ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در HAM
19:25 عصر
10:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 55 دقیقه
73H,319
05907547
1 توقف در HAM
19:25 عصر
12:15 ظهر
کل زمان سفر 16 ساعت و 50 دقیقه
73H,319
06018542
1 توقف در HAM
19:25 عصر
15:45 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
73H,319
06018542
1 توقف در HAM
19:25 عصر
08:50 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
73H,319
06281902
1 توقف در HAM
19:25 عصر
07:05 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 40 دقیقه
73H,319
06570952
1 توقف در MUC
20:15 شب
06:05 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 50 دقیقه
320,319
07380916
1 توقف در MUC
19:10 عصر
06:05 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 55 دقیقه
321,319
07555837
1 توقف در MUC
20:15 شب
08:10 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 55 دقیقه
320,319
07555837
1 توقف در MUC
20:15 شب
07:35 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 20 دقیقه
320,320
07555837
1 توقف در MUC
19:10 عصر
08:10 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت
321,319
07555837
1 توقف در MUC
19:10 عصر
07:35 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 25 دقیقه
321,320
07555837
1 توقف در MUC
20:15 شب
11:25 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
320,319
07672867
1 توقف در MUC
16:50 عصر
20:45 شب
کل زمان سفر 3 ساعت و 55 دقیقه
320,320
08214307
1 توقف در MUC
16:50 عصر
21:45 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 55 دقیقه
320,321
08214307
1 توقف در MUC
16:50 عصر
06:05 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 15 دقیقه
320,319
08265067
1 توقف در MUC
16:50 عصر
07:35 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
320,320
08382097
1 توقف در MUC
16:50 عصر
08:10 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
320,319
08382097
1 توقف در OTP
19:55 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت
319,737
08694765
2 توقف در HAM و ZRH
19:25 عصر
13:10 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 45 دقیقه
73H,32A,319
09250657
1 توقف در OTP
18:40 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 15 دقیقه
318,737
09749797
2 توقف در HAM و ZRH
19:25 عصر
09:20 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 55 دقیقه
73H,32A,319
09814305
1 توقف در LIS
19:55 عصر
18:30 عصر
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
319,E95
10742951
2 توقف در FRA و MUC
18:30 عصر
08:10 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 40 دقیقه
32N,319,319
11155920
2 توقف در FRA و MUC
17:30 عصر
08:10 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
32N,319,319
11155920
2 توقف در FRA و MUC
17:30 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
32N,319,319
11274360
2 توقف در FRA و MUC
18:30 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
32N,319,319
11274360
2 توقف در MUC و VIE
16:50 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 5 دقیقه
320,319,DH4
11570812
2 توقف در FRA و VIE
17:30 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
32N,32A,DH4
11607472
2 توقف در FRA و VIE
18:30 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
32N,32A,DH4
11607472
1 توقف در VIE
19:15 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 20 دقیقه
321,32A
12089692
2 توقف در HAM و VIE
19:25 عصر
16:05 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
73H,73H,32A
12611392
1 توقف در VIE
19:15 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
321,DH4
13201477
1 توقف در VIE
19:15 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 20 دقیقه
321,320
13519432
1 توقف در VIE
16:25 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 50 دقیقه
320,319
13519432
2 توقف در FRA و MUC
18:30 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
32N,32A,319
14292112
2 توقف در FRA و MUC
17:30 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
32N,32A,319
14409142
2 توقف در FRA و MUC
18:30 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 55 دقیقه
32N,321,319
14410552
2 توقف در FRA و MUC
17:30 عصر
11:25 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 55 دقیقه
32N,321,319
14410552
1 توقف در VIE
19:15 عصر
07:55 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
321,DH4
15600592
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند