ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DUS
16:45 عصر
12:00 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
,
03810457
1 توقف در PVG
12:25 ظهر
21:25 شب
کل زمان سفر 28 ساعت
773,737
04599708
1 توقف در PVG
12:25 ظهر
17:25 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت
773,73H
04599708
1 توقف در PVG
12:25 ظهر
16:50 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
773,737
04599708
1 توقف در PVG
12:25 ظهر
11:20 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
773,320
04599708
1 توقف در PVG
12:25 ظهر
14:55 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
773,737
04599708
1 توقف در KBP
13:20 ظهر
09:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 15 دقیقه
73H,777
04603803
1 توقف در DEL
21:00 شب
03:40 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 40 دقیقه
788,32B
04784248
1 توقف در SVO
13:30 ظهر
19:20 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 50 دقیقه
321,773
05020470
1 توقف در SVO
11:50 صبح
07:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
321,77W
05020470
1 توقف در SVO
16:15 عصر
19:20 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
73H,773
05020470
1 توقف در SVO
13:30 ظهر
09:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
321,77W
05020470
1 توقف در SVO
17:50 عصر
19:20 عصر
کل زمان سفر 19 ساعت و 30 دقیقه
32A,773
05020470
1 توقف در SVO
23:25 شب
19:20 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
321,773
05020470
1 توقف در SVO
11:50 صبح
09:35 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
321,77W
05020470
1 توقف در SVO
18:55 عصر
19:20 عصر
کل زمان سفر 18 ساعت و 25 دقیقه
320,773
05080803
1 توقف در SVO
12:50 ظهر
19:20 عصر
کل زمان سفر 24 ساعت و 30 دقیقه
319,773
05080803
1 توقف در SVO
12:50 ظهر
09:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
319,77W
05080803
1 توقف در SVO
20:45 شب
19:20 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 35 دقیقه
319,773
05080803
1 توقف در DUS
12:55 ظهر
12:00 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 5 دقیقه
,
05273553
1 توقف در PVG
12:25 ظهر
14:55 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
773,737
05497878
1 توقف در MCT
21:10 شب
05:45 صبح
کل زمان سفر 27 ساعت و 35 دقیقه
789,789
05516375
1 توقف در MCT
21:10 شب
16:45 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 35 دقیقه
789,789
05516375
1 توقف در AMM
15:35 ظهر
14:25 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 50 دقیقه
320,787
05645298
1 توقف در SVO
16:15 عصر
07:20 صبح
کل زمان سفر 33 ساعت و 5 دقیقه
73H,77W
05824966
1 توقف در SVO
17:50 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 33 ساعت و 45 دقیقه
32A,77W
05824966
1 توقف در SVO
16:15 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 20 دقیقه
73H,77W
05824966
1 توقف در SVO
17:50 عصر
07:20 صبح
کل زمان سفر 31 ساعت و 30 دقیقه
32A,77W
05824966
1 توقف در SVO
23:25 شب
09:35 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 10 دقیقه
321,77W
05824966
1 توقف در SVO
23:25 شب
07:20 صبح
کل زمان سفر 26 ساعت و 55 دقیقه
321,77W
05824966
1 توقف در SVO
13:30 ظهر
07:20 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 50 دقیقه
321,77W
05824966
1 توقف در PVG
20:05 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
332,737
05858921
1 توقف در SVO
20:45 شب
07:20 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 35 دقیقه
319,77W
05888410
1 توقف در SVO
18:55 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 40 دقیقه
320,77W
05888410
1 توقف در SVO
20:45 شب
09:35 صبح
کل زمان سفر 31 ساعت و 50 دقیقه
319,77W
05888410
1 توقف در SVO
18:55 عصر
07:20 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 25 دقیقه
320,77W
05888410
1 توقف در TPE
13:25 ظهر
15:45 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
772,333
06055481
1 توقف در TPE
13:25 ظهر
12:05 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 40 دقیقه
772,359
06055481
1 توقف در DEL
21:00 شب
18:20 عصر
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
788,788
06942595
1 توقف در TPE
11:20 صبح
09:40 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
77W,77W
07305138
1 توقف در TPE
11:20 صبح
10:50 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
77W,77W
07305138
1 توقف در HEL
12:20 ظهر
06:25 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 5 دقیقه
32B,359
07524221
1 توقف در HEL
19:00 عصر
14:35 ظهر
کل زمان سفر 14 ساعت و 35 دقیقه
32B,333
07524221
1 توقف در HEL
15:10 ظهر
14:35 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 25 دقیقه
320,333
07524221
1 توقف در HEL
12:20 ظهر
08:15 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
32B,359
07524221
1 توقف در HEL
12:20 ظهر
14:35 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 15 دقیقه
32B,333
07524221
1 توقف در FRA
19:45 عصر
13:45 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت
321,388
07583119
1 توقف در IST
15:35 ظهر
13:50 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 15 دقیقه
32B,333
07630325
1 توقف در IST
18:35 عصر
09:05 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 30 دقیقه
333,333
07630325
1 توقف در IST
18:35 عصر
13:50 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 15 دقیقه
333,333
07630325
1 توقف در IST
11:20 صبح
13:50 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 30 دقیقه
333,333
07664475
1 توقف در IST
11:20 صبح
09:05 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 45 دقیقه
333,333
07664475
1 توقف در IST
13:40 ظهر
13:50 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
32B,333
07664475
1 توقف در IST
13:40 ظهر
09:05 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
32B,333
07664475
1 توقف در VIE
20:15 شب
14:20 ظهر
کل زمان سفر 13 ساعت و 5 دقیقه
320,772
07675642
1 توقف در VIE
17:25 عصر
14:20 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 55 دقیقه
320,772
07675642
1 توقف در FRA
14:20 ظهر
13:45 ظهر
کل زمان سفر 18 ساعت و 25 دقیقه
321,388
07712591
1 توقف در FRA
11:25 صبح
13:45 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
321,388
07712591
1 توقف در SAW
14:25 ظهر
13:50 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 25 دقیقه
320,333
07791420
1 توقف در VIE
12:15 ظهر
14:20 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
321,772
07804046
1 توقف در VIE
13:40 ظهر
14:20 ظهر
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
320,772
07804046
1 توقف در VIE
17:00 عصر
14:20 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 20 دقیقه
320,772
07804046
2 توقف در MUC و FRA
15:40 ظهر
13:45 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 5 دقیقه
319,321,388
07878414
1 توقف در FOC
13:30 ظهر
16:25 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 55 دقیقه
788,738
08163723
1 توقف در AUH
20:45 شب
17:05 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
77W,77W
08289110
1 توقف در AUH
20:45 شب
07:55 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 10 دقیقه
77W,789
08289110
1 توقف در AUH
20:45 شب
05:45 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت
77W,77W
08289110
1 توقف در BOM
11:30 صبح
06:40 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 10 دقیقه
333,73H
08435017
1 توقف در PVG
20:05 شب
21:25 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
332,737
08577155
1 توقف در ADD
21:15 شب
12:15 ظهر
کل زمان سفر 34 ساعت
77L,77L
08590290
1 توقف در DXB
21:35 شب
17:40 عصر
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
388,388
08600865
1 توقف در DXB
21:35 شب
19:50 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
388,77W
08600865
1 توقف در DXB
14:25 ظهر
16:55 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 30 دقیقه
388,77W
08600865
1 توقف در DXB
21:35 شب
16:55 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 20 دقیقه
388,77W
08600865
1 توقف در DXB
14:25 ظهر
11:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
388,388
08600865
1 توقف در DXB
14:25 ظهر
17:40 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 15 دقیقه
388,388
08600865
1 توقف در DXB
14:25 ظهر
19:50 عصر
کل زمان سفر 23 ساعت و 25 دقیقه
388,77W
08600865
1 توقف در DXB
14:25 ظهر
11:05 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
388,77W
08600865
1 توقف در DXB
21:35 شب
06:35 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت
388,388
08741250
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند