ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DXB
11:05 صبح
20:55 شب
کل زمان سفر 12 ساعت و 20 دقیقه
77W,737
05475055
1 توقف در IST
15:25 ظهر
16:15 عصر
کل زمان سفر 27 ساعت و 20 دقیقه
332,321
05618156
1 توقف در IST
15:25 ظهر
10:40 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 45 دقیقه
332,321
05618156
1 توقف در DOH
22:50 شب
05:55 صبح
کل زمان سفر 9 ساعت و 35 دقیقه
359,333
05788245
1 توقف در DOH
22:50 شب
20:20 شب
کل زمان سفر 24 ساعت
359,333
05822445
1 توقف در IST
07:40 صبح
10:40 صبح
کل زمان سفر 29 ساعت و 30 دقیقه
332,321
06419600
1 توقف در SAW
06:20 صبح
16:15 عصر
کل زمان سفر 12 ساعت و 25 دقیقه
738,32B
07310156
1 توقف در SAW
06:20 صبح
10:40 صبح
کل زمان سفر 30 ساعت و 50 دقیقه
738,321
07310156
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
20:20 شب
کل زمان سفر 10 ساعت و 20 دقیقه
321,333
07856267
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
05:55 صبح
کل زمان سفر 19 ساعت و 55 دقیقه
321,333
07856267
1 توقف در IST
05:15 صبح
16:15 عصر
کل زمان سفر 13 ساعت و 30 دقیقه
333,32B
08378748
1 توقف در IST
07:40 صبح
16:15 عصر
کل زمان سفر 11 ساعت و 5 دقیقه
332,32B
08378748
1 توقف در SVO
04:30 صبح
19:20 عصر
کل زمان سفر 17 ساعت و 20 دقیقه
32B,321
11580911
1 توقف در SVO
04:30 صبح
12:30 ظهر
کل زمان سفر 10 ساعت و 30 دقیقه
32B,E90
11748692
1 توقف در DOH
04:40 صبح
12:55 ظهر
کل زمان سفر 10 ساعت و 45 دقیقه
333,333
12648419
1 توقف در DOH
04:40 صبح
20:20 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 10 دقیقه
333,333
12648419
2 توقف در IST و ARN
15:25 ظهر
07:50 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 55 دقیقه
332,73H,32A
20281956
2 توقف در IST و OSL
07:40 صبح
18:35 عصر
کل زمان سفر 13 ساعت و 25 دقیقه
332,321,E90
21564338
2 توقف در IST و ARN
15:25 ظهر
07:50 صبح
کل زمان سفر 18 ساعت و 55 دقیقه
332,73H,E90
21627496
2 توقف در IST و ARN
07:40 صبح
19:05 عصر
کل زمان سفر 13 ساعت و 55 دقیقه
332,321,320
21627496
2 توقف در VIE و FRA
03:50 شب
16:00 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
320,320,32A
25024298
2 توقف در VIE و FRA
03:50 شب
16:00 عصر
کل زمان سفر 14 ساعت و 40 دقیقه
320,320,32A
25024298
2 توقف در VIE و ARN
03:50 شب
13:10 ظهر
کل زمان سفر 11 ساعت و 50 دقیقه
320,E95,CR9
34604405
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند