ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
21:25 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 25 دقیقه
333,320
06586545
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
04:20 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
333,320
06620745
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
04:20 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
333,320
06624445
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
21:25 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 25 دقیقه
333,320
06624445
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
23:15 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 15 دقیقه
333,332
06624445
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
10:20 صبح
کل زمان سفر 23 ساعت و 20 دقیقه
333,788
06658645
1 توقف در DOH
22:50 شب
10:20 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت
359,788
07474427
1 توقف در DOH
22:50 شب
04:20 صبح
کل زمان سفر 8 ساعت
359,320
07474427
1 توقف در DOH
22:50 شب
22:15 شب
کل زمان سفر 25 ساعت و 55 دقیقه
359,359
07508627
1 توقف در DOH
22:50 شب
17:15 عصر
کل زمان سفر 20 ساعت و 55 دقیقه
359,788
07508627
1 توقف در IST
15:25 ظهر
12:05 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 10 دقیقه
32B,320
10917775
1 توقف در DOH
22:50 شب
04:20 صبح
کل زمان سفر 8 ساعت
359,320
11870607
1 توقف در DOH
22:50 شب
20:25 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 5 دقیقه
359,320
11904807
1 توقف در DOH
22:50 شب
04:20 صبح
کل زمان سفر 8 ساعت
359,320
11908507
1 توقف در DOH
22:50 شب
20:25 شب
کل زمان سفر 24 ساعت و 5 دقیقه
359,320
11942707
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
04:20 صبح
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
333,320
11942707
1 توقف در IST
15:25 ظهر
22:15 شب
کل زمان سفر 8 ساعت و 20 دقیقه
32B,320
13105776
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند