ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
1 توقف در DOH
22:50 شب
20:25 شب
کل زمان سفر 18 ساعت و 5 دقیقه
359,77W
07593382
1 توقف در DOH
22:50 شب
13:30 ظهر
کل زمان سفر 11 ساعت و 10 دقیقه
359,77W
07593382
1 توقف در DXB
11:05 صبح
20:05 شب
کل زمان سفر 29 ساعت و 30 دقیقه
77W,388
07744727
1 توقف در DXB
11:05 صبح
05:00 صبح
کل زمان سفر 14 ساعت و 25 دقیقه
77W,77W
07744727
1 توقف در DXB
11:05 صبح
13:30 ظهر
کل زمان سفر 22 ساعت و 55 دقیقه
77W,388
08139055
1 توقف در DXB
11:05 صبح
16:40 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 5 دقیقه
77W,77W
08149555
2 توقف در DXB و BKK
11:05 صبح
16:40 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 5 دقیقه
77W,388,77W
08154055
2 توقف در DXB و BKK
11:05 صبح
16:40 عصر
کل زمان سفر 50 ساعت و 5 دقیقه
77W,77W,77W
08374055
2 توقف در DXB و BKK
11:05 صبح
16:40 عصر
کل زمان سفر 50 ساعت و 5 دقیقه
77W,77W,77W
08374055
2 توقف در DXB و BKK
11:05 صبح
16:40 عصر
کل زمان سفر 50 ساعت و 5 دقیقه
77W,388,77W
08374055
2 توقف در DXB و BKK
11:05 صبح
16:40 عصر
کل زمان سفر 26 ساعت و 5 دقیقه
77W,359,77W
09126785
1 توقف در IST
07:40 صبح
16:00 عصر
کل زمان سفر 28 ساعت و 50 دقیقه
333,77W
09434960
1 توقف در IST
15:25 ظهر
16:00 عصر
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
332,77W
09434960
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
13:30 ظهر
کل زمان سفر 21 ساعت و 30 دقیقه
321,77W
11019767
1 توقف در DOH
12:30 ظهر
20:25 شب
کل زمان سفر 28 ساعت و 25 دقیقه
321,77W
11053967
2 توقف در DXB و BOM
11:05 صبح
05:55 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
77W,77W,77W
23535510
2 توقف در DXB و BOM
11:05 صبح
05:55 صبح
کل زمان سفر 15 ساعت و 20 دقیقه
77W,77W,77W
23535510
2 توقف در DXB و BKK
11:05 صبح
11:40 صبح
کل زمان سفر 21 ساعت و 5 دقیقه
77W,388,333
23896350
پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند