ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
20:50 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00330000
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00330000
20:30 شب
بویینگ MD
00337700
23:10 شب
-
00337700
23:30 شب
بویینگ MD
00340000
13:20 ظهر
MDC-DC-3
00340000
23:10 شب
-
00341200
16:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00341550
16:00 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00344500
21:50 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00345300
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00347200
20:50 شب
-
00352700
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00354700
05:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00359000
07:45 صبح
-
00359700
06:55 صبح
بویینگ MD
00359700
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00360000
16:50 عصر
-
00360000
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00367100
08:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00368000
06:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00370000
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00370000
16:45 عصر
-
00370600
12:20 ظهر
EMB
00374500
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00383775
13:40 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00390000
14:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00391800
14:55 ظهر
-
00395700
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00398600
18:10 عصر
بویینگ MD
00400000
18:30 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00407700
15:15 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00410000
07:10 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00411000
16:15 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00414500
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00420000
08:50 صبح
-
00435000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00435300
10:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00436500
16:15 عصر
-
00438800
09:35 صبح
-
00449000
09:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00449000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00458600
15:55 ظهر
-
00464500
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00480000
19:50 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00484500
05:50 صبح
-
00494500
09:45 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00538000
14:10 ظهر
146-100
00541300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند