ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00180000
14:15 ظهر
-
00180000
11:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00180000
13:45 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00181300
14:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00186500
10:30 صبح
-
00189000
14:30 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00190000
12:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00190000
13:46 ظهر
15:16 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00191200
14:00 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00196500
14:00 ظهر
-
00200000
15:30 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00200000
15:30 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00200000
13:15 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00200000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00200000
14:15 ظهر
-
00206500
15:50 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00219000
16:00 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00220000
21:00 شب
-
00230000
15:40 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00230000
13:55 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
146-100
00230600
21:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00235000
21:10 شب
22:40 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00240000
21:45 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00242000
18:00 عصر
-
00244000
20:00 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00245000
21:45 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00246500
15:40 ظهر
-
00248000
22:30 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00250000
13:50 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00258478
16:45 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00260000
20:00 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۹
00260000
22:50 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00260000
17:00 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00260000
10:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00268000
22:10 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۲۷
00272000
10:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۱
00286500
16:05 عصر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00299000
10:30 صبح
-
00306500
05:00 صبح
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00306500
10:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس
00320000
22:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00350000
07:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00356500
15:40 ظهر
-
00373000
21:20 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
فوکر ۱۰۰
00389600
11:55 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00559200

نمودار تغییر قیمت بلیط مشهد تهران برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند.