ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
2 توقف در URC و CSX
22:30 شب
07:05 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 5 دقیقه
738,320,320
07270666
2 توقف در URC و CSX
22:30 شب
07:05 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 5 دقیقه
738,320,320
07270666
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
13:45 ظهر
کل زمان سفر 36 ساعت و 45 دقیقه
738,738,319
07917901
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
13:45 ظهر
کل زمان سفر 36 ساعت و 45 دقیقه
738,738,319
07917901
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
13:45 ظهر
کل زمان سفر 36 ساعت و 45 دقیقه
738,738,319
07917901
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
13:45 ظهر
کل زمان سفر 36 ساعت و 45 دقیقه
738,738,319
07917901
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
22:15 شب
کل زمان سفر 45 ساعت و 15 دقیقه
738,738,319
07985294
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
09:45 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 45 دقیقه
738,738,E90
08147078
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
09:45 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 45 دقیقه
738,738,E90
08147078
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
09:45 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 45 دقیقه
738,738,E90
08147078
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
09:45 صبح
کل زمان سفر 32 ساعت و 45 دقیقه
738,738,E90
08147078
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
22:15 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 15 دقیقه
738,738,319
08349358
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
22:15 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 15 دقیقه
738,738,319
08349358
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
22:15 شب
کل زمان سفر 21 ساعت و 15 دقیقه
738,738,319
08349358
2 توقف در URC و CKG
22:30 شب
21:30 شب
کل زمان سفر 20 ساعت و 30 دقیقه
738,738,320
08351620
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
16:30 عصر
کل زمان سفر 39 ساعت و 30 دقیقه
738,738,321
09926635
2 توقف در URC و CAN
22:30 شب
16:30 عصر
کل زمان سفر 39 ساعت و 30 دقیقه
738,738,321
09926635
1 توقف در DOH
22:40 شب
12:30 ظهر
کل زمان سفر 11 ساعت و 20 دقیقه
788,333
11881806
1 توقف در DOH
22:40 شب
06:35 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 25 دقیقه
788,788
11916706
1 توقف در DXB
18:10 عصر
12:15 ظهر
کل زمان سفر 15 ساعت و 35 دقیقه
77W,77W
14618880
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند