ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
08:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00123000
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00123400
14:25 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00127400
23:40 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00127400
14:05 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00128900
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00128900
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00128900
23:30 شب
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00129700
09:05 صبح
بویینگ MD
00129700
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00131000
10:40 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00139500
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00139500
06:45 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00140000
16:00 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00149000
19:00 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00149700
07:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00167000
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00167000
19:10 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00167000
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00170000
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00179500
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00179500
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00179500
07:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00180000
11:10 صبح
ایرباس ۳۲۰
00185000
14:15 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00185000
22:20 شب
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00200000
10:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00200000
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00208000
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00212600
09:50 صبح
-
00280000
08:05 صبح
MDC-DC-3
00283400
12:40 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00283400
09:50 صبح
-
00288000

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند