صبح
22:25 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 10 دقیقه
CR9,76W,77W
15861943
2 توقف در ATL و AMS
13:27 ظهر
23:05 شب
کل زمان سفر 22 ساعت و 38 دقیقه
757,772,772
15878897
2 توقف در ATL و CDG
05:45 صبح
22:25 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 40 دقیقه
757,777,77W
16532615
2 توقف در SLC و CDG
11:46 صبح
22:25 شب
کل زمان سفر 23 ساعت و 39 دقیقه
E7W,76W,77W
16532615
بدون توقف
15:35 ظهر
18:30 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 55 دقیقه
388
16680731
1 توقف در YYZ
21:15 شب
17:00 عصر
کل زمان سفر 32 ساعت و 45 دقیقه
789,77W
16915306
1 توقف در CAN
22:20 شب
23:05 شب
کل زمان سفر 37 ساعت و 45 دقیقه
380,333
17060211
1 توقف در FRA
15:35 ظهر
21:45 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
388,744
17068618
1 توقف در FRA
15:35 ظهر
21:45 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
388,744
17068618
1 توقف در RUH
14:00 ظهر
08:25 صبح
کل زمان سفر 31 ساعت و 25 دقیقه
773,320
17189410
1 توقف در FRA
15:35 ظهر
21:45 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
388,744
17886743
1 توقف در SZX
22:50 شب
21:15 شب
کل زمان سفر 35 ساعت و 25 دقیقه
789,333
18523349
1 توقف در JFK
22:28 شب
06:50 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 22 دقیقه
32S,388
19242768
1 توقف در JFK
22:28 شب
07:20 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 52 دقیقه
32S,77W
19242768
1 توقف در JFK
10:33 صبح
19:25 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 52 دقیقه
32S,388
21742931
1 توقف در JFK
11:52 صبح
19:25 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 33 دقیقه
32S,388
25493175
1 توقف در JFK
09:17 صبح
19:25 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 8 دقیقه
32S,388
25493175
1 توقف در BOS
10:44 صبح
18:25 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 41 دقیقه
32S,77W
27720331
1 توقف در MNL
22:30 شب
16:45 عصر
کل زمان سفر 31 ساعت و 15 دقیقه
773,333
34632892
1 توقف در JED
14:00 ظهر
02:00 شب
کل زمان سفر 25 ساعت
773,320
37142450
1 توقف در LHR
14:55 ظهر
08:00 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 5 دقیقه
789,332
37574204
1 توقف در LHR
20:35 شب
08:00 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 25 دقیقه
789,332
37574204
1 توقف در ICN
22:00 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 32 ساعت و 30 دقیقه
77L,332
39203834
1 توقف در LHR
16:35 عصر
22:45 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 10 دقیقه
744,744
40993661
1 توقف در LHR
16:35 عصر
07:30 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت و 55 دقیقه
744,777
40993661
1 توقف در LHR
21:05 شب
07:30 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
388,777
40993661
1 توقف در LHR
17:55 عصر
06:45 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 50 دقیقه
789,343
40993661
1 توقف در LHR
17:55 عصر
07:30 صبح
کل زمان سفر 26 ساعت و 35 دقیقه
789,777
40993661
1 توقف در LHR
19:35 عصر
06:45 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 10 دقیقه
772,343
40993661
1 توقف در LHR
18:30 عصر
07:30 صبح
کل زمان سفر 26 ساعت
77W,777
40993661
1 توقف در LHR
16:35 عصر
06:45 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
744,343
40993661
1 توقف در LHR
18:30 عصر
06:45 صبح
کل زمان سفر 25 ساعت و 15 دقیقه
77W,343
40993661
1 توقف در LHR
19:35 عصر
07:30 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 55 دقیقه
772,777
40993661
1 توقف در LHR
21:05 شب
06:45 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 40 دقیقه
388,343
40993661
1 توقف در ICN
21:40 شب
17:30 عصر
کل زمان سفر 32 ساعت و 50 دقیقه
388,332
45421242
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند