ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
بدون توقف
14:05 ظهر
16:35 عصر
کل زمان سفر 2 ساعت و 30 دقیقه
32S
01579069
1 توقف در STR
12:45 ظهر
18:55 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 10 دقیقه
,
01859800
بدون توقف
10:30 صبح
13:10 ظهر
کل زمان سفر 2 ساعت و 40 دقیقه
-
01940922
بدون توقف
18:20 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 2 ساعت و 40 دقیقه
-
02103443
1 توقف در LIN
14:00 ظهر
18:50 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 50 دقیقه
E75,319
02265217
1 توقف در LIN
16:30 عصر
22:50 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 20 دقیقه
319,319
02265217
1 توقف در LIN
17:40 عصر
22:50 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 10 دقیقه
32S,319
02265217
1 توقف در LIN
18:30 عصر
22:50 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 20 دقیقه
32S,319
02265217
1 توقف در LIN
16:00 عصر
22:50 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 50 دقیقه
E75,319
02265217
1 توقف در LIN
12:00 ظهر
18:50 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 50 دقیقه
E75,319
02265217
1 توقف در LIN
12:00 ظهر
22:50 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 50 دقیقه
E75,319
02265217
1 توقف در LIN
13:00 ظهر
18:50 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 50 دقیقه
E90,319
02265217
1 توقف در LIN
13:00 ظهر
22:50 شب
کل زمان سفر 9 ساعت و 50 دقیقه
E90,319
02265217
1 توقف در LIN
14:00 ظهر
22:50 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 50 دقیقه
E75,319
02265217
1 توقف در LIN
17:20 عصر
22:50 شب
کل زمان سفر 5 ساعت و 30 دقیقه
319,319
02265217
1 توقف در LIN
15:00 ظهر
18:50 عصر
کل زمان سفر 3 ساعت و 50 دقیقه
319,319
02265217
1 توقف در LIN
15:00 ظهر
22:50 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 50 دقیقه
319,319
02265217
1 توقف در LIN
18:00 عصر
22:50 شب
کل زمان سفر 4 ساعت و 50 دقیقه
319,319
02265217
بدون توقف
18:20 عصر
21:00 شب
کل زمان سفر 2 ساعت و 40 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
02469967
1 توقف در CDG
13:05 ظهر
20:00 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 55 دقیقه
320,73H
02528857
1 توقف در PRG
14:50 ظهر
07:40 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 50 دقیقه
738,739
02636501
بدون توقف
15:30 ظهر
18:15 عصر
کل زمان سفر 2 ساعت و 45 دقیقه
ایرباس ۳۲۰
02890440
1 توقف در LIN
22:00 شب
10:05 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 5 دقیقه
319,319
02991572
1 توقف در LIN
20:30 شب
10:05 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 35 دقیقه
32S,319
02991572
1 توقف در LIN
21:30 شب
10:05 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 35 دقیقه
32S,319
02991572
1 توقف در LIN
21:00 شب
10:05 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 5 دقیقه
E75,319
02991572
1 توقف در LGW
18:35 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت
320,320
03272928
1 توقف در HAM
14:45 ظهر
19:35 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 50 دقیقه
,
03322896
1 توقف در LIN
11:00 صبح
18:50 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 50 دقیقه
E75,319
03349368
1 توقف در PRG
14:50 ظهر
15:00 ظهر
کل زمان سفر 24 ساعت و 10 دقیقه
738,737
03486106
1 توقف در PRG
14:50 ظهر
19:00 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 10 دقیقه
738,73G
03680040
1 توقف در PRG
14:50 ظهر
07:40 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 50 دقیقه
738,739
03724562
1 توقف در SAW
18:20 عصر
11:20 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت
320,320
03757236
1 توقف در LGW
18:35 عصر
09:05 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
320,319
04023678
1 توقف در BCN
21:05 شب
08:30 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 25 دقیقه
,
04118995
1 توقف در SAW
18:20 عصر
09:30 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 10 دقیقه
320,738
04135000
1 توقف در SAW
13:25 ظهر
21:15 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 50 دقیقه
738,320
04358860
1 توقف در LIN
20:00 شب
10:05 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 5 دقیقه
319,319
04454677
1 توقف در BCN
19:50 عصر
08:30 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
,
04525570
1 توقف در PRG
14:50 ظهر
19:00 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 10 دقیقه
738,73G
04533506
1 توقف در IST
18:55 عصر
09:40 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 45 دقیقه
32B,333
04867931
1 توقف در IST
18:55 عصر
12:35 ظهر
کل زمان سفر 17 ساعت و 40 دقیقه
32B,333
04867931
1 توقف در IST
11:15 صبح
21:20 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 5 دقیقه
321,332
04867931
1 توقف در ATH
17:25 عصر
15:10 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
320,321
04915536
بدون توقف
21:00 شب
23:25 شب
کل زمان سفر 2 ساعت و 25 دقیقه
73H
04976175
بدون توقف
12:45 ظهر
15:20 ظهر
کل زمان سفر 2 ساعت و 35 دقیقه
73J
04976175
1 توقف در CDG
20:05 شب
09:40 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 35 دقیقه
320,73H
04981226
1 توقف در CDG
11:10 صبح
20:00 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 50 دقیقه
320,73H
04981226
1 توقف در CDG
20:05 شب
08:30 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 25 دقیقه
320,320
04981226
1 توقف در CDG
20:05 شب
10:00 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 55 دقیقه
320,73H
04981226
1 توقف در IST
18:55 عصر
11:35 صبح
کل زمان سفر 16 ساعت و 40 دقیقه
32B,320
05068586
1 توقف در LCY
15:05 ظهر
12:00 ظهر
کل زمان سفر 20 ساعت و 55 دقیقه
E90,E90
05329310
1 توقف در ZRH
14:50 ظهر
19:20 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 30 دقیقه
E90,320
05357137
1 توقف در BCN
10:10 صبح
18:00 عصر
کل زمان سفر 7 ساعت و 50 دقیقه
,
05403347
1 توقف در FRA
13:30 ظهر
17:50 عصر
کل زمان سفر 4 ساعت و 20 دقیقه
321,32N
05421747
1 توقف در SAW
18:20 عصر
20:15 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 55 دقیقه
738,320
05497409
1 توقف در ZRH
19:55 عصر
08:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 15 دقیقه
321,CS3
05502997
1 توقف در MUC
11:15 صبح
16:20 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 5 دقیقه
321,32A
05522107
1 توقف در FRA
19:50 عصر
11:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
319,321
05532720
1 توقف در FRA
13:30 ظهر
22:00 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 30 دقیقه
321,32N
05558962
1 توقف در FRA
18:35 عصر
07:10 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 35 دقیقه
321,320
05639497
1 توقف در FRA
19:50 عصر
07:10 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 20 دقیقه
319,320
05639497
1 توقف در BOD
12:55 ظهر
20:00 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 5 دقیقه
E70,E75
05673722
1 توقف در BCN
21:05 شب
11:35 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 30 دقیقه
320,320
05796131
1 توقف در BCN
21:05 شب
08:30 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 25 دقیقه
320,320
05796131
1 توقف در LGW
16:25 عصر
08:15 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 50 دقیقه
319,320
05861992
1 توقف در FRA
13:30 ظهر
18:50 عصر
کل زمان سفر 5 ساعت و 20 دقیقه
321,319
06090630
1 توقف در BCN
19:50 عصر
08:30 صبح
کل زمان سفر 12 ساعت و 40 دقیقه
320,320
06103938
1 توقف در BCN
19:50 عصر
11:35 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 45 دقیقه
320,320
06214503
بدون توقف
17:15 عصر
19:50 عصر
کل زمان سفر 2 ساعت و 35 دقیقه
73H
06353877
1 توقف در CDG
13:05 ظهر
19:30 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 25 دقیقه
320,319
06452557
1 توقف در ZRH
14:50 ظهر
22:35 شب
کل زمان سفر 7 ساعت و 45 دقیقه
E90,320
06818175
1 توقف در FRA
19:50 عصر
09:10 صبح
کل زمان سفر 13 ساعت و 20 دقیقه
319,32N
06954675
1 توقف در FRA
18:35 عصر
09:10 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 35 دقیقه
321,32N
07069335
1 توقف در CPH
13:20 ظهر
19:35 عصر
کل زمان سفر 6 ساعت و 15 دقیقه
321,319
07102777
1 توقف در CPH
13:20 ظهر
21:30 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 10 دقیقه
321,320
07102777
1 توقف در VIE
21:15 شب
08:05 صبح
کل زمان سفر 10 ساعت و 50 دقیقه
319,320
07133490
1 توقف در DUB
20:10 شب
07:55 صبح
کل زمان سفر 11 ساعت و 45 دقیقه
320,320
07158742
1 توقف در LHR
14:05 ظهر
20:10 شب
کل زمان سفر 6 ساعت و 5 دقیقه
320,321
07166250
1 توقف در LHR
11:45 صبح
20:30 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 45 دقیقه
320,320
07213683
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند