ایرلاین ساعت هواپیما قیمت
08:15 صبح
MDC-DC-3
00425700
08:45 صبح
-
00429400
08:20 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00430000
08:05 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00430000
09:35 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00437000
08:45 صبح
-
00440000
08:55 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00440000
10:50 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00458600
16:20 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00465600
16:40 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
RJ100
00468600
10:40 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00470000
16:00 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00470000
05:35 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00470000
19:10 عصر
EMB
00478000
20:50 شب
-
00478400
07:45 صبح
-
00480000
20:20 شب
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00480000
23:30 شب
بویینگ MD
00480000
20:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00489600
20:30 شب
بویینگ MD
00490000
15:20 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
MDC-DC-3
00490000
17:50 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00490000
14:50 ظهر
احتمال 20 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00490000
22:00 شب
-
00498000
22:50 شب
-
00498000
18:10 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00500000
20:50 شب
-
00500000
22:50 شب
-
00500000
19:20 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00510000
08:35 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00510000
13:45 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00520000
16:00 عصر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00520000
14:15 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00524300
07:30 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00533700
09:35 صبح
-
00540000
11:00 صبح
احتمال 40 دقیقه تاخیر
146-100
00541300
13:50 ظهر
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۳۷
00548000
21:35 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00550000
23:30 شب
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00587900
20:35 شب
-
00590000
07:25 صبح
احتمال 50 دقیقه تاخیر
بویینگ MD
00600000
09:15 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00609100
06:30 صبح
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
14:45 ظهر
احتمال 80 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۲۰
00630300
05:50 صبح
-
00648000
07:10 صبح
احتمال 120 دقیقه تاخیر
ATR
00654600
13:00 ظهر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
بویینگ ۷۴۷
00700000
19:40 عصر
احتمال 30 دقیقه تاخیر
ایرباس ۳۱۰
00700000
16:45 عصر
احتمال 40 دقیقه تاخیر
MDC-DC-9-80
00754300

نمودار تغییر قیمت بلیط تهران مشهد برای یک نفر

پروازهاب تمام سایت‌های معتبر پرواز را برای یافتن ارزان‌ترین و بهترین زمان سفر جستجو می‌کند