ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DXB
20:55 شب
23:20 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 55 دقیقه
737,77W
05341992
1 توقف در DXB
20:55 شب
09:55 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
737,77W
05341992
1 توقف در DXB
20:55 شب
17:40 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 15 دقیقه
737,77W
05341992
2 توقف در DXB و KWI
20:55 شب
11:30 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 5 دقیقه
73H,73H,320
09739138
2 توقف در DXB و KWI
20:55 شب
11:30 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 5 دقیقه
73H,73H,320
13892476
2 توقف در DXB و JED
20:55 شب
14:55 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
73H,73H,320
16289196
2 توقف در DXB و JED
20:55 شب
12:35 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
73H,73H,330
16289196
2 توقف در DXB و KWI
20:55 شب
19:45 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 20 دقیقه
73H,73H,320
17993871
2 توقف در DXB و KWI
20:55 شب
19:45 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 20 دقیقه
73H,73H,320
17993871
2 توقف در DXB و JED
20:55 شب
14:55 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
73H,320,320
24442183
2 توقف در DXB و JED
20:55 شب
12:35 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 10 دقیقه
73H,320,330
24442183
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند