ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
07:55 صبح
15:45 ظهر
کل زمان سفر 10 ساعت و 20 دقیقه
-
07754100
2 توقف در CKG و URC
19:55 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 50 دقیقه
320,320,738
08318302
2 توقف در BKK و MCT
13:50 ظهر
03:35 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 15 دقیقه
320,789,739
08529720
2 توقف در BKK و MCT
15:50 ظهر
03:35 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
320,789,739
08529720
2 توقف در BKK و MCT
11:20 صبح
03:35 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 45 دقیقه
319,789,739
08529720
2 توقف در BKK و MCT
21:00 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 45 ساعت و 35 دقیقه
320,789,739
08559720
2 توقف در BKK و MCT
16:30 عصر
16:05 عصر
کل زمان سفر 50 ساعت و 5 دقیقه
320,789,739
08559720
2 توقف در BKK و MCT
13:50 ظهر
16:05 عصر
کل زمان سفر 52 ساعت و 45 دقیقه
320,789,739
08559720
2 توقف در BKK و MCT
18:45 عصر
16:05 عصر
کل زمان سفر 47 ساعت و 50 دقیقه
320,789,739
08559720
2 توقف در BKK و MCT
18:45 عصر
16:05 عصر
کل زمان سفر 47 ساعت و 50 دقیقه
320,789,739
08559720
2 توقف در BKK و MCT
21:00 شب
16:05 عصر
کل زمان سفر 45 ساعت و 35 دقیقه
320,789,739
08559720
2 توقف در BKK و MCT
15:50 ظهر
16:05 عصر
کل زمان سفر 50 ساعت و 45 دقیقه
320,789,739
08559720
2 توقف در KUL و MCT
15:55 ظهر
03:35 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
738,333,739
09272025
2 توقف در KUL و MCT
15:55 ظهر
03:35 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 10 دقیقه
738,333,739
09272025
2 توقف در BKK و MCT
15:50 ظهر
03:35 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 15 دقیقه
320,789,739
09310462
2 توقف در BKK و MCT
13:50 ظهر
03:35 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 15 دقیقه
320,789,739
09310462
2 توقف در BKK و MCT
11:20 صبح
03:35 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 45 دقیقه
319,789,739
09310462
2 توقف در BKK و SVO
13:50 ظهر
02:45 شب
کل زمان سفر 39 ساعت و 25 دقیقه
320,77W,32B
10952008
2 توقف در BKK و SVO
15:50 ظهر
02:45 شب
کل زمان سفر 37 ساعت و 25 دقیقه
320,77W,32B
10952008
2 توقف در BKK و SVO
16:30 عصر
02:45 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 45 دقیقه
320,77W,32B
10952008
2 توقف در BKK و MCT
09:25 صبح
03:35 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
320,789,739
10973012
2 توقف در BKK و MCT
09:25 صبح
03:35 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
320,789,739
10973012
2 توقف در BKK و SVO
13:50 ظهر
02:45 شب
کل زمان سفر 39 ساعت و 25 دقیقه
320,77W,32B
11026408
2 توقف در BKK و SVO
21:00 شب
02:45 شب
کل زمان سفر 32 ساعت و 15 دقیقه
320,77W,32B
11026408
2 توقف در BKK و SVO
15:50 ظهر
02:45 شب
کل زمان سفر 37 ساعت و 25 دقیقه
320,77W,32B
11026408
2 توقف در BKK و SVO
18:45 عصر
02:45 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 30 دقیقه
320,77W,32B
11026408
1 توقف در DXB
08:30 صبح
23:40 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 40 دقیقه
77W,77W
11743955
2 توقف در BKK و DXB
21:00 شب
23:40 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 10 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
15:50 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
15:50 ظهر
23:40 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 20 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
16:30 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
16:30 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 33 ساعت و 40 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
16:30 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 33 ساعت و 40 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
13:50 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 20 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
15:50 ظهر
23:40 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 20 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
13:50 ظهر
23:40 شب
کل زمان سفر 36 ساعت و 20 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
21:00 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
18:45 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 25 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
18:45 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 25 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
18:45 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 25 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
21:00 شب
23:40 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 10 دقیقه
320,77W,77W
12598710
2 توقف در BKK و DXB
21:00 شب
23:40 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 10 دقیقه
320,388,77W
12673110
1 توقف در DOH
18:40 عصر
03:29 شب
کل زمان سفر 11 ساعت و 19 دقیقه
77W,77L
12751737
2 توقف در BKK و DOH
21:00 شب
21:40 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
320,359,359
12751737
1 توقف در DOH
18:40 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
77W,332
12751737
2 توقف در BKK و DOH
09:25 صبح
21:40 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
320,359,359
12751737
2 توقف در BKK و DOH
16:30 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
320,77W,332
12806657
2 توقف در BKK و DOH
16:30 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
320,359,332
12806657
2 توقف در BKK و DOH
16:30 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 40 دقیقه
320,346,332
12806657
2 توقف در BKK و DOH
16:30 عصر
03:29 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 29 دقیقه
320,77W,77L
12806657
2 توقف در BKK و DOH
13:50 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 9 دقیقه
320,388,77L
12806657
2 توقف در BKK و DOH
13:50 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 9 دقیقه
320,77W,77L
12806657
2 توقف در BKK و DOH
18:45 عصر
21:40 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 25 دقیقه
320,359,359
12806657
2 توقف در BKK و DOH
18:45 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 25 دقیقه
320,346,332
12806657
2 توقف در BKK و DOH
21:00 شب
21:40 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
320,359,359
12806657
2 توقف در BKK و DOH
21:00 شب
21:40 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
320,77W,359
12806657
2 توقف در BKK و DOH
21:00 شب
10:40 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 10 دقیقه
320,346,332
12806657
2 توقف در BKK و DOH
15:50 ظهر
10:40 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
320,388,332
12806657
2 توقف در BKK و DOH
15:50 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 9 دقیقه
320,388,77L
12806657
2 توقف در BKK و DOH
15:50 ظهر
10:40 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
320,359,332
12806657
2 توقف در BKK و DOH
15:50 ظهر
03:29 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 9 دقیقه
320,77W,77L
12806657
2 توقف در BKK و DOH
18:45 عصر
21:40 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 25 دقیقه
320,77W,359
12850593
2 توقف در BKK و DOH
21:00 شب
21:40 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 10 دقیقه
320,77W,359
13072860
1 توقف در DOH
18:40 عصر
21:40 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 30 دقیقه
77W,359
13123709
2 توقف در BKK و DXB
15:50 ظهر
23:40 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 20 دقیقه
320,77W,77W
13208790
2 توقف در BKK و DXB
13:50 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 20 دقیقه
320,77W,77W
13208790
2 توقف در BKK و DXB
18:45 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 25 دقیقه
320,77W,77W
13208790
2 توقف در BKK و DXB
15:50 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
320,77W,77W
13208790
2 توقف در BKK و DXB
18:45 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 25 دقیقه
320,77W,77W
13208790
2 توقف در BKK و DXB
21:00 شب
23:40 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 10 دقیقه
320,77W,77W
13208790
2 توقف در BKK و DXB
21:00 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
320,77W,77W
13208790
2 توقف در BKK و DXB
16:30 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
320,77W,77W
13208790
2 توقف در BKK و DXB
16:30 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 33 ساعت و 40 دقیقه
320,77W,77W
13208790
2 توقف در BKK و DXB
21:00 شب
23:40 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 10 دقیقه
320,388,77W
13208790
1 توقف در SVO
12:00 ظهر
02:45 شب
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
77W,32B
13209289
2 توقف در BKK و DXB
18:45 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 25 دقیقه
320,388,77W
13283190
2 توقف در BKK و DOH
11:20 صبح
03:29 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 39 دقیقه
319,388,77L
13341441
2 توقف در BKK و DXB
15:50 ظهر
23:40 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 20 دقیقه
320,388,77W
13437570
2 توقف در BKK و DXB
13:50 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 22 ساعت و 20 دقیقه
320,388,77W
13437570
2 توقف در BKK و DXB
16:30 عصر
23:40 شب
کل زمان سفر 33 ساعت و 40 دقیقه
320,388,77W
13437570
2 توقف در BKK و DXB
16:30 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 40 دقیقه
320,388,77W
13437570
2 توقف در BKK و DXB
15:50 ظهر
09:40 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 20 دقیقه
320,388,77W
13437570
2 توقف در BKK و DXB
11:20 صبح
09:40 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 50 دقیقه
319,388,77W
13818870
2 توقف در BKK و DXB
11:20 صبح
09:40 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 50 دقیقه
319,77W,77W
13818870
2 توقف در BKK و DXB
11:20 صبح
23:40 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 50 دقیقه
319,388,77W
13818870
2 توقف در BKK و SVO
11:20 صبح
02:45 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 55 دقیقه
319,77W,32B
13878160
2 توقف در BKK و DXB
11:20 صبح
09:40 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 50 دقیقه
319,77W,77W
13893270
2 توقف در BKK و SVO
11:20 صبح
02:45 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 55 دقیقه
319,77W,32B
13952560
2 توقف در BKK و DXB
11:20 صبح
09:40 صبح
کل زمان سفر 24 ساعت و 50 دقیقه
319,388,77W
14047650
2 توقف در SZX و URC
17:20 عصر
21:15 شب
کل زمان سفر 30 ساعت و 25 دقیقه
321,320,738
14362609
1 توقف در DOH
16:20 عصر
03:29 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 39 دقیقه
788,77L
14961237
1 توقف در DOH
16:20 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 50 دقیقه
788,332
14961237
1 توقف در DOH
09:00 صبح
21:40 شب
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
77W,359
14961237
1 توقف در DOH
09:00 صبح
03:29 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 59 دقیقه
77W,77L
14961237
1 توقف در DOH
16:20 عصر
21:40 شب
کل زمان سفر 31 ساعت و 50 دقیقه
788,359
15372068
1 توقف در DOH
09:00 صبح
10:40 صبح
کل زمان سفر 28 ساعت و 10 دقیقه
77W,332
15372068
2 توقف در BKK و SVO
21:00 شب
02:45 شب
کل زمان سفر 32 ساعت و 15 دقیقه
320,77W,32B
15610750
2 توقف در BKK و SVO
13:50 ظهر
02:45 شب
کل زمان سفر 39 ساعت و 25 دقیقه
320,77W,32B
15685150
2 توقف در BKK و SVO
11:20 صبح
02:45 شب
کل زمان سفر 41 ساعت و 55 دقیقه
319,77W,32B
15685150
2 توقف در BKK و SVO
18:45 عصر
02:45 شب
کل زمان سفر 34 ساعت و 30 دقیقه
320,77W,32B
15685150
2 توقف در BKK و DOH
05:55 صبح
21:40 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 15 دقیقه
320,77W,359
26176245
2 توقف در BKK و DOH
09:25 صبح
21:40 شب
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
320,359,359
26176245
2 توقف در BKK و DOH
05:55 صبح
21:40 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 15 دقیقه
320,359,359
26176245
2 توقف در BKK و FRA
19:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 55 دقیقه
747,388,333
26892264
2 توقف در BKK و VIE
19:35 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 26 ساعت و 55 دقیقه
747,772,320
27507368
2 توقف در BKK و FRA
19:35 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 55 دقیقه
747,388,333
27563661
2 توقف در BKK و VIE
18:45 عصر
20:00 شب
کل زمان سفر 27 ساعت و 45 دقیقه
320,772,320
27779614
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند