ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
14:45 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00334500
15:20 ظهر
EMB
00334500
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00334500
14:15 ظهر
-
00334500
09:55 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00334500
08:45 صبح
-
00337700
08:45 صبح
-
00341200
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00344500
20:50 شب
-
00347500
17:00 عصر
-
00347500
07:05 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00348000
20:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00349100
20:30 شب
بویینگ MD
00349500
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00349700
08:55 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00350100
17:00 عصر
-
00351000
08:30 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00351000
20:50 شب
-
00351000
07:30 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00353800
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00354500
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00359000
07:40 صبح
-
00359700
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00359700
16:15 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00360900
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00364500
08:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00370000
11:10 صبح
MDC-DC-3
00370800
06:30 صبح
بویینگ MD
00378900
13:55 ظهر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00381200
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00381200
13:50 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00388000
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00391800
14:05 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00391800
07:25 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00393000
06:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
146-100
00432000
14:35 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00449500
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00452200
11:00 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00452200
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00454500
21:25 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00455700
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00507800
13:45 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00508000
05:50 صبح
-
00560400
14:25 ظهر
احتمال 120 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00654600
19:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00654600

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند