ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
15:30 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00323500
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00324500
15:10 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00327000
06:55 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00329500
08:30 صبح
-
00329500
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00331400
08:00 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00333000
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00334500
07:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00334500
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00335600
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00344500
07:50 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00350100
09:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00351000
14:05 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00359000
21:50 شب
-
00367100
23:10 شب
-
00367100
07:15 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00368000
07:15 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00368000
19:10 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00368400
08:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00369300
17:30 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00369300
21:50 شب
-
00370600
23:10 شب
-
00370600
21:05 شب
MDC-DC-3
00374500
09:50 صبح
EMB
00374500
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00381200
06:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00381400
20:30 شب
بویینگ MD
00384500
18:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00389600
23:30 شب
بویینگ MD
00394500
08:05 صبح
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00399500
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00402400
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00404500
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00407700
07:45 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00407700
22:50 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00417300
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00432000
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00454500
08:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس
00455300
13:50 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00498000
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00504500
05:10 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00541200

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند