ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در PHL و CLT
09:40 صبح
23:33 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 53 دقیقه
332,321,ER4
42574834
2 توقف در PHL و CLT
09:40 صبح
23:33 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 53 دقیقه
332,321,ER4
42574834
2 توقف در PHL و CLT
09:40 صبح
19:28 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 48 دقیقه
332,321,ER4
42574834
2 توقف در JFK و CLT
08:55 صبح
23:33 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 38 دقیقه
763,738,ER4
42574834
2 توقف در JFK و CLT
08:55 صبح
23:33 شب
کل زمان سفر 19 ساعت و 38 دقیقه
763,738,ER4
42574834
2 توقف در DFW و CLT
09:50 صبح
23:33 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 43 دقیقه
788,321,ER4
42574834
2 توقف در DFW و CLT
09:50 صبح
23:33 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 43 دقیقه
788,321,ER4
42574834
2 توقف در PHL و CLT
09:40 صبح
19:28 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 48 دقیقه
332,321,ER4
45297542
2 توقف در PHL و CLT
09:40 صبح
19:28 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 48 دقیقه
332,321,ER4
45459287
2 توقف در PHL و CLT
09:40 صبح
19:28 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 48 دقیقه
332,321,ER4
45459287
2 توقف در LHR و CLT
20:35 شب
19:28 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 53 دقیقه
320,333,ER4
46637817
2 توقف در LHR و CLT
18:20 عصر
19:28 عصر
کل زمان سفر 30 ساعت و 8 دقیقه
321,333,ER4
46637817
2 توقف در LHR و CLT
18:20 عصر
19:28 عصر
کل زمان سفر 30 ساعت و 8 دقیقه
321,333,ER4
46811626
2 توقف در LHR و CLT
20:35 شب
19:28 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 53 دقیقه
320,333,ER4
46811626
2 توقف در LHR و CLT
18:20 عصر
19:28 عصر
کل زمان سفر 30 ساعت و 8 دقیقه
321,333,ER4
46811626
2 توقف در MIA و CLT
10:05 صبح
11:58 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 53 دقیقه
772,321,ER4
46937517
2 توقف در FRA و CLT
19:40 عصر
19:28 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 48 دقیقه
321,332,ER4
47267517
2 توقف در MIA و CLT
10:05 صبح
11:58 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 53 دقیقه
772,321,ER4
49116957
2 توقف در MIA و CLT
10:05 صبح
11:58 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 53 دقیقه
772,321,ER4
49275087
2 توقف در MIA و CLT
10:05 صبح
19:28 عصر
کل زمان سفر 38 ساعت و 23 دقیقه
772,321,ER4
49275087
2 توقف در MIA و CLT
10:05 صبح
11:58 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 53 دقیقه
772,321,ER4
49275087
2 توقف در MIA و CLT
10:05 صبح
19:28 عصر
کل زمان سفر 38 ساعت و 23 دقیقه
772,321,ER4
49275087
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند