ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در CDG
17:25 عصر
08:55 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 30 دقیقه
737,321
02641135
1 توقف در CDG
17:25 عصر
23:05 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 40 دقیقه
737,321
02641135
1 توقف در SAW
18:00 عصر
14:05 ظهر
کل زمان سفر 23 ساعت و 5 دقیقه
320,320
03233527
1 توقف در IST
18:05 عصر
19:10 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 5 دقیقه
32B,73H
03694057
1 توقف در IST
18:05 عصر
12:40 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 35 دقیقه
32B,73J
03694057
1 توقف در SAW
05:30 صبح
14:25 ظهر
کل زمان سفر 11 ساعت و 55 دقیقه
,
03720537
1 توقف در IST
18:05 عصر
08:30 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 25 دقیقه
32B,73H
04146555
1 توقف در SAW
07:35 صبح
19:10 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 35 دقیقه
320,32B
04319775
1 توقف در MUC
18:15 عصر
23:30 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 15 دقیقه
320,319
06444211
2 توقف در MUC و FRA
18:15 عصر
10:15 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت
320,319,32A
06818603
2 توقف در MUC و FRA
18:15 عصر
11:50 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
320,319,321
06927748
1 توقف در MUC
18:15 عصر
08:30 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 15 دقیقه
320,E95
08456107
1 توقف در PRG
09:30 صبح
13:25 ظهر
کل زمان سفر 6 ساعت و 55 دقیقه
E90,AT7
09071420
1 توقف در CDG
17:25 عصر
15:30 ظهر
کل زمان سفر 25 ساعت و 5 دقیقه
737,321
09397412
2 توقف در MUC و FRA
18:15 عصر
14:10 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
320,321,320
09442357
2 توقف در MUC و FRA
18:15 عصر
11:50 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
320,321,321
09442357
2 توقف در MUC و FRA
18:15 عصر
11:50 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
320,321,321
09551502
2 توقف در MUC و FRA
18:15 عصر
14:10 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
320,321,320
09551502
2 توقف در MUC و FRA
18:15 عصر
11:50 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 35 دقیقه
320,321,321
09551502
1 توقف در PRG
09:30 صبح
20:05 شب
کل زمان سفر 13 ساعت و 35 دقیقه
E90,AT7
09664485
1 توقف در DME
18:35 عصر
09:35 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت
321,73H
12549045
1 توقف در VKO
08:55 صبح
22:00 شب
کل زمان سفر 16 ساعت و 5 دقیقه
737,73H
13090496
2 توقف در KBP و VIE
10:10 صبح
18:05 عصر
کل زمان سفر 10 ساعت و 55 دقیقه
E90,319,DH4
14927880
2 توقف در CDG و VIE
17:25 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 15 دقیقه
737,321,DH4
16794522
2 توقف در DME و VIE
18:35 عصر
10:40 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 5 دقیقه
321,319,DH4
17894388
2 توقف در PRG و VIE
09:30 صبح
18:05 عصر
کل زمان سفر 11 ساعت و 35 دقیقه
E90,DH4,DH4
19341677
2 توقف در DME و FRA
18:35 عصر
14:10 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
321,32A,320
21832484
2 توقف در DME و FRA
18:35 عصر
14:10 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 35 دقیقه
321,321,320
21832484
2 توقف در DME و FRA
18:35 عصر
11:50 صبح
کل زمان سفر 20 ساعت و 15 دقیقه
321,321,321
21832484
2 توقف در DME و MUC
18:35 عصر
12:55 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 20 دقیقه
321,320,319
33275286
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند