ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DOH
22:50 شب
03:50 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 30 دقیقه
359,77L
14068367
2 توقف در IST و SIN
15:25 ظهر
12:20 ظهر
کل زمان سفر 35 ساعت و 25 دقیقه
32B,77W,388
14404622
2 توقف در DOH و SYD
22:50 شب
13:55 ظهر
کل زمان سفر 30 ساعت و 35 دقیقه
359,77W,32Q
14970982
2 توقف در DOH و SYD
22:50 شب
19:55 عصر
کل زمان سفر 36 ساعت و 35 دقیقه
359,77W,789
14970982
2 توقف در DOH و SYD
22:50 شب
15:55 ظهر
کل زمان سفر 32 ساعت و 35 دقیقه
359,77W,789
14970982
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
03:50 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 50 دقیقه
333,77L
17696217
2 توقف در IST و HKG
15:25 ظهر
14:30 ظهر
کل زمان سفر 37 ساعت و 35 دقیقه
32B,77W,332
20028100
2 توقف در IST و BKK
15:25 ظهر
11:05 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 10 دقیقه
32B,333,789
20179800
2 توقف در IST و BKK
15:25 ظهر
11:05 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 10 دقیقه
32B,333,789
20179800
2 توقف در IST و SIN
15:25 ظهر
08:30 صبح
کل زمان سفر 31 ساعت و 35 دقیقه
32B,77W,789
20825805
2 توقف در DOH و KUL
12:30 ظهر
13:40 ظهر
کل زمان سفر 39 ساعت و 40 دقیقه
333,346,332
21093707
2 توقف در DOH و KUL
12:30 ظهر
13:40 ظهر
کل زمان سفر 40 ساعت و 40 دقیقه
333,788,332
21231707
2 توقف در IST و SIN
15:25 ظهر
12:20 ظهر
کل زمان سفر 35 ساعت و 25 دقیقه
32B,77W,388
21681075
1 توقف در DXB
11:05 صبح
04:35 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت
77W,77W
23827781
2 توقف در IST و HKG
15:25 ظهر
12:20 ظهر
کل زمان سفر 35 ساعت و 25 دقیقه
32B,77W,359
23889975
2 توقف در DXB و SYD
11:05 صبح
12:05 ظهر
کل زمان سفر 39 ساعت و 30 دقیقه
77W,388,73H
25022156
2 توقف در DXB و SYD
11:05 صبح
12:05 ظهر
کل زمان سفر 40 ساعت و 30 دقیقه
77W,77W,73H
25022156
2 توقف در IST و KUL
15:25 ظهر
13:40 ظهر
کل زمان سفر 36 ساعت و 45 دقیقه
321,333,332
25936075
2 توقف در DXB و MEL
11:05 صبح
12:10 ظهر
کل زمان سفر 39 ساعت و 35 دقیقه
77W,77W,73H
27835421
2 توقف در DXB و MEL
11:05 صبح
16:55 عصر
کل زمان سفر 44 ساعت و 20 دقیقه
77W,77W,333
27835421
2 توقف در DOH و SYD
22:50 شب
12:05 ظهر
کل زمان سفر 28 ساعت و 45 دقیقه
359,77W,73H
28501142
2 توقف در DXB و SYD
11:05 صبح
14:40 ظهر
کل زمان سفر 42 ساعت و 5 دقیقه
77W,388,332
28939706
2 توقف در DXB و BNE
11:05 صبح
13:30 ظهر
کل زمان سفر 40 ساعت و 55 دقیقه
77W,77W,332
28946531
2 توقف در DXB و BNE
11:05 صبح
13:30 ظهر
کل زمان سفر 41 ساعت و 55 دقیقه
77W,77W,332
29036621
2 توقف در DOH و KUL
22:50 شب
13:40 ظهر
کل زمان سفر 30 ساعت و 20 دقیقه
359,346,332
30786530
2 توقف در DOH و KUL
22:50 شب
13:40 ظهر
کل زمان سفر 30 ساعت و 20 دقیقه
359,77W,332
30786530
2 توقف در IST و BKK
15:25 ظهر
11:05 صبح
کل زمان سفر 34 ساعت و 10 دقیقه
32B,333,789
33034495
2 توقف در IST و BKK
15:25 ظهر
11:05 صبح
کل زمان سفر 35 ساعت و 10 دقیقه
32B,333,789
33034495
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند