ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
۹:۱۵ صبح
کل زمان سفر
37955400
بدون توقف
۱۵:۱۵ ظهر
کل زمان سفر
42168100
بدون توقف
۱۲:۴۰ ظهر
کل زمان سفر
42168100
بدون توقف
۸:۳۰ صبح
کل زمان سفر
48821800
بدون توقف
۱۰:۰۵ صبح
کل زمان سفر
51873900
بدون توقف
۱۳:۴۵ ظهر
کل زمان سفر
60466275
بدون توقف
۱۳:۴۵ ظهر
کل زمان سفر
60725800
بدون توقف
۱۴:۴۵ ظهر
کل زمان سفر
64202620
بدون توقف
۱۲:۴۰ ظهر
کل زمان سفر
64202620
بدون توقف
۱۵:۱۵ ظهر
کل زمان سفر
64202620
بدون توقف
۱۰:۰۵ صبح
کل زمان سفر
91388532
بدون توقف
۱۱:۵۵ صبح
کل زمان سفر
بدون توقف
۲۱:۰۵ شب
کل زمان سفر
بدون توقف
۱۵:۱۵ ظهر
کل زمان سفر
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند